Διαφήμιση

 
???????? ???????? ?????? ?????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

??ο?έλε?μα εικ?να? για ??ρκαγιά?

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Εν?ψει της αντιπυρικ?ς περι?δου, που ξεκιν? την 1 η Μα?ου 2018 και διαρκε? ?ως τις 31
Οκτωβρ?ου 2018, ο Δ?μος Λευκ?δας στα πλα?σια των αρμοδιοτ?των και των δυνατοτ?των του
λαμβ?νει μ?τρα πρ?ληψης και υλοποιε? δρ?σεις για αποτροπ? κινδ?νων ?ναντι πυρκαγι?ς. Η
συνεργασ?α της πολιτε?ας, της τοπικ?ς αυτοδιο?κησης και των πολιτ?ν ε?ναι αναγκα?α προ?π?θεση
για την αποτελεσματικ?τερη αντιμετ?πιση των εν λ?γω κινδ?νων.
Καλο?με λοιπ?ν, σ?μφωνα με τις ισχ?ουσες νομικ?ς διατ?ξεις (?ρθρο 1, Πυροσβεστικ?ς
Δι?ταξης 4/2012, ΦΕΚ 1346/Β?), τους ιδιοκτ?τες, νομε?ς και επικαρπωτ?ς οικοπ?δων και λοιπ?ν
ακ?λυπτων χ?ρων, που βρ?σκονται εντ?ς π?λεων και οικισμ?ν και σε απ?σταση μ?χρι 100 μ?τρων
απ? τα ?ρια αυτ?ν, να προβο?ν ?μεσα σε αποψ?λωση των ιδιοκτησι?ν τους απ? ξερ? χ?ρτα και
απομ?κρυνση αυτ?ν, καθ?ς επ?σης και απομ?κρυνση κ?θε ?λλου εγκαταλελειμμ?νου καυστο? ?
εκρ?ξιμου υλικο? ? αντικειμ?νου, για αποτροπ? του κινδ?νου πρ?κλησης πυρκαγι?ς ? ταχε?ας
επ?κτασ?ς της.
Σε περ?πτωση μη εφαρμογ?ς των προαναφερθ?ντων απ? τους υπ?χρεους, προβλ?πονται
απ? το ν?μο και εφαρμ?ζονται διοικητικ?ς και ποινικ?ς κυρ?σεις, σ?μφωνα με το ?ρθρο 2 της
Πυροσβεστικ?ς Δι?ταξης και αφορο?ν: επιβολ? προστ?μου, καταλογισμ? δαπ?νης στην περ?πτωση
αυτεπ?γγελτου καθαρισμο? και υποβολ? μ?νυσης για το αδ?κημα του ?ρθρου 433 του Ποινικο?
Κ?δικα (?ρθρο 94, παρ.1, περ?πτ. 26, του Ν. 3852/2010).
 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics