Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Ευρε?α σ?σκεψη για την παρουσ?αση και τα εγκα?νια του ν?ου λιμ?να Ερε?κουσας, στα
Διαπ?ντια νησι?, πραγματοποι?θηκε σ?μερα, παρ?ντων ?λων των εμπλεκομ?νων φορ?ων,
στο γραφε?ο του Περιφερει?ρχη Ιον?ων ν?σων Θε?δωρου Γαλιατσ?του, στην ?δρα της
περιφ?ρειας στην Κ?ρκυρα.
Στη σ?σκεψη, αποφασ?στηκε το πλα?σιο των εκδηλ?σεων που θα πραγματοποιηθο?ν εν’
?ψη των εγκαιν?ων του ν?ου λιμ?να Ερε?κουσας, για τις 9 και 10 Ιουν?ου, καθ?ς και ο
τρ?πος και ο τ?πος διεξαγωγ?ς τους .
Το ?ργο «Επ?κταση Λιμ?να Ερε?κουσας», που αρχ?ς του Ιουν?ου θα παραδοθε? επ?σημα
στους πολ?τες, ε?χε ενταχθε? απ? την ΠΙΝ στο Επιχειρησιακ? Πρ?γραμμα Ιον?ων Ν?σων
2014-2020 με προ?πολογισμ? 7.327.237€.
 
Επισυν?πτεται σχετικ? δελτ?ο Τ?που απ? την Ειδικ? Υπηρεσ?α Διαχε?ρισης Επιχειρησιακο?
Προγρ?μματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Η Περιφ?ρεια Iον?ων Ν?σων και η Ειδικ? Υπηρεσ?α Διαχε?ρισης Επιχειρησιακο?
Προγρ?μματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» συμμετ?χουν και φ?τος στην πανευρωπα?κ?
καμπ?νια Europe in my Region 2018 για την προβολ? των συγχρηματοδοτο?μενων
?ργων στους πολ?τες, ?στε να αναδειχθο?ν τα αποτελ?σματα, τα οφ?λη και οι ευκαιρ?ες
τους στην καθημεριν?τητα των πολιτ?ν.
Η πρωτοβουλ?α Europe in my Region προτε?νει την παρ?λληλη οργ?νωση εκδηλ?σεων
απ? τα κρ?τη μ?λη για την προβολ? των συγχρηματοδοτο?μενων ?ργων κυρ?ως στην
περ?οδο Μα?ου-Ιουν?ου και επικεντρ?νεται στο ?νοιγμα των ?ργων στους πολ?τες, και
στην παρουσ?αση τους με εκδηλ?σεις κοινωνικο?, εκπαιδευτικο?, κλπ χαρακτ?ρα, με τη
συμμετοχ? των πολιτ?ν.
Στο πλα?σιο αυτ?, η Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων προγραμματ?ζει ως πρ?τη φετιν?
εκδ?λωση την παρουσ?αση του ν?ου Λιμ?να Ερε?κουσας με τον τ?τλο “Δρ?μοι της
θ?λασσας» (Ways of the Sea) αναδεικν?οντας το διαχρονικ? ρ?λο της θ?λασσας στη
ζω? και την αν?πτυξη του νησιο?.
Η εκδ?λωση ?χει οριστε? για τις 9 & 10 Ιουν?ου 2018 και περιλαμβ?νει τις εξ?ς
επιμ?ρους δρ?σεις:
- Ιστιοπλο?κ?ς αγ?νας (Regatta) Κ?ρκυρα- Ερε?κουσας το Σ?ββατο 9 Ιουν?ου 2018
- Ανοικτ?ς κολυμβητικ?ς αγ?νας (περ?που 1400μ) την Κυριακ? 10 Ιουν?ου 2018 με
ανοικτ? συμμετοχ?.
- Φωτογραφικ? ?κθεση και πιθαν? σ?ντομη ομιλ?α- παρουσ?αση της ναυτικ?ς
ιστορ?ας της Ερε?κουσας
- ΕΓΚΑΙΝΙΑ του ?ργου με πιθαν? παρουσ?α εκπροσ?πων των Ευρωπα?κ?ν θεσμ?ν,
της Κυβ?ρνησης, της Περιφ?ρειας, της αυτοδιο?κησης και των φορ?ων.
- Ξεν?γηση στο ν?ο ?ργο του Λιμ?να Ερε?κουσας
Το ?ργο «Επ?κταση Λιμ?να Ερε?κουσας» εντ?χθηκε στο Ε.Π. Ιον?ων Ν?σων 2014-2020
με προ?πολογισμ? 7.327.237€ και προ?βλεπε την κατασκευ? προσ?νεμου μ?λου 200μ,
ανακατασκευ? του υπ?νεμου, κατασκευ? κρηπιδοτο?χων, κατασκευ? συνδετ?ριου
 
δρ?μου μεταξ? των δ?ο μ?λων μ?κους 293μ., υδρογρ?φηση, φωτοσ?μανση,
συνδ?σεις υπηρεσ?ες κοιν?ς ωφ?λειας, κλπ
Με το ?ργο αυτ? διασφαλ?ζεται η θαλ?σσια επικοινων?α των κατο?κων της Ερε?κουσας
και η προσ?γγιση τουριστικ?ν σκαφ?ν στο νησ? και η εξυπηρ?τηση των επισκεπτ?ν. Το
λιμ?νι μπορε? να φιλοξεν?σει π?νω απ? 100 σκ?φη.
Σημει?νεται ?τι το συγκεκριμ?νο ?ργο ολοκληρ?θηκε πριν την συμβατικ? του δι?ρκεια.
Περισσ?τερες λεπτομ?ρειες για τις επιμ?ρους δρ?σεις της εκδ?λωσης αλλ? και τις
?λλες εκδηλ?σεις στο πλα?σιο της καμπ?νιας “Europe in my Region” θα δοθο?ν σε
επ?μενα δελτ?α τ?που.
Την ευθ?νη για την οργ?νωση των εκδηλ?σεων ?χει η Ειδικ? Υπηρεσ?α Διαχε?ρισης
του Ε.Π. Ιον?ων Ν?σων (τηλ. 26613 60033, e-maiL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).
?λες οι εκδηλ?σεις που προγραμματ?ζονται πανευρωπα?κ? ?χουν αναρτηθε? στο
χ?ρτη της Inforegio:
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/communication/inform-network/map/
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics