Διαφήμιση

 
?????????? ????? ??? ?? ???????? ??? ?????? ??? ??? ?? ?????????? ??? ???? ???????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 08 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ MONIMOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΩΡΑ

Συν?δελφοι υγειονομικο?, Λευκαδ?τισσες-ες
Μ?χρι το τ?λος του χρ?νου σ?μφωνα με τις επ?σημες εξαγγελ?ες θα παραδοθε? το ν?ο νοσοκομε?ο. ?να νοσοκομε?ο
που χρει?ζονταν εδ? και χρ?νια ο Λευκαδ?τικος λα?ς , που χτ?στηκε με χρ?ματα του ελληνικο? λαο?, σ?γχρονο
πολ? μεγαλ?τερο, τριπλ?σιο σχεδ?ν απ? το παλι? νοσοκομε?ο ,ικαν? να καλ?πτει και τις αν?γκες της ευρ?τερης περιοχ?ς
αλλ? και των επισκεπτ?ν κατ? την θεριν? περ?οδο .
Το ν?ο νοσοκομε?ο ?χει την δυνατ?τητα να αναπτ?ξει δ?ο παθολογικο?ς τομε?ς με μον?δα εμφραγμ?των , ξεχωριστ?
τακτικ? ιατρε?α και επε?γοντα, αναπτυγμ?νο παιδιατρικ?, μαιευτικ?- γυναικολογικ? και χειρουργικ? τομ?α, χειρουργε?α και
μον?δα τεχνητο? νεφρο? , μον?δα εντατικ?ς θεραπε?ας , αναπτυγμ?νο εργαστηριακ? τομ?α, και διοικητικ?ς, τεχνικ?ς και
υποστηρικτικ?ς υπηρεσ?ες.
Οι αν?γκες σε υπηρεσ?ες υγε?ας ?χουν αυξηθε? κατακ?ρυφα, το δε?χνουν ?λλωστε και τα στατιστικ? στοιχε?α
και σωστ? κατασκευ?στηκε ?να μεγαλ?τερο νοσοκομε?ο με επιπλ?ον υπηρεσ?ες, τμ?ματα και κλ?νες αφο? το παλι?
δεν μπορε? να καλ?ψει τις αν?γκες αυτ?ς, επιπλ?ον ε?ναι ταλαιπωρημ?νο σαν κτ?ριο και ?χει υποστε? με τον καιρ?
αρκετ?ς διαβρ?σεις .
Τα αβ?αστα ?μως ερωτ?ματα που προκ?πτουν ε?ναι, με ποιο προσωπικ? θα στελεχωθο?ν οι υπηρεσ?ες και
τα τμ?ματα του νοσοκομε?ου και πως θα χρηματοδοτηθε?; Τι εν?ργειες ?χουν γ?νει απ? το υπουργε?ο, τη Διο?κηση του
νοσοκομε?ου και την τοπικ? Διο?κηση; Η Διο?κηση του νοσοκομε?ου στη συν?ντηση με τα μ?λη του Δ.Σ του συλλ?γου
αν?φερε ?τι «υπ?ρχει σχεδιασμ?ς για την λειτουργ?α του και την αν?πτυξ? του», που ?μως δεν πρ?πει να τον
γνωρ?ζουν οι εργαζ?μενοι …. Θα προσφ?ρει αποκλειστικ? δημ?σια και δωρε?ν υγε?α χωρ?ς να β?ζουν το χ?ρι στην
τσ?πη τους οι ασθενε?ς και ο λα?ς; Θα χρηματοδοτε?ται απ? τον κρ?τος;
Σ? αυτ? τα ερωτ?ματα πρ?πει να απαντ?σουν τα στελ?χη της κυβ?ρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλ? και η ΝΔ και το
ΠΑΣΟΚ που ?ταν ?ταν στην κυβ?ρνηση το προηγο?μενο δι?στημα ψ?φισαν δ?ο μνημ?νια και μαζ? με την τωριν?
κυβ?ρνηση το 3 ο μνημ?νιο, τσακ?ζοντας και κατακλ?βοντας το λα? και τους εργαζ?μενους για να σωθο?ν οι μεγ?λοι
επιχειρηματικο? ?μιλοι και να ξεπερ?σει την κρ?ση του το καπιταλιστικ? σ?στημα .
Αδιαμφισβ?τητα στοιχε?α δε?χνουν ?τι το Ε.Σ.Υ μετασχηματ?ζεται σε μια μεγ?λη επιχε?ρηση και τα
νοσοκομε?α σε μικρ?τερες επιχειρ?σεις , που για να λειτουργ?σουν, θα ψ?χνουν να βρουν χρηματοδ?τηση απ? τα
ασφαλιστικ? ταμε?α (ιδιωτικ?ς ασφαλιστικ?ς εταιρε?ες που θα μπουν στο παιχν?δι) και απ? τις ?μεσες πληρωμ?ς των
ασθεν?ν για εξετ?σεις και υγειονομικ?ς παροχ?ς που δεν καλ?πτονται απ? τον ΕΟΠΠΥ. Δρομολογε?ται δηλαδ? ακ?μα
μεγαλ?τερη κατηγοριοπο?ηση των ασθεν?ν που θα λαμβ?νουν υγειονομικ? φροντ?δα αν?λογα με τη δυνατ?τητα
της τσ?πη τους.
Ποια ε?ναι αυτ? τα στοιχε?α;
1. Οι ελ?χιστες προσλ?ψεις μ?νιμου ιατρικο? προσωπικο? που δεν καλ?πτουν ο?τε το προσωπικ? που αποχωρε?.
Στο νοσοκομε?ο μας ?γιναν ελ?χιστες προσλ?ψεις μ?νιμου ιατρικο? προσωπικο? ( μ?σα σε αυτ?ς μ?λιστα ε?ναι
γιατρο? που δο?λευαν ?δη στο νοσοκομε?ο ως επικουρικο?-δηλαδ? με διετε?ς ? τριετε?ς συμβ?σεις εργασ?ας ) και
πο? ε?ναι πολ? π?σω απ? τις πραγματικ?ς αν?γκες .
2. Η πρ?βλεψη για προσλ?ψεις σε νοσηλευτικ?, παρα?ατρικ? και διοικητικ? προσωπικ? το 2018, ε?ναι μηδενικ?.
 
3. Η επικε?μενη απ?λυση μ?σα στο 2018 χιλι?δων συμβασιο?χων-επικουρικ?ν (8 στο νοσοκομε?ο) που ?χουν
συμπληρ?σει 24μ?νες συνεχ?μενης εργασ?ας και αντικατ?στασ? τους με ?λλους (εφ?σον ?χουν χρ?ματα τα
νοσοκομε?α για να τους πληρ?σουν) εργαζ?μενοι που ?χουν αποκτ?σει πολ?τιμη εμπειρ?α ?λο αυτ? το δι?στημα.
4. Η μη αναν?ωση της σ?μβασης και ?ρα απ?λυση των 3.500 χιλι?δων εργαζομ?νων με προγρ?μματα του ΟΑΕΔ (13
στο νοσοκομε?ο).
5. Η επιθετικ? με?ωση της κρατικ?ς χρηματοδ?τησης κατ? 325 εκ. ευρ? στα νοσοκομε?α και 200 εκ. στον ΕΟΠΠΥ το
2018. (Στο νοσοκομε?ο σε σ?νολο εσ?δων 2,617εκ. ευρ? το 2018, η κρατικ? χρηματοδ?τηση ε?ναι ΜΟΝΟ
948 χιλ. ευρ? και τα υπ?λοιπα ?μεσες πληρωμ?ς των ασθεν?ν και ?μμεσες απ? τα ασφαλιστικ? ταμε?α,
ΔΙΠΛΟΠΛΗΡΩΜΕΣ & ΧΑΡΑΤΣΩΜΑ ΔΗΛΑΔΗ…
6. Οι εκατοντ?δες εξετ?σεις, θεραπε?ες και φ?ρμακα που δεν αποζημι?νονται απ? τον ΕΟΠΠΥ και τις πληρ?νουν
απ? την τσ?πη τους οι ασθενε?ς.
7. Ο καν?νας 1 προς 4 για μ?νιμες προσλ?ψεις, δηλαδ? για κ?θε 4 αποχωρ?σεις θα γ?νεται μια μ?νο πρ?σληψη.
8. Τα θε?ρατα πρωτογεν? πλεον?σματα μ?χρι το 2060 και οι «δημοσιονομικο? κ?φτες» για να πληρ?νονται οι
δανειστ?ς, ντ?πιοι και ξ?νοι και για να περισσε?ουν χρ?ματα που δ?νονται απλ?χερα απ? την κυβ?ρνηση ,
πεσκ?σι στους μεγαλοεπιχειρηματ?ες -μετ?χους για να κ?νουν τις μπ?ζνες τους, με ξ?να κ?λλυβα.
9. Η δι?λυση της κοινωνικ?ς ασφ?λισης με το ν?μο Κατρο?γκαλου ?που η εγγ?ηση και χρηματοδ?τηση του κρ?τους
για σ?νταξη και υγε?α μει?νεται δραματικ? και ανο?γει ?τσι ο δρ?μος για τις ιδιωτικ?ς ασφαλιστικ?ς εταιρε?ες.
10. Τα δι?φορα συν?δρια των επιχειρηματι?ν που γ?νονται στην χ?ρα, ?πως το ασφαλιστικ? συν?δριο που ?γινε στις
22 Φλεβ?ρη ,με τη συμμετοχ? της κυβ?ρνησης και της ΝΔ, που προετοιμ?ζουν το κλ?μα ?στε να αποδεχτε? ως
μοναδικ? ρεαλιστικ? λ?ση ο λα?ς την ε?σοδο των ασφαλιστικ?ν εταιρει?ν στην υγε?α για να μπορ?σουν να
λειτουργ?σουν τα Δημ?σια νοσοκομε?α ελλε?ψει κρατικ?ς χρηματοδ?τησης.
Αυτ? που πρ?πει να σκεφτε? ο κ?θε εργαζ?μενος και Λευκαδ?τισσα-ης ε?ναι που πηγα?νουν τα χρ?ματα που
του αρπ?ζουν καθημεριν? απ? την εξοντωτικ? ?μεση και ?μμεση φορολογ?α; Χ?θηκαν ? π?νε στις τσ?πες κ?ποιων
μετ?χων- πλουτοκρατ?ν, ντ?πιων και ξ?νων που «χθες» κ?νανε μπ?ζνες με τα δικ? μας λεφτ?, λεφτ? που ?κλεβαν
απ? τον ιδρ?τα μας, στις κατασκευ?ς, στο εμπ?ριο, στη βιομηχαν?α, στις τρ?πεζες, στα φ?ρμακα και «τ?ρα» στις
ασφαλιστικ?ς εταιρε?ες που θ?λουν να κερδ?σουν απ? τον ανθρ?πινο π?νο;
Επ?σης πρ?πει να αναρωτηθε? γιατ? εν? υπ?ρχουν χιλι?δες ειδικευμ?νοι υγειονομικο?, νοσηλευτ?ς, γιατρο?, δεν
στελεχ?νονται τα νοσοκομε?α με μ?νιμο προσωπικ? εφ?σον μ?νιμες και διαρκε?ς ε?ναι και οι αν?γκες; Αντ?θετα
εντατικοποιο?ν τη δουλει?, αλλ?ζουν τις εργασιακ?ς σχ?σεις με φτηνο?ς-προσωρινο?ς εργαζ?μενους, τσακ?ζουν τους
υγειονομικο?ς απ? τις πολλ?ς εφημερ?ες και τις β?ρδιες και τους καλο?ν να δουλε?ουν μ?χρι το τ?φο !!
Γιατ? εν? η εξ?λιξη της τεχνολογ?ας και της επιστ?μης ?χει φτ?σει σε πρωτ?γνωρα επ?πεδα, γιατ? εν?
παρ?γεται ασ?λληπτος πλο?τος, πληρ?νουμε ?λο και περισσ?τερα σε φ?ρμακα, θεραπε?ες, υγειονομικ? φροντ?δα;
Γιατ? δεν υπ?ρχει πρ?ληψη και πρωτοβ?θμια φροντ?δα υγε?ας; Γιατ? ευχ?μαστε να μην αρρωστ?σουμε και ?ταν
αρρωστ?σουμε εμε?ς ? μ?λος της οικογενε?ας μας θα πρ?πει να πουλ?σουμε ?τι ?χουμε και δεν ?χουμε ? να
αναζητ?σουμε στ?ριξη σε «φιλανθρωπ?ες» και ερ?νους;
Καλο?με τους εργαζ?μενους και τον Λευκαδ?τικο λα? να μην πιστ?ψουν τα παραμ?θια της κυβ?ρνησης για τη «δ?καιη
αν?πτυξη» ? για «βι?σιμη αν?πτυξη» που λ?ει η ΝΔ και να διεκδικ?σουμε ?λοι μαζ? ?να Νοσοκομε?ο που θα καλ?πτει
τις πραγματικ?ς μας αν?γκες σε απολ?τως δωρε?ν και υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ες υγε?ας, σ?μφωνα με τις
ασ?λληπτες δυνατ?τητες και τα επιστημονικ? επιτε?γματα της εποχ?ς μας. Να απαιτ?σουμε να στελεχωθε? το ν?ο
νοσοκομε?ο με μ?νιμο προσωπικ?, να χρηματοδοτηθε? αποκλειστικ? απ? τον κρατικ? προ?πολογισμ? και να
καταργηθε? κ?θε επιχειρηματικ? δρ?ση στην υγε?α.
 
ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ !
 
ΤΟ Δ.Σ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics