Διαφήμιση

 
????????? ??? ????????????? ?????? ????? ?? ?? ???????? ??? ??????
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Τον Περιφερει?ρχη Ιον?ων Ν?σων Θε?δωρο Γαλιατσ?το επισκ?φθηκε σ?μερα
στο γραφε?ο του, στις Αλυκ?ς Ποταμο?, ο Συν?γορος του Πολ?τη Ανδρ?ας
Ποττ?κης, στο πλα?σιο της περιοδε?ας που πραγματοπο?ησε στην Περιφ?ρεια
Ιον?ων Ν?σων, συνοδευ?μενος απ? κλιμ?κιο στελεχ?ν της Ανεξ?ρτητης
Αρχ?ς.
Στη συν?ντηση συζητ?θηκαν θ?ματα αμοιβα?ου ενδιαφ?ροντος που αφορο?ν
σε διαπιστωμ?να προβλ?ματα των Περιφερει?ν και των δημ?σιων
υπηρεσι?ν, ?πως επ?σης και ζητ?ματα, τα οπο?α απασχολο?ν τους πολ?τες
και πως αυτ? αντιμετωπ?ζονται με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο. 
Ο κ.Γαλιατσ?τος και ο κ.Ποττ?κης συμφ?νησαν στην αναγκαι?τητα
συνεργασ?ας και επικοινων?ας μεταξ? της Περιφ?ρειας Ιον?ων Ν?σων και του
Συν?γορου του Πολ?τη, ?στε να υπ?ρχει συνεχ?ς πληροφ?ρηση αν?μεσα
στις δυο πλευρ?ς για προβλ?ματα που ανακ?πτουν.
Ιδια?τερη αναφορ? π?ντως ?γινε και στο θ?μα της ?λλειψης εξειδικευμ?νου
προσωπικο?, καθ?ς ?πως αν?φερε ο κ.Γαλιατσ?τος μ?σα σε μια πενταετ?α
?χει μειωθε? κατ? 1/3 το ανθρ?πινο δυναμικ? της Περιφ?ρειας, το οπο?ο και
δεν ?χει αντικατασταθε?, με αποτ?λεσμα την υποστελ?χωση των υπηρεσι?ν.
Σημει?νεται ?τι η επ?σκεψη στην Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων εντ?σσεται στο
ευρ?τερο πρ?γραμμα ελ?γχων και αυτοψι?ν της Ανεξ?ρτητης Αρχ?ς σε ?λες
τις περιφ?ρειες της χ?ρας. Ο πρ?τος κ?κλος επισκ?ψεων θα ολοκληρωθε?
στα τ?λη του 2018, καθ?ς ο Συν?γορος θα συμπληρ?νει τα 20 χρ?νια
λειτουργ?ας του.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics