Διαφήμιση

 
?????? ????? ??? ?? ???????? ???????? ??? ??? ??? ??????? ?? ??????? 5 ??? ???? ??????? ?????
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΝΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΑ
 
«Τρ?λα ε?ναι να εγκαταλε?ψουμε τα ?νειρ? μας. Να
αλλ?ξουμε τον κ?σμο δεν ε?ναι τρ?λα, ο?τε ουτοπ?α, ε?ναι δικαιοσ?νη!» Μ. Θερβ?ντες
Με τους στ?χους του Μ. Θερβ?ντες «Τρ?λα ε?ναι να εγκαταλε?ψουμε τα ?νειρ? μας. Να αλλ?ξουμε τον
κ?σμο δεν ε?ναι τρ?λα, ο?τε ουτοπ?α, ε?ναι δικαιοσ?νη!», ως κεντρικ? σ?νθημα, ξεκινο?ν σε ?λη τη χ?ρα, τα
Μαθητικ? Φεστιβ?λ της ΚΝΕ, που ?χουν μετατραπε? στο μεγ?λο ραντεβο? των μαθητ?ν.
Η ΚΝΕ, καλε? σε μαζικ? συμμετοχ? τους μαθητ?ς!!!
Στα Μαθητικ? Φεστιβ?λ της ΚΝΕ εν?νουμε τη φων? μας γιατ? οι αν?γκες, η ευτυχ?α των ν?ων ?λου του
κ?σμου δεν χωρ?νε στο σημεριν? ?δικο σ?στημα που μετατρ?πει την παιδε?α σε εμπ?ρευμα, που γενν?
φτ?χεια, ανεργ?α, πολ?μους, φασισμ?».
?λα στο Μαθητικ? Φεστιβ?λ της ΚΝΕ με τις σκ?ψεις και τους προβληματισμο?ς σου. ?λα να μ?θεις απ?
πρ?το χ?ρι για τι παλε?ει η ΚΝΕ. Το Μαθητικ? Φεστιβ?λ το χτ?ζουμε με το μερ?κι και τη δ?ψα μας για συζ?τηση,
συλλογικ?τητα, πολιτιστικ? δημιουργ?α, ?θληση, διασκ?δαση. Το χτ?ζουμε εμε?ς, τα μ?λη και οι φ?λοι της ΚΝΕ,
που ?χουμε βαλθε? να αλλ?ξουμε τον κ?σμο!
Χιλι?δες μαθητ?ς απ? την αρχ? της χρονι?ς δεν με?ναμε με σταυρωμ?να τα χ?ρια απ?ναντι σε ?σα
ετοιμ?ζουν για μας χωρ?ς εμ?ς.
Δεν τσιμπ?σαμε στα παραμ?θια της κυβ?ρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που μας ?λεγε πως ?λα “λειτουργο?ν
ρολ?ι στα σχολε?α” για να μας πι?σει στον ?πνο και να μπορε? να συνεχ?ζει στον ?διο δρ?μο με τις
προηγο?μενες κυβερν?σεις και μαζ? με την Ευρωπα?κ? ?νωση να χτυπ?νε τα δικαι?ματ? μας στη μ?ρφωση και
τη ζω?.
Συζητ?σαμε, ανταλλ?ξαμε ιδ?ες, αγωνιστ?καμε για ?να σχολε?ο που θα μας μορφ?νει πραγματικ? χωρ?ς
εμπ?δια, οργαν?σαμε δρ?σεις εν?ντια στον π?λεμο και τον φασισμ?, εκφρ?σαμε την αλληλεγγ?η μας στον
Παλαιστινιακ? λα? που αγων?ζεται για τη λευτερι? του, αγωνιστ?καμε χ?ρι - χ?ρι με τους πρ?σφυγες και
μεταν?στες συμμαθητ?ς μας, συζητ?σαμε για ?σα πραγματικ? μας απασχολο?ν.
Αποδε?ξαμε πως δεν μας ταιρι?ζουν η απ?θεια και η υποταγ?, πως ε?μαστε αποφασισμ?νοι να
αγωνιστο?με για τα ?νειρα και τις αν?γκες μας.
Για ?λα αυτ? χρει?ζεται αγ?νας με σχ?διο, πε?σμα, δι?ρκεια και αντοχ?, κ?ντρα στις αιτ?ες που
γεννο?ν την αδικ?α.
 
Το σημεριν? σχολε?ο ε?ναι κομμ?τι αυτ?ς της ?δικης κοινων?ας. Γι’ αυτ? μας κοιτ?ει στην τσ?πη, μας
διαχωρ?ζει και μας κρατ?ει μακρι? απ? την ολ?πλευρη μ?ρφωση.
Αποτ?λεσμα των συγκρο?σεων των εκμεταλλευτ?ν για τα δικ? τους συμφ?ροντα ε?ναι και οι
π?λεμοι. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπα?κ? ?νωση, που παρουσι?ζονται σαν “σωτ?ρες” και εν?σεις για τη “φιλ?α των
λα?ν”, στην πραγματικ?τητα ε?ναι εν?σεις των εκμεταλλευτ?ν. Γι' αυτο?ς δουλε?ουν. Για τα κ?ρδη των λ?γων
?χουν αιματοκυλ?σει λαο?ς σε ?λο τον κ?σμο και τ?ρα αν?βουν περισσ?τερο το φιτ?λι του πολ?μου στην
περιοχ? μας.
Γ?ννημα αυτο? του συστ?ματος ε?ναι και ο φασισμ?ς.
Τα κ?ρδη των εκμεταλλευτ?ν ε?ναι η δυστυχ?α των λα?ν!
Τρ?λα ε?ναι να δεχτο?με πως δεν ?χουμε τη δ?ναμη
να τσακ?σουμε την πηγ? της αδικ?ας και να παλ?ψουμε για ?σα μας αξ?ζουν!
Να φτι?ξουμε ?ναν κ?σμο ελε?θερο, ανοιχτ?, γεμ?το ελπ?δα δεν ε?ναι τρ?λα, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
Ε?μαστε ν?οι, ?χουμε ?λη τη ζω? μπροστ? μας! ?χουμε ?νειρα και μ?λλον που δεν τα εγκαταλε?πουμε.
Αγωνιζ?μαστε να τα κ?νουμε πρ?ξη! Σ?μερα υπ?ρχει η δυνατ?τητα να ζ?σουμε καλ?τερα. Αυτ? που μπα?νει
εμπ?διο ε?ναι το καπιταλιστικ? σ?στημα που στηρ?ζεται στην εκμετ?λλευση ανθρ?που απ? ?νθρωπο.
?λοι εμε?ς, τα μ?λη της ΚΝΕ αγωνιζ?μαστε για τον πιο ?μορφο, τον πιο ανθρ?πινο και σπουδα?ο
στ?χο: Για να αλλ?ξουμε τον κ?σμο, για να τραβ?ξει η Ιστορ?α της ανθρωπ?τητας μπροστ?. Για τη ν?α
κοινων?α που απελευθερ?νει τον ?νθρωπο και τις δυνατ?τητ?ς του, για το σοσιαλισμ? - κομμουνισμ?!
Αυτ?ν το δρ?μο ?χουμε επιλ?ξει να βαδ?σουμε...
Σε αυτ?ν το σπουδα?ο σκοπ? καλο?με και εσ?να!
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΑ. ?ρα ?ναρξης7μ.μ.
Το πρ?γραμμα του Φεστιβ?λ θα περιλαμβ?νει:
? Αφι?ρωμα στον Μπ. Μπρεχτ.
? Αντιπολεμικ? τραγο?δι
? Επιτραπ?ζια παιχν?δια
? Σκ?τσο και ?λλες δραστηρι?τητες…
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics