Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 04 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Στο πλα?σιο της συνεργασ?ας της Περιφ?ρειας Ιον?ων Ν?σων με τα Γραφε?α  ΕΟΤ
εξωτερικο?, πραγματοποι?θηκαν αξι?λογες δημοσιογραφικ?ς αποστολ?ς, καθ?ς και
ταξ?δια εξοικε?ωσης πωλητ?ν τουριστικ?ν πακ?των απ? Τουριστικ? Γραφε?α.
 
Αρχικ?, σε συνεργασ?α με το Γραφε?ο ΕΟΤ Γερμαν?ας, επισκ?φτηκε την Κ?ρκυρα η
?γκριτη δημοσιογρ?φος, κ. Dagmar Hase  της Γερμανικ?ς δημ?σιας τηλε?ρασης του
κρατιδ?ου της ?σσης „Hessischer Rundfunk Fernsehen“ (http://www.hr-
fernsehen.de/index.html), με ?δρα τη Φρανκφο?ρτη, απ? τις 10 ?ως τις 24 Απριλ?ου 2018.
  Σκοπ?ς του ταξιδιο? ?ταν αρχικ? η συλλογ? ενημερωτικο? και φωτογραφικο?
υλικο? (3 πρ?τες ημ?ρες επαγγελματικ? ταξ?δι, υπ?λοιπες ιδιωτικο? χαρακτ?ρα), το οπο?ο
θα αποτελ?σει το περιεχ?μενο των τηλεοπτικ?ν γυρισμ?των που θα πραγματοποιηθο?ν
τον Ιο?νιο 2018, με συνολικ? δι?ρκεια 8 ημερ?ν (κατ? π?σα πιθαν?τητα απ? τις 11 Ιουν?ου
2018).  Το αφι?ρωμα για την Κ?ρκυρα, ενδεχομ?νως και τα Διαπ?ντια νησι?, θα ?χει
συνολικ? δι?ρκεια 45 λεπτ?ν.
Στην κ. Hase, δ?θηκαν ?λες οι πληροφορ?ες που ζ?τησε και πραγματοποι?θηκαν
επιτ?πιες επισκ?ψεις σε σημε?α ενδιαφ?ροντος.
Σε συνεργασ?α επ?σης με το Γραφε?ο ΕΟΤ Ιταλ?ας, πραγματοποι?θηκε στους Παξο?ς
και Αντ?παξους επ?σκεψη της Ιταλ?δας δημοσιογρ?φου απ? το περιοδικ?  BELL’ EUROPA,
την κα Tamara Cavallucci, την οπο?α υποδ?χτηκε ο Δ?μαρχος Παξ?ν κ. Σπ?ρος
Βλαχ?πουλος, στην οπο?α εξασφ?λισε αυτοκ?νητο, ?δωσε κατευθ?νσεις και φρ?ντισε την
μετ?βαση σε Αντ?παξους.
Επ?σης π?λι με το ?διο Γραφε?ο ΕΟΤ και την ναυτιλιακ? εταιρε?α ΑΝΕΚ,
πραγματοποι?θηκε  αποστολ? 35 Ιταλ?ν  δημοσιογρ?φων και Bloggers στη Λευκ?δα απ?
 
27 ?ως 29 Απρ?λη, με συνοδε?α του στελ?χους του Γραφε?ου ΕΟΤ Ιταλ?ας κ. Αντων?λλας
Παπανικ?λα και το Δ/ντη ΑΝΕΚ Ιταλ?ας κ. Massimo Di Glacomo,  τους οπο?ους υποδ?χτηκε
και ξεν?γησε στα αξιοθ?ατα του Νησιο? ο Προ?στ?μενος του Τμ?ματος Τουρισμο? -
Πολιτισμο? -Αθλητισμο? της ΠΕ Λευκ?δας κ. Σπ?ρος Ζαμπ?λης. Η Π.Ι.Ν εξασφ?λισε την
παραλαβ? τους με λεωφορε?ο απ? το λιμ?νι της Ηγουμεν?τσας, τις μετακιν?σεις στην
Λευκ?δα και την επιστροφ? στην Ηγουμεν?τσα, εν? παραχ?ρησε αποχαιρετιστ?ριο δε?πνο
σε παραλιακ? εστιατ?ριο στη Λευκ?δα, ?που τ?μησε τους φιλοξενο?μενους με την
παρουσ?α του  ο Αντιπεριφερει?ρχης Λευκ?δας κ. Θε?δωρος Χαλικι?ς, στους οπο?ους
αν?πτυξε τις προοπτικ?ς της Λευκ?δας και απ?ντησε σε σχετικ?ς ερωτ?σεις.
Σε συνεργασ?α επ?σης με το Γραφε?ο ΕΟΤ Ρουμαν?ας, επισκ?φτηκαν την Κεφαλονι?
28 και 29 Απριλ?ου, 38 πωλητ?ς τουριστικ?ν πακ?των απ? Τουριστικ? Γραφε?α της
Ρουμαν?ας, μαζ? με το μεγαλ?τερο τηλεοπτικ? καν?λι ANT 1 της Ρουμαν?ας. Τους
υποδ?χτηκε ο Αντιπεριφερει?ρχης Τουρισμο? & Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς κ. Σπ?ρος
Γαλιατσ?τος, φιλοξεν?θηκαν απ? το ξενοδοχε?ο "Lassi", προσφ?ρθηκε δε?πνο απ? το
κ?ντρο "Μ?θος -Εστ?ασης" με παραδοσιακ?ς τοπικ?ς γε?σεις και με τη συμμετοχ? του
χορευτικο? συγκροτ?ματος  του "Λυκε?ου Ελλην?δων Αργοστολ?ου". Επ?σης δε?πνο και
?λλες διευκολ?νσεις προσφ?ρθηκαν και απ? το Τουριστικ? Γραφε?ο "KCG -Travel (κ. Κ?μωνα
Γασπαρ?του) και ο Δ?μος Κεφαλονι?ς προσ?φερε την δωρε?ν επ?σκεψη στα γνωστ?
σπ?λαια "Δρογκαρ?τη" και "Μελισσ?νη".
Το ταξ?δι συνεχ?στηκε τις 30 Απρ?λη στην Λευκ?δα, που εκε? προσφ?ρθηκε
φιλοξεν?α και δε?πνο απ? το ξενοδοχε?ο "Ionian Blue" (κ Βιτ?λ Γατ?νιος) και ξεναγ?θηκαν
στα αξιοθ?ατα του νησιο? απ? τον Προ?στ?μενο του Τμ?ματος Τουρισμο? - Πολιτισμο? -
Αθλητισμο? της Π.Ε Λευκ?δας κ. Σπ?ρο Ζαμπ?λη. Λ?γω δε της απεργ?ας των πλο?ων της 1ης
Μα?ου, μαται?θηκε η επ?σκεψη στην Κ?ρκυρα που ε?χε αρχικ? προγραμματιστε? και ?τσι
μετ? απ? σ?ντομη επ?σκεψη στην Π?ργα, αναχ?ρησαν για την Ρουμαν?α.
Οι δημοσιογραφικ?ς αποστολ?ς και τα ταξ?δια εξοικε?ωσης πωλητ?ν τουριστικ?ν
πακ?των, θα συνεχιστο?ν σε εντον?τερο ρυθμ? το Μ?ιο, με ?δη προγραμματισμ?νες
επισκ?ψεις απ? Ιταλ?α, Ρωσ?α, Αυστρ?α, Γερμαν?α, Πολων?α και Τουρκ?α.
Η Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων ευχαριστε? και συγχα?ρει τα παραπ?νω Γραφε?α ΕΟΤ
εξωτερικο? και ?λες τις επιχειρ?σεις που προσ?φεραν δωρε?ν της υπηρεσ?ες τους,
υποβοηθ?ντας σε μεγ?λο βαθμ? τις εν?ργειες αυτ?ς, οι οπο?ες εν? πραγματοποιο?νται με
μικρ? ?ως μηδαμιν? κ?στος, προσφ?ρουν ?μεσα θετικ? αποτελ?σματα στους τουριστικο?ς
μας προορισμο?ς!!
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics