Διαφήμιση

 
?? ??????? ??????? ?? ???????? ??? ???????? ?????????????...
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 04 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

??ο?έλε?μα εικ?να? για ?ρα?ινο? ημιμαραθ?νιο? λε?καδα? 2015

Με καλ? ρυθμ? συνεχ?ζονται οι εγγραφ?ς για τον 8 ο Πρ?σινο Ημιμαραθ?νιο
Λευκ?δας δεδομ?νου της καλ?ς ημερομην?ας διεξαγωγ?ςτου αγ?να που φ?τος θα
διεξαχθε? την Σαββ?το 09/06/2018 και ?ρα 19:00. Αυτ? σε συνδυασμ? με τονζεστ?
καιρ? της εποχ?ς, επιτρ?πει στους φ?λους δρομε?ς αλλ? και συνοδο?ς να μπορ?σουν
να συνδυ?σουν πραγματικ? αθλητικ? τουρισμ? με μ?α, δ?ο ακ?μα και τρεις
διανυκτερε?σεις. Στα πλα?σια αυτ? και διευκολ?νοντας την διαμον? ?σων ?ρθουν η
διοργ?νωση ?χει φροντ?σει για:
1. ?κπτωση 50% στα δρομολ?για του ΚΤΕΛαπ? Αθ?να, Π?τρα και Θεσσαλον?κη
απ? 07/06 μ?χρι και 11/06/2018.
2. Pasta Party ΔΩΡΕΑΝ την ημ?ρα των αγ?νων (09/06/2018), απ? 13:00 μ?χρι
15:00 σε χ?ρο που βρ?σκεται στην προστατευ?μενη περιοχ? NATURA 2000.
3. Beach Party ΔΩΡΕΑΝ την επομ?νη των αγ?νων (10/06/2018) το μεσημ?ρι.
3. ?κπτωση 10-25% σε ?λα τα εστιατ?ρια της π?λης της Λευκ?δας.
4. Διαμον? απ? 15€ αν? ?τομο, αν? διανυκτ?ρευση σε ξενοδοχε?α της περιοχ?ς.
Αυτ? και πολλ?ς ?λλες εκπλ?ξεις περιμ?νουν τους φ?λους του Πρ?σινου
Ημιμαραθων?ου το σαββατοκ?ριακο των εκδηλ?σεων που πραγματοποιε?ται στο
νησ? προκειμ?νου να απολα?σουν χρ?ματα, μυρωδι?ς και γε?σεις παρ?λληλα με την
ομορφι? της μαζικο? λα?κο? αθλητισμο?.
Για περισσ?τερες πληροφορ?ες ενημερωθε?τε στο www.greenhalfmarathon.gr
 
εκ της Διοργ?νωσης του 8ου Πρ?σινου Ημιμαραθων?ου
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics