Διαφήμιση

 
?????????? ??? ???? ???????? ??? ??? ?????????????? ???????? ???? ?????
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Καταδικ?ζουμε την εγκληματικ? πυραυλικ? επ?θεση των δυν?μεων του
ιμπεριαλισμο? ΗΠΑ, Βρεταν?ας και Γαλλ?ας εν?ντια στη Συρ?α. Πρ?σχημα της
επ?θεσης ε?ναι η επ?θεση με χημικ?, που δ?θεν ?γινε απ? τον συριακ? στρατ?,
αλλ? αληθιν?ς στ?χος ε?ναι η περαιτ?ρω αποσταθεροπο?ηση της Συρ?ας και η
αντικατ?σταση της εκλεγμ?νης κυβ?ρνησης απ? μ?α ?λλη, που θα λειτουργε? ως
μαριον?ττα για τα ιμπεριαλιστικ? συμφ?ροντα στην περιοχ? και θα βοηθ?ει στην
εκμετ?λλευση των φυσικ?ν π?ρων της χ?ρας (?πως το πετρ?λαιο) απ? δυτικ?ς
εταιρ?ες. Αυτο? που βομβ?ρδισαν την Συρ?α, ε?ναι αυτο? που δι?λυσαν και
αιματοκ?λισαν το Ιρ?κ, την Λιβ?η, την Υεμ?νη και ?φεραν την ναζιστικ? κυβ?ρνηση
στην Ουκραν?α. Γι’ αυτ?ν τον λ?γο, θεωρο?με αναγκα?α την αντιιμπεριαλιστικ?
π?λη των λα?ν εν?ντια στον κοιν? εχθρ?.
Η κυβ?ρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ?χει ευθ?νες γιατ? δεμ?νη στο ?ρμα του
αμερικ?νικου ιμπεριαλισμο? ?χει μετατρ?ψει τη χ?ρα σε πολεμικ? ορμητ?ριο των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που σφαγι?ζουν τους λαο?ς.
? Εναντιων?μαστε στις δυν?μεις του ιμπεριαλισμο? ΗΠΑ-ΝΑΤΟ- ΕΕ-Ισρα?λ και
στις επεμβατικ?ς εν?ργει?ς τους τ?σο στην Μ?ση Ανατολ?, ?σο και σε ?λλες
χ?ρες.
? Αρνο?μαστε την λογικ? των ?σων αποστ?σεων και της εξ?σωσης του θ?ματος
με τον θ?τη. Ε?μαστε στο πλευρ? της παλαιστινιακ?ς αντ?στασης και του
συριακο? λαο?.
? Καλο?με τον κ?σμο στην εν?σχυση του αντιπολεμικο? κιν?ματος με αληθιν?
αντιιμπεριαλιστικ? χαρακτηριστικ?.
? ?ξω η Ελλ?δα απ? το ΝΑΤΟ! ?ξω οι αμερικ?νικες β?σεις! Να μη γ?νει, π?λι, η
χ?ρα μας πολεμικ? ορμητ?ριο των αμερικαν?ν!
Κ?τω τα χ?ρια απ? την Συρ?α! Λευτερι? στην Παλαιστ?νη!
 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λευκ?δας
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics