Διαφήμιση

 
? ????????????? ?????? ???????? ???????? ??? ??? ????????? ????? ????????? ???????
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 04 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 
Τετ?ρτη 9 Μα?ου 2018, ?ρα 19.30?, στο Πνευματικ? Κ?ντρο του Δ?μου Λευκ?δας
 
 
 
Απ? φ?τος καθιερ?θηκε να εορτ?ζεται στα Σχολε?α η 9η Φεβρουαρ?ου ως Παγκ?σμια Ημ?ρα Ελληνικ?ς Γλ?σσας με εγκ?κλιο του Υπουργε?ου Παιδε?ας, ?ρευνας και Θρησκευμ?των.
 
Η εκδ?λωση που ?γινε στο ΕΠΑΛ Λευκ?δας περι?λαβε την ιστορ?α της Γραφ?ς (συλλαβικ?ς γραφ?ς και αλφ?βητο), αρχα?ες επιγραφ?ς με δι?φορα ελληνικ? αλφ?βητα, ελληνικ?ς λ?ξεις στην Αγγλικ?, Αλβανικ? και Τουρκικ? γλ?σσα.
 
Η ?ριστη εντ?πωση που δημιουργ?θηκε σε μαθητ?ς και Εκπαιδευτικο?ς απ? τα ?γνωστα εν πολλο?ς στοιχε?α που παρουσι?στηκαν, γ?ννησε την ιδ?α μιας ευρ?τερης παρουσ?ασης στο κοιν? της Λευκ?δας. Περαιτ?ρω γενν?θηκε και η ιδ?α συγγραφ?ς σχετικο? πον?ματος, που θα μπορε? να διατεθε? στα σχολε?α και στους ενδιαφερ?μενους πολ?τες.
 
Αρωγ?ς στην προσπ?θει? μας στ?θηκε μια ?γκριτη προσωπικ?τητα του κοινωνικο? χ?ρου της Λευκ?δας, ο Φιλ?λογος Γερ?σιμος Αραβαν?ς. Μελετ?θηκαν οι αρχα?ες επιγραφ?ς απ? επιτ?μβιες στ?λες με ον?ματα Λευκαδ?ων, που βρ?σκονται στο Αρχαιολογικ? Μουσε?ο Λευκ?δας, απ? τον 6ο ?ως τον 3ο αι?να π.Χ. Η ετυμολογ?α και η ερμηνε?α των ονομ?των θα παρουσιαστε? απ? μαθητ?ς του ΕΠΑΛ στην εκδ?λωση του σχολε?ου.
 
Η επισταμ?νη και μακροχρ?νια μελ?τη για την προ?λευση των γραμμ?των του Αλφαβ?του απ? τους δ?ο συγγραφε?ς του βιβλ?ου, με τεκμηρ?ωση απ? τα σωζ?μενα κε?μενα της αρχα?ας Γραμματε?ας, απ? ν?α αρχαιολογικ? και γλωσσολογικ? στοιχε?α, αποτυπ?θηκε με επιστημονικ? μεθοδολογ?α. Το βιβλ?ο περι?χει πρωτ?τυπο υλικ? που αμφισβητε? την καθεστηκυ?α ?ποψη για την ιστορ?α της Γραφ?ς. Φιλοδοξο?με να αποτελ?σει μια ακ?μα σημαντικ? πολιτιστικ? συμβολ? της Λευκ?δας στο Ελληνικ? εν γ?νει πνε?μα.
 
Το βιβλ?ο ?χει τ?τλο «Η Ελληνικ?τητα του Ελληνικο? Αλφαβ?του», υπ?τιτλο «Η προ?λευση των γραμμ?των του αλφαβ?του απ? την παν?ρχαια μ?τρα των ελληνικ?ν συλλαβικ?ν γραφ?ν», και θα διατεθε? δωρε?ν στην εκδ?λωση του σχολε?ου στο Πνευματικ? Κ?ντρ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics