Διαφήμιση

 
? ?????????? ??? ????????????? ??? ????? ??????????? ??? ??? ?? ????????? 2018
PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 08 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Γ?νεται γνωστ? ?τι και αυτ? το καλοκα?ρι θα λειτουργ?σουν, συν Θε?, οι
Εκκλησιαστικ?ς Κατασκην?σεις της Ιερ?ς Μητροπ?λεως Λευκ?δος και Ιθ?κης «Η
Φανερωμ?νη», κοντ? στην Ι. Μον? Φανερωμ?νης Λευκ?δος.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η Κατασκ?νωση θα λειτουργ?σει φ?τος σ?μφωνα με το εξ?ς πρ?γραμμα:
 
1η περ?οδος: Αγ?ρια Γ? - Στ? Δημοτικο?
Σ?ββατο, 30 Ιουν?ου – Σ?ββατο, 7 Ιουλ?ου 2018
2η περ?οδος: Αγ?ρια Γυμνασ?ου - Λυκε?ου
Σ?ββατο, 7 – Σ?ββατο, 14 Ιουλ?ου 2018
3η περ?οδος: Κορ?τσια Γ? - Στ? Δημοτικο?
Σ?ββατο, 14 – Σ?ββατο, 21 Ιουλ?ου 2018
4η περ?οδος: Κορ?τσια Γυμνασ?ου - Λυκε?ου
Σ?ββατο, 21 – Σ?ββατο, 28 Ιουλ?ου 2018
5η περ?οδος: Πενθ?μερο πρ?της σχολικ?ς ηλικ?ας
(αγ?ρια και κορ?τσια που θα φοιτ?σουν στην Α?, Β?, Γ? Δημοτικο?)
Τρ?τη, 31 Ιουλ?ου – Σ?ββατο, 4 Αυγο?στου 2018
(καθημεριν?, ?ρα: 08.30 – 17.00)
 
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφ?ς ?λων των παιδι?ν θα γ?νονται μ?νο στα γραφε?α της Ιερ?ς
Μητροπ?λεως.
Διε?θυνση: οδ. Αναπα?σεως 4 - Λευκ?δα. Τηλ?φωνα: 26450 22415 (εσωτ.: 21 - 23).
Διε?θυνση ηλεκτρ. ταχυδρομε?ου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Οι ενδιαφερ?μενοι γονε?ς και μαθητ?ς θα παραλαμβ?νουν το σχετικ? ?ντυπο και η
εγγραφ? θα γ?νεται ?ταν το προσκομ?σουν συμπληρωμ?νο και υπογεγραμμ?νο απ? τους
γονε?ς, τον εφημ?ριο της Ενορ?ας τους και το γιατρ?, καταβ?λλοντας το ποσ? της
οικονομικ?ς συμμετοχ?ς στα λειτουργικ? ?ξοδα της Κατασκ?νωσης.
Το ποσ? της συμμετοχ?ς ε?ναι: 30 ευρ? για το πενθ?μερο της πρ?της σχολικ?ς
ηλικ?ας? 60 ευρ? για τις ?λλες περι?δους ? 40 ευρ? για το 2ο ? 3ο παιδ? κ?ποιας
οικογ?νειας. Εναλλακτικ?, μπορε? να προσκομισθε? «επιταγ? διαμον?ς σε παιδικ?ς
κατασκην?σεις» απ? το κατασκηνωτικ? πρ?γραμμα του ΟΑΕΔ.
Προσοχ? ?μως! Για τις περιπτ?σεις που κ?ποια οικογ?νεια δυσκολε?εται,
παρακαλε?ται να συνεννοηθε? μαζ? μας, ?στε να μην στερηθε? κ?ποιο παιδ? τη χαρ? της
κατασκηνωτικ?ς ζω?ς για οικονομικο?ς λ?γους!
Το ?ντυπο της δ?λωσης μπορε? κανε?ς να βρει και στην ιστοσελ?δα της Ι.
Μητροπ?λε?ς μας: www.imli.gr.
Θα δοθε? ?τσι και φ?τος η ευκαιρ?α στα παιδι? να απολα?σουν τις χαρ?ς της ομαδικ?ς
ζω?ς, την υπευθυν?τητα της αυτοεξυπηρ?τησης, την ομορφι? της φ?σης, την χ?ρη της
εκκλησιαστικ?ς ζω?ς και ?να πρ?γραμμα πλο?σιο σε αθλητικ?ς δραστηρι?τητες,
δημιουργικ? απασχ?ληση, ομαδικ? ψυχαγωγ?α, διαγωνισμο?ς, τραγο?δι, παιχν?δια στο
δ?σος και τη θ?λασσα, ελε?θερο δι?λογο για ενδιαφ?ροντα θ?ματα, λατρευτικ?ς
ευκαιρ?ες.
 
Αξ?ζει να ζει κανε?ς την κ?θε στιγμ? στην Κατασκ?νωση,
κοντ? στον Χριστ?, στην αγκαλι? της Εκκλησ?ας!
 
Λευκ?δα, 7 Μα?ου 2018
 
Απ? τις Εκκλ. Κατασκην?σεις Ι. Μ. Λευκ?δος και Ιθ?κης
«Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics