Διαφήμιση

 
?????? ????? ??? ??? ????? ?????????-??????
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Την Κυριακ? 29-04- 2018 στις 5 μ.μ. ο Τηλυκρ?της δ?νει αγ?να εκπλ?ρωσης των ονε?ρων, γενε?ν και
γενε?ν ποδοσφαιρ?φιλων Λευκαδιτ?ν.
Στ?χος η ν?κη επ? του Ηρακλ? Θεσ/ν?κης ?στε να τεθο?ν οι β?σεις για την υπ?λοιπη καλ? πορε?α στα
μπαρ?ζ και την τελικ? επ?τευξη του στ?χου, που ε?ναι η ?νοδος στη Β? Εθνικ?..
ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ/ΣΕΣ στο γ?πεδο ξ?χωρα απ? τις τοπικ?ς συλλογικ?ς προτιμ?σεις.
Ο Δ?μος απ? την πλευρ? του και σε συνεργασ?α με τον Τηλυκρ?τη, ?κανε ?,τι μπορο?σε προκειμ?νου
το γ?πεδο που θα φιλοξεν?σει τον αγ?να, να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν ?τοιμο.
Στο πλα?σιο της ανωτ?ρω προσπ?θειας πραγματοπο?ησε, ε?τε ?κτακτες εργασ?ες ε?τε ?φερε χρονικ?
πιο κοντ?, παρεμβ?σεις που ?ταν προγραμματισμ?νες για αργ?τερα.
Παρακαλο?με τους περ?οικους του χ?ρου του Δημοτικο? Σταδ?ου, να μην εναποθ?σουν απ? α?ριο
Σ?ββατο και ως την Κυριακ? το απ?γευμα σκουπ?δια στους κ?δους αλλ? και να αποφ?γουν με κ?θε τρ?πο,
την εναπ?θεση ογκωδ?ν ? ?λλων αντικειμ?νων, που αντιβα?νουν και στην προσπ?θεια της αστυνομ?ας για
την αυστηρ? τ?ρηση των μ?τρων ασφαλε?ας που απαιτο?νται για ?να τ?τοιο σημαντικ? αγ?να.
Ας ευχαριστ?σουμε τους επισκ?πτες μας με την καλ? μας φιλοξεν?α και ας συμπαρασταθο?με με ?λες
μας τις δυν?μεις στον Τηλυκρ?τη ?στε να επιτ?χει τη μεγ?λη ν?κη.
Καλ? αντ?μωμα τη Κυριακ? το απ?γευμα στο γ?πεδο «ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ».
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics