Διαφήμιση

 
??????????? ??????? Lets do it Greece ???? ???????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Let’s do it Greece
 
Πραγματοποι?θηκε χθες, Κυριακ? 29 Απριλ?ου, η πανελλ?νια καμπ?νια
εθελοντικο? καθαρισμο? στον Δ?μο Λευκ?δας.
Σε πολλ?ς Δημοτικ?ς και Τοπικ?ς Κοιν?τητες του νησιο?, εθελοντ?ς και σ?λλογοι
συνεργ?στηκαν για τον καθαρισμ? κοιν?χρηστων χ?ρων του Δ?μου (παραλ?ες,
πλατε?ες, δρ?μοι).
Οι περιοχ?ς που καθαρ?στηκαν απ? τις ομ?δες εθελοντ?ν στην π?λη της
Λευκ?δας ε?ναι:
? η παραλ?α απ? τον ?ι Γι?ννη μ?χρι το Κ?στρο,
? ο δρ?μος απ? το Κ?στρο μ?χρι την διαστα?ρωση της Περατι?ς και
? η περιοχ? γ?ρω απ? το Κλειστ? και το 2 ο και 3 ο Δημοτικ? Σχολε?ο.
Τα σκουπ?δια που περισυν?λεξε το Τμ?μα Καθαρι?τητας και Πρασ?νου του Δ?μου
Λευκ?δας μετ? το π?ρας της Δρ?σης ?ταν π?νω απ? 150 μεγ?λες σακο?λες
σκουπιδι?ν.
Αξιοσημε?ωτο ε?ναι το γεγον?ς ?τι πολ?τες που ξεκ?νησαν για τον καθιερωμ?νο
τους περ?πατο εν?θηκαν με τους εθελοντ?ς και συμμετε?χαν στον καθαρισμ?.
Να επισημ?νουμε επ?σης ?τι σε πολλ?ς Τοπικ?ς Κοιν?τητες ο εθελοντισμ?ς ?χει
περ?σει στην συνε?δηση των κατο?κων που αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα
οργαν?νουν παρ?μοιες δρ?σεις καθαρισμο? και καλλωπισμο? των Κοινοτ?των τους.
 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics