Διαφήμιση

 
?????????? ??? ??? ??? ??? ????????? ???? ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 07 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Σοβαρ? προβλ?ματα αντιμετωπ?ζει η περιοχ? της Βασιλικ?ς απ? την
βροχ?πτωση την Κυριακ? 6 Μα?ου.
Το πρ?βλημα των πλημμυρικ?ν φαινομ?νων δε σχετ?ζεται με την ?νταση της
κ?θε φορ? βροχ?πτωσης. Επανειλημμ?να ?χουν παρατηρηθε? τ?τοια πλημμυρικ?
φαιν?μενα και στη Βασιλικ? και σε ?λλα σημε?α του νησιο?.
Μεγ?λες ε?ναι οι ευθ?νες της δημοτικ?ς αρχ?ς του ΣΥΡΙΖΑ για το ?τι παραμ?νουν
ακαθ?ριστα τα σημε?α απ? ?που φε?γουν τα νερ?.
Η κυβ?ρνηση και η ΕΕ κ?βουν και η δημοτικ? αρχ? ρ?βει και σε αυτ?ν τον τομ?α με
περικοπ?ς σε βασικ? κονδ?λια και σε προσωπικ?, τη μη ?νταξη στο ΕΣΠΑ τ?τοιων ?ργων
υποδομ?ς. Αυτο? του ε?δους αλλ? και ?λλα, πιο σ?νθετα, ?ργα αντιπλημμυρικ?ς
προστασ?ας ε?ναι ?ξω απ? τον πρασανατολισμ? της δημοτικ?ς αρχ?ς. Αντ?θετα, κονδ?λια
π?νε κι ?ρχονται για φι?στες κ?θε ε?δους και ?ργα αν?δειξης του «τουριστικο? προ??ντος»
του νησιο? απ? το οπο?ο θα κερδοφορ?σουν βασικ? μια μερ?δα επενδυτ?ν στον κλ?δο
του τουρισμο?. Τα ?ργα αντιπλημμυρικ?ς προστασ?ας, ?πως και τα αντισεισμικ?,
αντιπυρικ? κλπ, δεν υλοποιο?νται γιατ? δεν ε?ναι ιδια?τερα «θελκτικ?» για τους
καπιταλιστ?ς, αφο? δεν τους αποδ?δουν κ?ρδη. Επιβεβαι?νεται για μια ακ?μα φορ?
?,τι η ?ποια αν?πτυξη, τουριστικο? ? μη χαρακτ?ρα, με κριτ?ριο το καπιταλιστικ?
κ?ρδος ε?ναι αντ?θετη με την πραγματικ? ικανοπο?ηση των λα?κ?ν αναγκ?ν.
Για το λα?, τους εργαζ?μενους τους αυτοαπασχολο?μενους, τους αγρ?τες, αυτ? που
τους επιφυλλ?σσει η πολιτικ? της κυβ?ρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ που ακολουθε? και
εξειδικε?ει στο νησ? η δημοτικ? αρχ? του ΣΥΡΙΖΑ ε?ναι ελ?χιστα κονδ?λια, κατ?πιν εορτ?ς,
να ξεβουλωθε? καν?να φρε?τιο και μπ?λικα λ?για συμπ?νιας.
Το λα?κ? κ?νημα πρ?πει να κ?νει δικ? του υπ?θεση τη διεκδ?κηση τ?τοιων
?ργων, αντιπλυμμηρικ?ς προστασ?ας ?πως και ?ργα προστασ?ας απ? ?λλα φυσικ?
φαιν?μενα ?πως οι σεισμο? και οι πυρκαγι?ς που ?χει αν?γκη ο τ?πος και οι κ?τοικο? του
για να μη λ?με κ?θε φορ? «απ? τ?χη δε θρην?σαμε θ?ματα».
?μεσα να προχωρ?σουν οι καταγραφ?ς των ζημι?ν και να δρομολογηθο?ν οι
διαδικασ?ες για πλ?ρη αποζημ?ωση ?λων ?σων ?χουν πληγε?.
 
7-5- 2018
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics