Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

 

«Ποιητικ? συμβ?ν» θα μπορο?σε να χαρακτηριστε? η εκδ?λωση παρουσ?ασης των
ποιητικ?ν συλλογ?ν της Βιβ?ς Κοψιδ?-Βρεττο? στην Πρ?βεζα, την Παρασκευ?, 27
Απριλ?ου 2018, ?ρα 7.30 μ.μ. στη Δημοτικ? Πινακοθ?κη «Γι?ννης Μ?ραλης». Την
εκδ?λωση διοργ?νωσε ο Δ?μος Πρ?βεζας-Δημοτικ? Βιβλιοθ?κη και ο Σ?λλογος
«Περ? Βιβλ?ου» Πρ?βεζας. Τα βιβλ?α που παρουσι?στηκαν ?ταν: ?λα καλ? αξι?τιμοι
κ?ριοι (εκδ. Μελ?νι, Αθ?να 2017) και Χειραψ?ες μιας ασ?μαντης μ?ρας (εκδ.
Βακχικ?ν, Αθ?να 2018).
Μ?σα σε μια ατμ?σφαιρα ?ρεμης πνευματικ?τητας και συγκ?νησης, που
δημιο?ργησαν τ?σο οι συμμετ?χοντες στο π?νελ ?σο και οι παριστ?μενοι,
αναδ?θηκε η ουσ?α και το περιεχ?μενο, τα μην?ματα και η ανθρωπιστικ? δι?σταση
της πο?ησης της Βιβ?ς Κοψιδ?-Βρεττο?, αλλ? και η φ?ση και η ουσ?α του ποιητικο?
φαινομ?νου, καθ?ς και η αν?γκη του ανθρ?που να επικοινωνε? με την πο?ηση.
Την εκδ?λωση ?νοιξε η φιλ?λογος Ελευθερ?α Αγγ?λη, εντ. Δημοτικ? Σ?μβουλος
Πολιτισμο? Δ?μου Πρ?βεζας, η οπο?α παρουσ?ασε την τιμ?μενη ?χι με την
πραγματολογ?α εν?ς βιογραφικο? σημει?ματος αλλ? με την συγκινησιακ? φ?ρτιση
μιας μακρ?χρονης σχ?σης και εκπαιδευτικ?ς συνοδοιπορ?ας. Τ?νισε, με τον
ουσιαστικ? και μεστ? λ?γο της, τα ανθρωπιστικ? χαρακτηριστικ? της Βιβ?ς Κοψιδ?,
?πως υλοποιο?νται στο εκπαιδευτικ? και συγγραφικ? της ?ργο, και ?πως αυτ?
μεταγγ?ζονται στους στ?χους της. Για να συνεχ?σει η Σχ. Σ?μβουλος κ. Σοφ?α Πασσ?,
με μια σ?ντομη αλλ? περιεκτικ? βιογραφικ? περιδι?βαση στην επιστημονικ?,
εκπαιδευτικ? και συγγραφικ? πορε?α της, επιλεκτικ? παρουσι?ζοντας
αποσπ?σματα απ? την κριτικ? π?νω στο ποιητικ? της ?ργο. Ο Δρ. Φιλοσοφ?ας
Κωνσταντ?νος Ακρ?βος, δημιο?ργησε, με πυκν? και εντατικ? λ?γο, ?να κλ?μα
στοχασμο? π?νω στο φαιν?μενο της πο?ησης, «συνομιλ?ντας» με τη σκ?ψη του
Γι?ργου Χειμων? και ψυχ-αναλ?οντας την ερμηνε?α της σ?νδεσης λ?ξεων και
παραγωγ?ς νο?ματος. Η φιλ?λογος, κριτικ?ς λογοτεχν?ας και ποι?τρια ?ννα
Αφεντουλ?δου, με την ανεπιτ?δευτη, ουσιαστικ? φιλολογικ? της «αν?γνωση» της
ποιητικ?ς συλλογ?ς της Βιβ?ς Κοψιδ?-Βρεττο? ?λα καλ? αξι?τιμοι κ?ριοι,
αποκ?λυψε την κοινωνικ? ?νταση και την ποιητικ? ουσ?α των ποιημ?των της
συλλογ?ς, την καταγγελτικ? της αυθεντικ?τητα, τη «συνομιλ?α» με την ιστορ?α,
?πως διαμορφ?νεται στις μ?ρες που ζο?με. Εν? ο Σπ?ρος Σουμαλε?ρης, γιατρ?ς
και λ?γιος, με τη δικ? του προσ?γγιση, την ευρυμ?θεια και την αναγνωστικ? του
διεισδυτικ?τητα ιχνηλ?τησε τα νοηματικ?-και νο?μονα-μονοπ?τια, φωτ?ζοντας
νο?ματα και ?ρρητες διαδρομ?ς της ποιητικ?ς συλλογ?ς της Βιβ?ς Κοψιδ?
Χειραψ?ες μιας ασ?μαντης μ?ρας. Οι φιλ?λογοι Βιολ?τα Καλδ?νη και Ελευθερ?α
Αγγ?λη, υπομνημ?τισαν με τις ?συχες, συναισθηματικ?ς αναγν?σεις ποιημ?των και
απ? τις δ?ο ποιητικ?ς συλλογ?ς, ?,τι ο κριτικ?ς-φιλολογικ?ς λ?γος δεν μπορε? να
 
αποδ?σει… Και τ?λος η ?δια η ποι?τρια, με τη δικ? της ιδια?τερη, ποιητικ? και
στοχαστικ? εκφραστικ?τητα μας ξεν?γησε στην ενδοχ?ρα της πο?ησ?ς της, αλλ?
και της πο?ησης ως φαινομ?νου της ανθρ?πινης ιδιοσυστασ?ας, στον μαγικ? τρ?πο
με τον οπο?ο η πο?ηση μετατρ?πει την απλ?, κοιν?χρηστη εμπειρ?α και το
«ασ?μαντο», καθημεριν? β?ωμα σε «μετ?φραση» της ανθρ?πινης αγων?ας και της
τραγικ?τητας της ανθρ?πινης φ?σης διαχρονικ?, διανο?γοντας ωστ?σο, τους
δρ?μους μιας αισι?δοξης διαφυγ?ς για τον ?νθρωπο.
Τρεις σχεδ?ν ?ρες με πο?ηση, και λ?γο για την πο?ηση. Δεν μπορε?, σ?γουρα
υπ?ρχει διαφυγ?, και η τ?χνη επιμ?νει να διαθ?τει τα μυστικ? και τα μαγικ? της
φ?λτρα σφυρηλατ?ντας την ψυχικ? μας ανθεκτικ?τητα και το ανθρ?πινο ?ραμα του

 

καλ?τερου!
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics