Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 07 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Η ?νωση Συλλ?γων Γον?ων και Κηδεμ?νων Λευκ?δας μαζ? με την Αν?τατη
Συνομοσπονδ?α Γον?ων Μαθητ?ν Ελλ?δας (ΑΣΓΜΕ)  στ?κεται με προβληματισμ? απ?ναντι
στο νομοσχ?διο που ψηφ?στηκε απ? την Κυβ?ρνηση (1/3/2018) σχετικ? με την παραγωγ?
και επεξεργασ?α της “φαρμακευτικ?ς” κ?νναβης και εναντι?νεται σε κ?θε προσπ?θεια
νομιμοπο?ησης οποιασδ?ποτε μορφ?ς εξαρτησιογ?νας ουσ?ας. Μας προβληματ?ζει
ιδια?τερα η εξ?λιξη αυτ? γιατ? ερχ?μαστε αντιμ?τωποι συχν? με τη διευρυν?μενη
νομιμοπο?ηση και αποδοχ? της χρ?σης ουσι?ν, «ν?μιμων» ? «παρ?νομων». Μας ανησυχε?
γιατ? το φαιν?μενο της τοξικοεξ?ρτησης σημει?νει αυξητικ?ς τ?σεις στους μαθητ?ς, με
κ?ριο στοιχε?ο τη με?ωση της ηλικ?ας ?ναρξης της πρ?της επαφ?ς με τις ουσ?ες αυτ?ς πριν
τα 14 ?τη, στην Ελλ?δα.
Θεωρο?με ?τι με το ν?ο νομοσχ?διο της κυβ?ρνησης η κατ?σταση αυτ? θα
επιδεινωθε?.
Να γιατ?:
Η κ?νναβη ε?ναι ναρκωτικ? ουσ?α που διαμορφ?νει ψυχολογικ? εξ?ρτηση,
ευθ?νεται για πολλ? προβλ?ματα ψυχικ?ς υγε?ας, ιδια?τερα στις νεαρ?ς ηλικ?ες που ακ?μα
δεν ?χουν ολοκληρωθε? οι συν?ψεις του εγκεφ?λου. Απ? καμ?α ?ρευνα δεν ?χει αποδειχθε?
η κ?νναβη ως φ?ρμακο πρ?της επιλογ?ς για κ?ποια ασθ?νεια και αντ?στοιχες επιφυλ?ξεις
για τη φαρμακευτικ? της αξ?α αναφ?ρουν τ?σο η Ετ?σια ?κθεση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικ?
(Μ?ρτης 2018), ?σο και η Αμερικ?νικη Ακαδημ?α Παιδιατρικ?ς που υποστηρ?ζει τη ρητ?
απαγ?ρευση χρ?σης κ?νναβης για οποιοδ?ποτε λ?γο πριν τα 21 ?τη.
Αποτ?λεσμα του νομοσχεδ?ου αυτο? θα ε?ναι να «αθωωθε?» ?να ναρκωτικ? και
κυρ?ως να διαμορφ?σει ακ?μα μεγαλ?τερη ανοχ? στη χρ?ση στις μαθητικ?ς ηλικ?ες. Τα
στοιχε?α στη χ?ρα μας δε?χνουν τριπλασιασμ? της χρ?σης κ?νναβης στο μαθητικ?
πληθυσμ?. Στην Ελλ?δα η χρ?ση ουσι?ν στο μαθητικ? πληθυσμ? αντιστοιχε? στο 9% των
μαθητ?ν ?ταν στην ΕΕ ε?ναι 22% και στις ΗΠΑ 36%. Η μεγ?λη διαφορ? βρ?σκεται και στη
νομιμοπο?ηση της κ?νναβης ε?τε για «φαρμακευτικο?ς»  ε?τε για «ψυχαγωγικο?ς σκοπο?ς»
σε χ?ρες της ΕΕ και σε 28 Πολιτε?ες των ΗΠΑ.
Μ?λιστα η Ετ?σια ?κθεση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικ? (Μ?ρτης 2017) καταγρ?φει
?τι 1 στους 3 μαθητ?ς στις ΗΠΑ ?χει κ?νει χρ?ση κ?νναβης με εκτροπ? ιατρικ?ς συνταγ?ς.
Η φυτικ? κ?νναβη λ?γω του μεγ?λου αριθμο? δραστικ?ν ουσι?ν που περι?χει (περ?που
750 χημικ?ς ουσ?ες και 104 κανναβινοειδ?) δεν μπορε? να χρησιμοποιηθε? αυτο?σια ως
φαρμακευτικ? ουσ?α. Αντ?θετα συγκεκριμ?νες δραστικ?ς ουσ?ες αν απομονωθο?ν απ? το
φυτ? μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για φαρμακευτικο?ς σκοπο?ς, βασικ? προ?π?θεση
?μως αποτελε? η αντιμετ?πιση τους ως φ?ρμακα ακολουθ?ντας ?λη τη διαδικασ?α των
 
κλινικ?ν μελετ?ν και της ισορροπ?ας αποτελεσματικ?τητας και κινδ?νου ?πως για κ?θε
φ?ρμακο πριν φτ?σει στην αγορ?. ?ρα ε?ναι ?λλο η χρ?ση φυσικ?ς κ?νναβης για
«φαρμακευτικο?ς» σκοπο?ς και ?λλο η χρ?ση σκευασμ?των που περι?χουν κανναβινοειδ?.
Σ’ αυτ? την προσπ?θεια που γ?νεται ?στε κλιμακωτ? να νομιμοποιηθε? και στη
συνε?δηση και στην κοινων?α η χρ?ση εξαρτησιογ?νων ουσι?ν χρει?ζεται το κ?νημα Γον?ων
να αντιδρ?σει για μπει φρ?νο σ’αυτ? κοινωνικ? φαιν?μενο της τοξικοεξ?ρτησης.
Ως ?νωση Γον?ων ζητ?με να υπ?ρχει δωρε?ν ενια?α Πρ?ληψη για ΟΛΕΣ τις
εξαρτ?σεις σε ?λες τις σχολικ?ς βαθμ?δες,.
 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΖΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
                                                ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics