Διαφήμιση

 
3? ?????????? ??? ?? ???????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

3 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ο Δ?μος Λευκ?δας προτ?θεται να προβε? στην απευθε?ας αν?θεση εργασ?ας «περισυλλογ?
και σταυλισμ? ανεπιτ?ρητων παραγωγικ?ν ζ?ων» των δημοτικ?ν ενοτ?των Δ?μου Λευκ?δας
προκειμ?νου να αντιμετωπιστε? το χρ?νιο πρ?βλημα των ανεπιτ?ρητων παραγωγικ?ν ζ?ων .
Κριτ?ριο κατακ?ρωσης ορ?ζεται η πλ?ον συμφ?ρουσα απ? οικονομικ?ς ?ποψης προσφορ? β?σει
τιμ?ς (χαμηλ?τερη τιμ?) και εφ?σον πληρο?νται οι ?ροι και οι τεχνικ?ς προδιαγραφ?ς που περιγρ?φονται
στην αριθμ.1/2018 μελ?τη του Δ?μου.
1. Ο αν?δοχος πρ?πει να ?χει ?δεια λειτουργ?ας κτηνοτροφικ?ς εγκατ?στασης και ?δεια
κυκλοφορ?ας και ?λες τις απαρα?τητες εγκρ?σεις για το ?χημα που θα χρησιμοποιηθε? για τη
μεταφορ? των ζ?ων.
2. Για κ?θε μετ?βαση στα ?ρια του Δ?μου, που θα αφορ? στην περισυλλογ? και μεταφορ? των
ανεπιτ?ρητων βοοειδ?ν απ? τα δημοτικ? διαμερ?σματα στις εγκαταστ?σεις του, θα λαμβ?νει το
ποσ? των τριακοσ?ων (300,00) €.
3. Για κ?θε μετ?βαση στα ?ρια του Δ?μου, που θα αφορ? στην περισυλλογ? και μεταφορ? των
ανεπιτ?ρητων αιγοπροβ?των απ? τα δημοτικ? διαμερ?σματα στις εγκαταστ?σεις του, θα
λαμβ?νει το ποσ? των εκατ?ν πεν?ντα (150,00) €.
4. Για κ?θε ζ?ο που θα περισυλλ?γει και για χρονικ? δι?στημα δ?κα (10) ημερ?ν, για τον
σταυλισμ? και την εκτροφ? του, θα λαμβ?νει το ποσ? των τρι?ντα (30,00) € ημερησ?ως για τα
βοοειδ? και δ?κα (10) € ημερησ?ως για τα αιγοπρ?βατα,.
5. Μετ? την παρ?λευση των δ?κα (10) ημερ?ν που προβλ?πονται σ?μφωνα με την νομοθεσ?α και
εφ?σον δεν εμφανιστε? ο ιδιοκτ?της των ανεπιτ?ρητων ζ?ων, τα ζ?α θα οδηγο?νται προς
εκπο?ηση ? σφαγ?. Σε αυτ?ς τις περιπτ?σεις το 1/3 (33,33%) της αξ?ας των ζ?ων (σε χρ?ματα ?
σε κρ?ας αντιστο?χως) θα λαμβ?νει ο Δ?μος και το 2/3 (66,66%) ο αν?δοχος.
 
Παρακαλο?με τους ενδιαφερ?μενους ?πως υποβ?λλουν την προσφορ? τους στο πρωτ?κολλο του
Δ?μου Λευκ?δας , σε σφραγισμ?νο φ?κελο, με την ?νδειξη :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ & ΥΠ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ
31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
μ?χρι και την 22/05/2018 ημ?ρα Τρ?τη και ?ρα 14:30 .Στο εσωτερικ? μ?ρος του φακ?λου θα βρ?σκεται
συμπληρωμ?νο το ?ντυπο οικονομικ?ς προσφορ?ς που περιλαμβ?νεται ως υπ?δειγμα στην αριθμ.1/2018
μελ?τη του Δ?μου.
Η αποσφρ?γιση θα γ?νει την 25/05/2018 ημ?ρα Παρασκευ? και ?ρα 12:30 π.μ στο Διοικητ?ριο.
Πριν την κατ?θεση των προσφορ?ν, καλο?νται οι ενδιαφερ?μενοι να προσ?λθουν στο γραφε?ο του
Αυτοτελο?ς τμ?ματος Τοπικ?ς Οικονομικ?ς Αν?πτυξης του Δ?μου Λευκ?δας, ?λες τις εργ?σιμες ημ?ρες και
?ρες για να παραλ?βουν αντ?γραφα της σχετικ?ς μελ?της .
Πληροφορ?ες: κα Δρακ?του Μαρ?α ,τηλ. 2645360582.
Λευκ?δα 2/5/2018
Ο Αρμ?διος Αντιδ?μαρχος
 
Μ?ρκος Νικητ?κης
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics