Διαφήμιση

 
?????????? ??? ??? ???????? ?????????? ?????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Μάιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Η Δημοτικ? Βιβλιοθ?κη Σφακιωτ?ν στο πλα?σιο της Παγκ?σμιας Ημ?ρας
Βιβλ?ου διοργαν?νει εκδηλ?σεις κατ? το μ?να Μ?ιο 2018 με σκοπ? την προ?θηση
της αν?γνωσης και τη δημιουργ?α ν?ων φ?λων του βιβλ?ου.
Οι δρ?σεις περιλαμβ?νουν αφ?γηση παραμυθιο?, ζωγραφικ? και κατασκευ?ς
απ? τους μαθητ?ς των τ?ξεων του Δημοτικο? Σχολε?ου Σφακιωτ?ν και του
Νηπιαγωγε?ου και θα πραγματοποιηθο?ν στο χ?ρο της Δημοτικ?ς Βιβλιοθ?κης.
 
Το πρ?γραμμα εκδηλ?σεων ?χει ως εξ?ς:
? Π?μπτη 3 Μα?ου,, ?ρα 11:45-12:45 : Α’ τ?ξη δημοτικο?
? Τρ?τη 8 Μα?ου, ?ρα 10:45-11:45 : Δ’ τ?ξη δημοτικο?
? Π?μπτη 10 Μα?ου, ?ρα 10:30-11:30 : Γ’ τ?ξη δημοτικο?
? Παρασκευ? 11 Μα?ου, ?ρα 10:45-11:30 : ΣΤ’ τ?ξη δημοτικο?
? Π?μπτη 17 Μα?ου, ?ρα 10:30-11:30 : Νηπιαγωγε?ο
? Π?μπτη 17 Μα?ου, ?ρα 11:30-13:00 : Ε’ τ?ξη δημοτικο?
? Παρασκευ? 18 Μα?ου, ?ρα 11:00-12:00 : Β’ τ?ξη δημοτικο?
 
Απ? το Δ?μο Λευκ?δας
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics