Διαφήμιση

 
? ???????????? ??? ????????: ????????, ?????, ??????.
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Λιμνοθ?λασσα Λευκ?δας - ?ιαχρονικ?ς κατ?ψεις του τοπ?ου (7ος αι. π.Χ. ?ως σ?μερα)». ?ημ?τριος Τσερ?ς,
Φιλ?λογος.
«Λιμνοθ?λασσα Λευκ?δας: καταφ?γιο για τα πουλι?, τη φ?ση και τον ?νθρωπο».
Κ?στας Παπακωνσταντ?νου, Εκπαιδευτικ?ς - MSc. Οικολογ?ας, τ. Πρ?εδρος Ελληνικ?ς Ορνιθολογικ?ς Εταιρε?ας.
«Αν?λυση αλιευτικ?ς χρονοσειρ?ς της λιμνοθ?λασσας Λευκ?δας. Οικολογικ?ς εκτιμ?σεις και διαχειριστικ?ς
προτ?σεις».
Θε?δωρος Ζο?λιας, Ιχθυολ?γος ΕΛΚΕΘΕ.
«Παρεμβ?σεις Παραγωγικ?ς Αν?πτυξης- Αειφορ?ας Λιμνοθαλασσ?ν Λευκ?δας και Περιβ?λλοντος Χ?ρου (Πηγ?ς
και Μ?τρα Χρηματοδ?τησης)».
Ξενοφ?ν Βεργ?νης, ?ιδ?κτωρ Οικονομικ?ν, πρ?ην ?ιοικητ?ς ΟΓΑ & Βουλευτ?ς Λευκ?δος.
«?ρ?σεις που ενδιαφ?ρουν σε λιμνοθ?λασσες σε δι?φορα μ?ρη του κ?σμου».
Κωνσταντ?νος Κουτσικ?πουλος, Καθηγητ?ς στο Τμ. Βιολογ?ας του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, Πρ?εδρος του Φορ?α
?ιαχε?ρισης Αμβρακικο? κ?λπου και Λευκ?δας.
«Σκ?ψεις για την ποι?τητα ζω?ς, τη βιωσιμ?τητα και τον αστικ? σχεδιασμ? σε σχ?ση με τη λιμνοθ?λασσα της
Λευκ?δας».
Ν?κος Κονδυλ?τος, Τοπογρ?φος - Πολεοδ?μος Μηχανικ?ς.
«Η περ?πτωση του Αλιευτικο? Συνεταιρισμο? «Αναγ?ννηση»: το αυγοτ?ραχο ΠΟΠ και οι δραστηρι?τητες αλιευτικο?
τουρισμο?».
Αριστε?δης Ματζουρ?τος, Πρ?εδρος Αλιευτικο? Συνεταιρισμο? «Αναγ?ννηση»
«Μπορε? μ?α λιμνοθ?λασσα να αποτελ?σει παρ?γοντα για μ?α διαφορετικο? τ?που αν?πτυξη;»
δρ. Βαγγ?λης ?ημητρ?ου, ιχθυολ?γος.
Συντονιστ?ς: ?γγελος Παπαδ?πουλος, Ιχθυολ?γος - υπ?λληλος ??μου Λευκ?δας
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics