Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 04 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Η Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων, συμμετε?χε στις εκδηλ?σεις που πραγματοποι?θηκαν
στο Βανκο?βερ του Καναδ?, στις 24 και 25 Απριλ?ου, στο πλα?σιο των αποκαλυπτηρ?ων της
προτομ?ς του Κεφαλλον?τη θαλασσοπ?ρου Ιω?ννη -Απ?στολου  Φωκ? - Βαλερι?νου,
γνωστο? με το Ισπαν?φωνο ?νομα Juan De Fuca, στο Μουσε?ο της π?λης (Museum of
Vancouver Vanier Park).
Την Π.Ι.Ν εκπροσ?πησε ο κ. Σπ?ρος Γαλιατσ?τος Αντιπεριφερει?ρχης Τουρισμο? &
Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς.
Η διοργ?νωση ?γινε απ? την Παγκ?σμια Ομοσπονδ?α Κεφαλλ?νων & Ιθακησ?ων
"ΟΔΥΣΣΕΥΣ", την Ι?νιο Πολιτιστικ? Ομοσπονδ?α Αμερικ?ς και το ?δρυμα "Στα?ρος Νι?ρχος" -
Κ?ντρο Ελληνικ?ν Σπουδ?ν στο Simon Fraser University.
Σχετικ?ς λεπτομ?ρειες στον παρακ?τω κ?μβο, απ? την Ελληνικ? ?κδοση της
εφημερ?δας "ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ"  της 29/04/2018.
https://www.ekirikas.com/μ?νιμο-?κθεμα-στο-μουσε?ο-του-βανκο?β/
Εκ παραλλ?λου ?γινε εποικοδομητικ? συν?ντηση στο Πανεπιστ?μιο Simon Fraser,
μεταξ? μελ?ν της Επιστημονικ?ς Κοιν?τητας με επικεφαλ?ς τον καθηγητ? κ. Ανδρ?α
Γερολυμ?το, της Π.Ι.Ν και στελεχ?ν της Ομογ?νειας της Αμερικ?ς και του Καναδ?, τ?σο για
τη θεσμοθ?τηση κιν?τρων - υποτροφι?ν, αλλ? και το σχεδιασμ? "εμπειρι?ν στο Ι?νιο",
μ?σω των εκπαιδευτικ?ν προγραμμ?των τ?σο με προπτυχιακο?ς φοιτητ?ς, ?σο και με
σπουδαστ?ς μεγ?λης ηλικ?ας. Αξ?ζει να σημειωθε? ?τι οι εκσκαφ?ς στον αρχαιολογικ? χ?ρο
του Π?ρου Κεφαλονι?ς, συνεχ?ζονται απ? τους παραπ?νω σπουδαστ?ς. Ο κ Σπ?ρος
Γαλιατσ?τος τ?νισε την αμ?ριστη στ?ριξη της Π.Ι.Ν στις προσπ?θειες αυτ?ς, ?σο και η
Ομογ?νεια.
Επ?σης ?γινε εποικοδομητικ? συζ?τηση μεταξ? της Ομογ?νειας και του κ.
Γαλιατσ?του, για την μεγιστοπο?ηση της επιτυχ?ας του προσεχο?ς Παγκοσμ?ου Συνεδρ?ου
Αποδ?μων Επτανησ?ων, που θα πραγματοποιηθε? απ? 07 - 09/09/2018.
 
Στις 25/04 πραγματοποι?θηκε επ?σκεψη στα στεν? του Juan De Fuca και στο Νησ?
του Βανκο?βερ, ?που υπ?ρχει βουν? που ονομ?ζεται "Valerianos" προς τιμ? του
Κεφαλλον?τη θαλασσοπ?ρου.
Παρατ?θεται ο χαιρετισμ?ς του κ. Σπ?ρου Γαλιατσ?του κατ? την τελετ? των
αποκαλυπτηρ?ων της προτομ?ς του Juan De Fuca (24/04/2018).
Απ? αριστερ? της προτομ?ς του Juan De Fuca, ο Γ.Γ της Ομοσπονδ?ας "ΟΔΥΣΣΕΥΣ" κ. Κ?στας Βαγγελ?τος, η
κ. Π?πη Μιχαλ?του, Ο Αντιπεριφερει?ρχης Τουρισμο? & Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς κ. Σπ?ρος Γαλιατσ?τος και η
κ. Ειρ?νη Μιχαλ?του
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics