Διαφήμιση

 
Beach Party ??? Pasta Party ??? ???? ????????????? ??? ???????? ?????????????...
PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 28 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Συνεχ?ζονται οι εγγραφ?ς για τον Πρ?σινο Ημιμαραθ?νιο δεδομ?νου και της
καλ?ς ημερομην?ας διεξαγωγ?ς του αγ?να που φ?τος θα διεξαχθε? το Σαββ?το
09/06/2018 και ?ρα 19:00. Η ημερομην?α ε?ναι ιδανικ? για ?σους θ?λουν να
συνδυ?σουν την συμμετοχ? τους σε κ?ποιον απ? τους δρομικο?ς αγ?νες παρ?λληλα
με χαλ?ρωμα στα πρ?σινα νερ? τουνησιο? της Λευκ?δας. Στα πλα?σια των
παρ?λληλων εκδηλ?σεων της διοργ?νωσης θα πραγματοποιηθο?ν:
1. Pasta Party 13:00-15:00 την ημ?ρα των αγ?νων ΔΩΡΕΑΝ προς ?λους τους
συμμετ?χοντες σε χ?ρο που θα ανακοινωθε? κατ? την παραλαβ? των αριθμ?ν
συμμετοχ?ς των αθλητ?ν.
2. Beach Party την επομ?νη των αγ?νων σε περιοχ? ιδια?τερου φυσικο? κ?λους,
δ?πλα στην θ?λασσα. Να ενημερ?σουμε πως για τους δρομε?ς του ημιμαραθων?ου
δρ?μου και μ?νο το πρ?το ρ?φημα θα χορηγε?ται ΔΩΡΕΑΝ, εν? για τους
υπ?λοιπους συμμετ?χοντες θα υπ?ρχει συμβολικ? αντ?τιμο σε οτιδ?ποτε κι αν
επιλ?ξουν να καταναλ?σουν!
3. Κλ?ρωση αν?μεσα στους συμμετ?χοντες για 2 δι?μερα διαμον?ς σε ξενοδοχε?α
της Λευκ?δας.
Να ενημερ?σουμε πως υπ?ρχει ακ?μα διαθεσιμ?τητα για ?ναν ακ?μα
σ?λλογο που θα δηλ?σει ομαδικ? συμμετοχ? και μετ?βαση στον Πρ?σινο
Ημιμαραθ?νιο. Η διοργ?νωση ?χει φροντ?σει να κρατ?σει καταλ?ματα με χαμηλ?
κ?στος, προκειμ?νου να τους εξυπηρετ?σει. ?ποιος σ?λλογος ενδιαφ?ρεται μπορε? να
?ρχεται σε επικοινων?α με τον υπε?θυνο διοργ?νωσης κ. Μαραγκ? Σπ?ρο στο
τηλ?φωνο 6978693293.
εκ της Διοργ?νωσης του 8ου Πρ?σινου Ημιμαραθων?ου
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics