Διαφήμιση

 
?? 2 ???????????? ???????????? ? ??? ?????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 04 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

 

Σε δ?ο Διασυλλογικ? Πρωταθλ?ματα σε 2 διαφορετικ?ς π?λεις βρ?θηκε το Σαββατοκ?ριακο
28-29 Απριλ?ου 2018 το αγωνιστικ? τμ?μα του ΑΣΛ Φ?λανδρου. Ειδικ?τερα:

 

Στο σημαντικ? Διασυλλογικ? Πρωτ?θλημα Ανδρ?ν-Γυναικ?ν (Κυριακ? 29 Απριλ?ου στο
?ργος Ορεστικ?) ?που ?λαβαν μ?ρος σωματε?α απ? τις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπε?ρου, Δυτικ?ς Μακεδον?ας,
Θεσσαλ?ας και ΤΕ Κερκ?ρας, συμμετε?χε με 3 αθλητ?ς, οι οπο?οι ε?χαν την ευκαιρ?α να αναμετρηθο?ν
με μεγαλ?τερους ηλικιακ? συναθλητ?ς τους. Η σημαντικ?τερη δι?κριση ?ρθε απ? τον Ευστ?θιο
Χαμοσφακ?δη ο οπο?ος κατ?λαβε τη 2 η θ?ση στα 3000μ με φυσικ? εμπ?δια με χρ?νο 10’42’’58 στην
πρ?τη ουσιαστικ? εμφ?νιση του για φ?τος στον ανοιχτ? στ?βο. Καλ? επ?δοση και για την Ευδοξ?α
Κουρ?τση η οπο?α με χρ?νο 13’’29 κατ?λαβε την 9 η θ?ση στα 100μ, ?που αγων?στηκε στα πλα?σια της
προετοιμασ?ας της για το Πρωτ?θλημα Συνθ?των (?πταθλο).
Επ?σης ο Φ?λανδρος συμμετε?χε με 11 αθλητ?ς στη Β’ φ?ση του Διασυλλογικο?
Πρωταθλ?ματος ΠΠ/ΠΚ Β’ (ηλικ?ες 11-12 ετ?ν) στην Πρ?βεζα, το Σ?ββατο 28 Απριλ?ου. Ξεχ?ρισαν
η Δαν?η Λ?μπρη που ?ταν 2 η σε μ?κος και 60μ, ο Π?τρος Παν?κης επ?σης 2 ος σε μ?κος και 60μ και η
?ννα Θερμο? 3 η σε σφα?ρα και 60μ εμπ?δια.
Το επ?μενο Σαββατοκ?ριακο ακολουθο?ν δυο πολ? σημαντικο? αγ?νες, αφο? ο Φ?λανδρος θα
εκπροσωπ?σει τη Λευκ?δα στο Διασυλλογικ? Πρωτ?θλημα Συνθ?των Αγωνισμ?των στη Θεσσαλον?κη
και στο Πανελλ?νιο Πρωτ?θλημα 10.000μ στα Μ?γαρα.
Τις ευχαριστ?ες μας για μια ακ?μη φορ? στους χορηγο?ς μας που στηρ?ζουν την μεγ?λη
προσπ?θεια των παιδι?ν:
? Daglas Trade Group
? Αστ?ρια Μεγαν?σι
? Λατομε?α Σολδ?τος
? PROFI Τεχνικ? Super Market
? La Piazza Cafe
? Katsenos Collezione Κατ?στημα Ανδρικ?ν Ενδυμ?των
? O2 Κατ?στημα Αθλητικ?ν Ειδ?ν
? Butterfly Shoes & Kids wear
? Express Market
? ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ
? ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
? PHYSICAL FITNESS γυμναστ?ριο
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics