Διαφήμιση

 
????????? 13?? ???????? ??????????? ??? ?. ?. ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 08 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Το Δημοτικ? Συμβο?λιο Λευκ?δας, στην 13 η Τακτικ? Συνεδρ?αση της 7 ης Μα?ου 2018
συζ?τησε και αποφ?σισε, μεταξ? ?λλων, τα εξ?ς:
? Την ?γκριση πρ?σληψης υδρονομ?ων ?ρδευσης με δ?μηνη σ?μβαση.
? Την αναγκαστικ? απαλλοτρ?ωση ιδιωτικο? ακιν?του στην Τ.Κ. Απ?λπαινας για την
παρ?καμψη του δημοτικο? δρ?μου Απ?λπαινας – Τσουκαλ?δων στη θ?ση
«ΝΤΑΜΑΡΙ», λ?γω κατολισθ?σεων.
? Την ?γκριση της μελ?της, των τευχ?ν δημοπρ?τησης και τον καθορισμ? του τρ?που
εκτ?λεσης του ?ργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ,
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προ?πολογισμο?
22.290,46 €.
? Την ?γκριση επικαιροποιημ?νης μελ?της περιβαλλοντικ?ν επιπτ?σεων για την
επ?κταση και αναβ?θμιση των υφιστ?μενων εγκαταστ?σεων επεξεργασ?ας λυμ?των
Δ?μου Λευκ?δας.
? Την ?γκριση της μελ?της των Περιβαλλοντικ?ν Επιπτ?σεων του ?ργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ).
? Την ?γκριση – επικαιροπο?ηση των τευχ?ν δημοπρ?τησης του ?ργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ)
Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
? Την ?γκριση της μελ?της με θ?μα: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», και τον καθορισμ? του τρ?που εκτ?λεσης.
? Την ?γκριση συμμετοχ?ς του Δ?μου Λευκ?δας ως συνδιοργανωτ? στον 8 ο
Ημιμαραθ?νιο που διοργαν?νει ο Αθλητικ?ς Σ?λλογος Λευκ?δας «Φ?λανδρος» απ?
7 ?ως και 10/06/2018 και την επιχορ?γησ? του.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics