Διαφήμιση

 
?? ?? ??? ?.?. ??? ?????? ????????? ???????? ??????????? ? ?????????????? ?????? ?????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Συν?ντηση με το ν?ο διοικητικ? συμβο?λιο της ?νωσης Ξενοδ?χων Κ?ρκυρας, ε?χε
το μεσημ?ρι της Τετ?ρτης, στο γραφε?ο της Περιφ?ρειας, στις Αλυκ?ς, στην
Κ?ρκυρα, ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων, Θε?δωρος Γαλιατσ?τος.
Στη συν?ντηση, παρ? τον εθιμοτυπικ? της χαρακτ?ρα, αναλ?θηκαν θ?ματα
τουριστικο? ενδιαφ?ροντος, ?πως ε?ναι το ζ?τημα της αδειοδ?τησης των π?ντε
υδατοδρομ?ων αλλ? και η λειτουργ?α της ν?ας ακτοπλο?κ?ς γραμμ?ς που συνδ?ει
απ? σ?μερα τα Ι?νια νησι?, με την επισ?μανση απ? τη μερι? των μελ?ν του
προεδρε?ου ?τι πρ?κειται για ?να σπουδα?ο επ?τευγμα, το οπο?ο θα ενισχ?σει
επιμ?ρους μορφ?ς τουρισμο? αλλ? και τον εσωτερικ? τουρισμ?.
Ειδικ? αναφορ? ?γινε και στο ζ?τημα της διαχε?ρισης των απορριμμ?των,
δεδομ?νου ?τι η τουριστικ? περ?οδος ?χει ξεκιν?σει και το πρ?βλημα της
εναπ?θεσης παραμ?νει ανεπ?λυτο.
Τα μ?λη του προεδρε?ου ?θεσαν και το ζ?τημα του ανεπαρκο?ς και προβληματικο?
φωτισμο? στους οδικο?ς ?ξονες της Κ?ρκυρας, αλλ? και την κακ? κατ?σταση και
ποι?τητα των περιφερειακ?ν δρ?μων, ειδικ? στο β?ρειο τμ?μα του νησιο?.
?πως ε?πε ο κ.Γαλιατσ?τος η Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων ?χει εξασφαλ?σει απ? το
Υπουργε?ο Οικονομ?ας και Αν?πτυξης γεννα?α χρηματοδ?τηση για το οδικ? δ?κτυο
της Κ?ρκυρας, ?στε να γ?νουν οι απαιτο?μενες βελτιωτικ?ς παρεμβ?σεις για την
ασφαλ? μετακ?νηση των οχημ?των.
«Στ?χος μας ε?ναι να βελτι?σουμε τα σημε?α που ε?ναι εξαιρετικ? προβληματικ?
και να ανανε?σουμε το ασφαλτοδ?κτυο, καθ?ς χρ?νο με το χρ?νο γ?νεται πολ?
χειρ?τερο», αν?φερε ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics