Διαφήμιση

 
?????? ??? ??????? 2 ????? ? ??? ?????????? ??????? ??? ?? ???????? ??? ????? ???? ?? ????? ??? ??????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκιν? την Τετ?ρτη 2 Μα?ου η ν?α ακτοπλο?κ? σ?νδεση που θα συνδ?σει για πρ?τη
φορ? τα νησι? του Ιον?ου
Θε?δωρος Γαλιατσ?τος: «Γ?νονται πρ?ξη οι εξαγγελ?ες και οι δεσμε?σεις του
Αναπτυξιακο? Περιφερειακο? Συνεδρ?ου των Ιον?ων Ν?σων»
Σ?ρκα και οστ? πα?ρνουν οι προσπ?θειες του Περιφερει?ρχη Ιον?ων Ν?σων Θε?δωρου
Γαλιατσ?του, να ξεκιν?σει η πρ?τη ακτοπλο?κ? σ?νδεση των νησι?ν του Ιον?ου, την ?νοιξη
του ’18, γεγον?ς που ε?χε εξαγγε?λει, κατ? τη δι?ρκεια της ομιλ?ας του στο Αναπτυξιακ?
Περιφερειακ? Ιον?ων ν?σων, ο Υπουργ?ς Ναυτιλ?ας και Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς, Παναγι?της
Κουρουμπλ?ς.
Τα ακτοπλο?κ? δρομολ?για, που για πρ?τη φορ? θα εν?σουν ?λα τα νησι? του Ιον?ου, θα
ξεκιν?σουν την Τετ?ρτη 2 Μα?ου και θα πραγματοποιο?νται με το επιβατικ? πλο?ο «HIGH
SPEED AZIMUT JOY CRUISES».
Στη συν?ντηση που ε?χε σ?μερα ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων με τον πλοιοκτ?τη του
πλο?ου, ενημερ?θηκε για τη συχν?τητα της ακτοπλο?κ?ς σ?νδεσης, που ξεκιν? με ?να
δρομολ?γιο αυτ? την εβδομ?δα, δ?ο την επ?μενη και σταθερ? τρ?α ακτοπλο?κ?
δρομολ?για απ? τη μεθεπ?μενη εβδομ?δα.
Η ακτοπλο?κ? γραμμ? θα συνδ?ει κ?θε Δευτ?ρα, Τετ?ρτη και Παρασκευ? την Κ?ρκυρα με
τους Παξο?ς, την π?λη της Λευκ?δας, τον Πισαετ? Ιθ?κης, την Σ?μη Κεφαλονι?ς και την
Ζ?κυνθο, εν? αντ?στροφα η ακτοπλο?κ? γραμμ? με αφετηρ?α την Ζ?κυνθο και τελικ?
προορισμ? την Κ?ρκυρα θα εκτελε?ται κ?θε Τρ?τη, Π?μπτη και Σ?ββατο.
«Ε?μαστε ευτυχε?ς γιατ? αυτ? η ενωτικ? γραμμ?, η γραμμ? συνοχ?ς για το Ι?νιο, μετ? απ?
πολλ?ς δεκαετ?ες ?ρχεται δυναμικ? απ? 2 Μα?ου μ?χρι το τ?λος του Οκτωβρ?ου και θα
εν?νει τα νησι? του Ιον?ου. Ελπ?ζουμε ?τι θα μπορ?σει να εκτελ?σει τον σκοπ? της που
ε?ναι η δυνατ?τητα επικοινων?ας και των κατο?κων των νησι?ν μας, απ? ?να νησ? στο ?λλο
και των επισκεπτ?ν των νησι?ν την τουριστικ? περ?οδο. Στ?χευσ? μας ε?ναι στο τ?λος
αυτ?ς της περι?δου να αξιολογ?σουμε τα αποτελ?σματα , αυτ? της πρ?της εφαρμογ?ς και
να επαν?λθουμε την επ?μενη περ?οδο, με αναβαθμισμ?νες υπηρεσ?ες που θα δυναμ?σουν
τη συνοχ? των Ιον?ων ν?σων και φυσικ? την τοπικ? οικονομ?α» αν?φερε κατ? τη δι?ρκεια
της συν?ντησης ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων, Θε?δωρος Γαλιατσ?τος.
 
Το πλο?ο, ?χει μ?κος 30 μ?τρα και μ?γιστο πλ?τος 6 μ?τρα, εν? η χωρητικ?τητ? του ε?ναι
170 ?τομα. ?δη τουριστικο? πρ?κτορες, απ? ?λη την Ευρ?πη ?χουν δε?ξει τερ?στιο
ενδιαφ?ρον για τη ν?α ακτοπλο?κ? σ?νδεση των νησι?ν του Ιον?ου.
«Ξεκιν?με την Τετ?ρτη στις 6.30 το πρω? απ? την Κ?ρκυρα με προορισμ? τους Παξο?ς, τη
Λευκ?δα, την Ιθ?κη , την Κεφαλονι? και τη Ζ?κυνθο. Μετ? απ? οχτ? μ?νες συνεχο?ς
προσπ?θειας του κ. Περιφερει?ρχη, κατ?φερε στο τ?λος σε συνεργασ?α με τον υπουργ?
Ναυτιλ?ας και Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς, να επιδοτηθε? αυτ? η γραμμ? και φτ?σαμε, στο δια
τα?τα, να ξεκιν?σουμε απ? μεθα?ριο. Φα?νεται ?τι θα δημιουργηθε? μ?α μεγ?λη επιβατικ?
κ?νηση. Το ενδιαφ?ρον ε?ναι ?ντονο απ? ?λους τους νησι?τες του Ιον?ου, που θ?λουν να
εξυπηρετηθο?ν και οι ?διοι , αλλ? και τους τουρ?στες που θ?λουν να με?νουν κ?ποιες μ?ρες
στα νησι? και να γνωρ?σουν ?λο το Ι?νιο» αν?φερε ο πλοιοκτ?της του πλο?ου.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics