Διαφήμιση

 
???????? ??????????? ??????????? ????????Q ???? ??? ???? ????? ??????? ???? ??? ?????? ???? ? ???????? ??????????!
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

??ο?έλε?μα εικ?να? για ΣΥ?????Σ ?Ρ??????ΝΩΝ Ν?Σ???????Υ ??Υ????Σ

Η 1 η Μ?η ε?ναι μ?ρα του εορτασμο? της παγκ?σμιας εργατικ?ς τ?ξης. Ε?ναι μ?ρα που τιμ?με ?λους ?σους
αγων?στηκαν και ?δωσαν τη ζω? τους για να ?χουμε δικαι?ματα στη δουλει? και στη ζω?, αξιοπρεπε?ς μισθο?ς, ελε?θερο
χρ?νο κτλ. Τιμ?με τους νεκρο?ς μας, τους εργ?τες του Σικ?γο του 1886, τους καπνεργ?τες του Μ?η του 36, τους 200
εκτελεσμ?νους της Καισαριαν?ς του 44.
Η Πρωτομαγι? ε?ναι μ?ρα μν?μης αλλ? κυρ?ως μ?ρα ευθ?νης για το πως ο κ?θε εργαζ?μενος-η θα β?λει το
δικ? του λιθαρ?κι , στην ανασ?νταξη του εργατικο? κιν?ματος, μ?σα απ? τον οργανωμ?νο συλλογικ? αγ?να. Ε?ναι
η μ?νη δι?ξοδος για να αντιμετωπιστε? η επιθετικ?τητα και βαρβαρ?τητα του καπιταλιστικο? συστ?ματος και των
ισχυρ?ν, που οι περισσ?τεροι πλ?ον αντιλαμβαν?μαστε ?τι ε?ναι η αιτ?α της εκμετ?λλευσης, του τσακ?σματος των
δικαιωμ?των μας, της φτ?χειας και των πολ?μων.
Απευθυν?μαστε σε σ?να, που δεν αντ?χεις πια να μετρ?ς τις συν?πειες των αντιλα?κ?ν μ?τρων στο
εισ?δημα, στην ιατροφαρμακευτικ? περ?θαλψη, στις κοινωνικ?ς υποδομ?ς πρ?νοιας, παιδε?ας. Που σου ?χουν
μεταφ?ρει την ευθ?νη του κρ?τους σε δωρε?ν υγε?α, μ?ρφωση, αθλητισμ?, πολιτισμ? στις πλ?τες σου και σε καλο?ν να
β?λεις ακ?μη πιο βαθι? το χ?ρι στη τσ?πη. Σ’ εσ?να, που σου λ?νε να δουλ?ψεις μ?χρι τα βαθι? γερ?ματα για μια
σ?νταξη πε?νας, που σε ?χουν καταληστ?ψει με τους φ?ρους και κινδυνε?εις να χ?σεις και την περιουσ?α σου, που τα
παιδι? σου τα προορ?ζουν για φτην? ευ?λικτο προσωπικ? χωρ?ς καν?να δικα?ωμα.
Απευθυν?μαστε στο συμβασιο?χο εργαζ?μενο-η του νοσοκομε?ου, που αφο? τον εκμεταλλε?τηκαν και
του ?βγαλαν το «λ?δι», θα τον πετ?ξουν στο καλ?θι της ανεργ?ας. Απευθυν?μαστε στο συν?δελφο υγειονομικ?
που του καλλιεργο?ν αυταπ?τες ?τι δεν θα επιδεινωθε? η εργασιακ? του ζω? και την ?δια ?ρα του ετοιμ?ζουν ?να
νοσοκομε?ο- επιχε?ρηση, που θα λειτουργε? με ?ρους ανταγωνισμο?, με απ?στευτο βαθμ? εντατικοπο?ησης της δουλει?ς,
και που για να πληρ?νεται θα πρ?πει να ?χει ?σοδα μιας και η κρατικ? χρηματοδ?τηση τε?νει να μηδενιστε?.
Απευθυν?μαστε στο Λευκαδ?τη και στη Λευκαδ?τισσα που θα τους εγκαινι?σουν ?να ν?ο νοσοκομε?ο,
χωρ?ς ?μως το απαρα?τητο προσωπικ? και την χρηματοδ?τηση και που , μετ? τη δι?λυση της κοινωνικ?ς
ασφ?λισης, θα τους πλασ?ρουν ως αναγκαι?τητα για τη λειτουργ?α του την ε?σοδο των ιδιωτικ?ν ασφαλιστικ?ν
εταιρει?ν. Θα κληθο?ν ?τσι να β?λουν ακ?μα πιο βαθι? το χ?ρι στην τσ?πη σε θεραπε?ες, εξετ?σεις, φ?ρμακα.
Απευθυν?μαστε σε σ?να που βλ?πεις ολοκ?θαρα πλ?ον τον αποκρουστικ? χαρακτ?ρα της Ευρωπα?κ?ς
?νωσης, που οι κυβερν?ντες και τα κ?μματα τους σου λ?γανε πριν απ? χρ?νια «?τι θα τρως με χρυσ?
κουτ?λια», σε σ?να που μετ? απ? 3 χρ?νια διακυβ?ρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ αντιλαμβ?νεσαι ?τι και αυτ? η
κυβ?ρνηση υπερασπ?ζεται με τον πιο απροκ?λυπτο τρ?πο τα συμφ?ροντα των μεγ?λων επιχειρηματικ?ν ομ?λων.
Και σε ΚΑΛΟΥΜΕ να ΣΚΕΦΤΕΙΣ !
Μ?πως οι ισχυρο? με τους μηχανισμο?ς τους ( ΕΕ, ΔΝΤ, κυβερν?σεις) ?φεραν τα μνημ?νια με τους
εκατοντ?δες αντιλα?κο?ς ν?μους για να μετακυλ?σουν την κρ?ση του καπιταλιστικο? συστ?ματος στην πλ?τη
σου θωρακ?ζοντας ?τσι τα κ?ρδη τους; Μ?πως ετοιμ?ζουν τον «εργασιακ? μεσα?ωνα» για να ξαναβγ?λουν ακ?μη
περισσ?τερα κ?ρδη στη φ?ση της αν?πτυξης; Μ?πως ο πλο?τος δεν εξατμ?στηκε αλλ? π?γε στις τσ?πες των
λ?γων, των ισχυρ?ν;
Και απαντ?με: Tα δικ? τους στοιχε?α επιβεβαι?νουν ?τι κατ? τη δι?ρκεια της κρ?σης, 576 «πατριωτ?κια
μας» α?ξησαν τον πλο?το τους κατ?χοντας το αστρονομικ? ποσ? των 80 δις. δολ., με τις ανισ?τητες να
διευρ?νονται ακ?μη περισσ?τερο ?στε σε παγκ?σμιο επ?πεδο 64 ?νθρωποι να κατ?χουν πλ?ον το 60% ?λου του
παραγ?μενου πλο?του του πλαν?τη.
 
Σκ?ψου, μ?πως η κυβ?ρνηση σε κορο?δε?ει ?ταν σου μιλ?ει για «μεταμνημονιακ? εποχ?» απ? τον
Α?γουστο, ?ταν δεν πρ?κειται να καταργ?σει καν?να αντιλα?κ? ν?μο που ψ?φισε αυτ? και προηγο?μενες
κυβερν?σεις της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; Μ?πως πρ?κειται να επαναφ?ρει το 13 0 -14 0 μισθ?, το αφορολ?γητο των 12.000 ευρ?, να
καταργ?σει τον ΕΝΦΙΑ, να σου επιστρ?ψει τις απ?λειες που ε?χες κατ? τη δι?ρκεια της κρ?σης και της επιβολ?ς των
μνημον?ων; Αλλ? αντ?θετα, επανεξετ?ζει το ανθυγιειν? επ?δομα απ? μηδενικ?ς β?σης με σκοπ? το πετσ?κομμ? του και
θα σου μει?σει ακ?μα περισσ?τερο το αφορολ?γητο ?ριο στα 5.685 ευρ?, που σημα?νει ν?ες απ?λειες!
 
ΕΥΛΟΓΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
 
Το παρελθ?ν διδ?σκει! Και αυτ? το μ?νυμα στ?λνει ο εορτασμ?ς της εργατικ?ς πρωτομαγι?ς!
?τι μ?νο ο οργανωμ?νος αγ?νας μπορε? να δημιουργ?σει τις προ?ποθ?σεις για δουλει?, ζω? με
δικαι?ματα, με β?ση την εποχ? μας και τις αν?γκες μας.
Και ε?ναι αναγκα?ο ?σο ποτ? ?λλοτε αυτ? η οργ?νωση, τη στιγμ? που ο λα?ς της χ?ρας μας και οι λαο? της
ευρ?τερης περιοχ?ς βρισκ?μαστε και «στο μ?τι του κυκλ?να» των ιμπεριαλιστικ?ν ανταγωνισμ?ν.
Την ?ρα που η κυβ?ρνηση μας λ?ει ?τι το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε ε?ναι παρ?γοντες σταθερ?τητας και ασφ?λειας
στην περιοχ?. Την ?ρα που επιδι?κει να αποσπ?σει την ανοχ? του λαο? στην ?λο και πιο βαθι? εμπλοκ? της
χ?ρας μας στους Νατο?κο?ς σχεδιασμο?ς. Την ?ρα που δεν διστ?ζει να καταστε?λει με αγρι?τητα, με δι?ξεις και
συλλ?ψεις αντιπολεμικ?ς κινητοποι?σεις, ?πως ?κανε με την κινητοπο?ηση των φοιτητ?ν-μαθητ?ν. Την ?ρα που ?χει
γεμ?σει τη χ?ρα με Νατο?κ?ς β?σεις. Την ?ρα που επαναπα?ει το λα?, ΠΛΑΣΑΡΕΙ «τη γεω-στρατηγικ? αναβ?θμιση
της χ?ρας» ως κ?τι που θα κερδ?σουν και οι εργαζ?μενοι, ΑΠΟΚΡΥΒΩΝΤΑΣ το γεγον?ς ?τι οι μ?νοι που ?χουν
να λ?βουν απ? τη μοιρασι? που βρ?σκεται σε εξ?λιξη για τα πετρ?λαια , α?ρια, πλουτοπαραγωγικ?ς πηγ?ς και
τους δρ?μους μεταφορ?ς, ε?ναι οι επιχειρηματικο? ?μιλοι, ντ?πιοι και ξ?νοι. Και αν δεν τα βρουν με διπλωματικ?
και πολιτικ? μ?σα, δεν ?χουν σε τ?ποτα να μας στε?λουνε να γ?νουμε «κρ?ας στα καν?νια τους», για τα
συμφ?ροντα τους.
Αυτ? γ?νεται εδ? και 7 χρ?νια στη ΣΥΡΙΑ, ?που μακελε?ουν το Συριακ? λα? οι πολυεθνικ?ς και οι ισχυρο?
για τα συμφ?ροντα τους και τα κ?ρδη τους.
 
Απαιτε?ται επαγρ?πνηση απ? τον λα?. Δεν ?χουμε να χωρ?σουμε τ?ποτα με τους γειτονικο?ς λαο?ς!
Οι εργαζ?μενοι δεν ?χουμε κοιν? συμφ?ροντα με τους εκμεταλλευτ?ς μας, με αυτο?ς που αιματοκυλο?ν τους λαο?ς
 
για τα συμφ?ροντα τους
 
Υψ?νουμε  τε?χος αντ?στασης στον ιμπεριαλιστικ? π?λεμο, κ?μα αλληλεγγ?ης στους πρ?σφυγες και μεταν?στες!
Βγα?νουμε στην αντεπ?θεση!
ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
 
10 πμ στον Αη-Μην?
 
και στις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 7 μμ προβολ? αντιπολεμικ?ς ταιν?ας «Τα Μανταρ?νια» στο
 
ΦΟΥΑΓΕ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4 7 μμ «αφι?ρωμα στο εργατικ? τραγο?δι» στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
ΤΟ Δ.Σ??ο?έλε?μα εικ?να? για ΣΥ?????Σ ?Ρ??????ΝΩΝ Ν?Σ???????Υ ??Υ????Σ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics