Διαφήμιση

 
?? ??? ??????? ??? ????????????? ?????????? ??? ??????, ??????????? ? ?????????????? ?????? ????? ???????? ???????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Συν?ντηση με τον πρ?εδρο του Επιμελητηρ?ου Κεφαλονι?ς και Ιθ?κης, Στα?ρο
Σπαθ?, ε?χε το μεσημ?ρι της Παρασκευ?ς, στο γραφε?ο της Περιφ?ρειας, στις
Αλυκ?ς, στην Κ?ρκυρα, ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων, Θε?δωρος Γαλιατσ?τος.
Στη συν?ντηση, στην οπο?α συμμετε?χε και ο Υπε?θυνος Ευρωπα?κ?ν
Προγραμμ?των του Επιμελητηρ?ου Κεφαλονι?ς- Ιθ?κης, Κωνσταντ?νος Πρ?ντζας,
αναλ?θηκαν θ?ματα τουριστικο? ενδιαφ?ροντος που αφορο?ν τα νησι? της
Κεφαλονι?ς και της Ιθ?κης, εν? τ?θηκαν προτ?σεις εκ μ?ρους του Προ?δρου του
Επιμελητηρ?ου που αφορο?σαν στην εγκεκριμ?νη απ? τον Περιφερει?ρχη,
Ολοκληρωμ?νη Χωρικ? Επ?νδυση (ΟΧΕ) για την περιοχ? της Παλικ?ς, ?που ?δη με
απ?φαση της Επιτροπ?ς Παρακολο?θησης του ΠΕΠ Ιον?ων Ν?σων 2014-2020,
δρομολογ?θηκαν οι διαδικασ?ες για την υλοπο?ηση της.
Τ?λος, στη συν?ντηση αποφασ?στηκε η αν?ληψη απ? κοινο?, πρωτοβουλι?ν,
Περιφ?ρειας, Δ?μων και Επιμελητηρ?ων του Ιον?ου, με στ?χο τη βελτ?ωση των
συνθηκ?ν στις ακτ?ς και τις μαρ?νες των Ιον?ων νησι?ν και τη διεκδ?κηση απ? την
Ελληνικ? Εταιρ?α Προστασ?ας της Φ?σης (ΕΕΠΦ),του συμβ?λου ποι?τητας, της
"Γαλ?ζιας Σημα?ας", για ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερες ακτ?ς του Ιον?ου.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics