Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

SAVE THE DATE: 30 MAIOY 2018
«ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ
 
Για μια ?λλη Ελλ?δα - Εν?ντια σε ΛΙΤΟΤΗΤΑ,
 
ΑΝΕΡΓΙΑ, ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ»
 
Οχτ? χρ?νια λιτ?τητας εγκλ?βισαν τη χ?ρα σε βαθι?, παρατεταμ?νη και ανακυκλο?μενη
οικονομικ? δυσπραγ?α και κοινωνικ? καχεξ?α.
Θ?ματα ε?ναι οι πιο υγιε?ς, παραγωγικ?ς δυν?μεις του τ?που, αλλ? και οι πιο ευ?λωτοι
συμπολ?τες μας.
Ανεργ?α, απορρ?θμιση της αγορ?ς εργασ?ας, φτ?χεια, κοινωνικ?ς αποκλεισμ?ς,
δημευτικ? φορολ?γηση και εισφορολ?γηση εργαζομ?νων, συνταξιο?χων, εμπ?ρων και
επιστημ?νων - ελευθ?ρων επαγγελματι?ν, διε?ρυνση των κοινωνικ?ν, οικονομικ?ν και
εκπαιδευτικ?ν ανισοτ?των, πλειστηριασμο? πρ?της κατοικ?ας και επαγγελματικ?ς στ?γης
των θυμ?των της κρ?σης, συνθ?τουν την αδι?ξοδη δυστοπ?α που βι?νουμε ?λοι.
Ο λα?κισμ?ς και η π?λωση, που κυριαρχο?ν στη δημ?σια σφα?ρα, στερο?ν κ?θε
προοπτικ? για τις υγιε?ς και παραγωγικ?ς κοινωνικ?ς δυν?μεις.
Για το λ?γο αυτ?, οι αντιπροσωπευτικ?τεροι φορε?ς της κοινων?ας των πολιτ?ν
αναλαμβ?νουμε ενια?α δρ?ση και συγκροτο?με μια ν?α, ευρε?α κοινωνικ? συμμαχ?α.
?λοι μαζ?, θ?τουμε την πατρ?δα μας στην πρ?τη γραμμ? με σκοπ? την «παλιν?ρθωση»
της ελληνικ?ς κοινων?ας και οικονομ?ας. Αντιτασσ?μαστε ?μπρακτα στην π?λωση.
Εν?νουμε δυν?μεις, ενεργο?με συλλογικ?, αθρο?ζουμε εμπειρ?α και τεχνογνωσ?α.
Για να π?με μπροστ? χρειαζ?μαστε ?να ρεαλιστικ? και δ?καιο εθνικ? σχ?διο
παραγωγικ?ς συγκρ?τησης.
Βασικο? πυλ?νες της ν?ας προσπ?θειας ε?ναι η ανθρωποκεντρικ?, διατηρ?σιμη, χωρ?ς
 
αποκλεισμο?ς αν?πτυξη, που στηρ?ζεται στο κρ?τος δικα?ου και την κοινωνικ?
 
WWW.SOCIALALLIANCE.GR
E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , T: 2108202296
 
δικαιοσ?νη.
 
Διεκδικο?με, δυναμικ?, εναλλακτικ?ς πολιτικ?ς και μ?τρα εξ?δου απ? την
κοινωνικοοικονομικ? κρ?ση:
1 ον Δραστικ? καταπολ?μηση της ανεργ?ας και δημιουργ?α ν?ων, μακροπρ?θεσμα
βι?σιμων θ?σεων εργασ?ας με αξιοπρεπε?ς ?ρους και αμοιβ?ς.
2 ον Κοινωνικ? Κρ?τος που παρ?χει δ?χτυ ασφαλε?ας για τις ευ?λωτες κοινωνικ?ς
ομ?δες και τους πιο αδ?ναμους συμπολ?τες μας. Που θα προστατε?ει την πρ?τη
κατοικ?α και την επαγγελματικ? στ?γη των θυμ?των της κρ?σης.
3 ον Αν?πτυξη της επιχειρηματικ?τητας και καινοτομ?ας με γν?μονα ?να Εθνικ?
Στρατηγικ? Σχ?διο για το μετασχηματισμ? του παραγωγικο? προτ?που της χ?ρας.
4 ον Πολιτικ?ς εκπα?δευσης και κατ?ρτισης, που θα ενισχ?ουν την υγι?
επιχειρηματικ?τητα, τον παραγωγικ? σχεδιασμ? και το αναπτυξιακ? μοντ?λο της χ?ρας.
5 ον Προστασ?α της δημ?σιας υγε?ας, χωρ?ς αποκλεισμο?ς και διακρ?σεις, με επαρκ?
χρηματοδ?τηση του ΕΣΥ, με το φ?ρμακο να παραμ?νει δημ?σιο αγαθ?.
6 ον Δημ?σιο σ?γχρονο, αποτελεσματικ?, ψηφιακ?, αξιοκρατικ?, δημοκρατικ? και
βι?σιμο με σεβασμ? στα δικαι?ματα των πολιτ?ν και των λειτουργ?ν του.
Εξ?λειψη των αντιαναπτυξιακ?ν, διαρθρωτικ?ν και γραφειοκρατικ?ν εμποδ?ων.
7 ον Αξιοπρεπε?ς συντ?ξεις και - αυτονο?τως - πλ?ρη εφαρμογ? των δικαστικ?ν
αποφ?σεων για τον ανακαθορισμ? του ?ψους τους.
8 ον Περιορισμ? της εξοντωτικ?ς φορολ?γησης και εξ?λειψη της δημευτικο?
χαρακτ?ρα εισφορολ?γησης, με παροχ? φορολογικ?ν κιν?τρων συνδεδεμ?νων με την
υγι? αν?πτυξη και τη δημιουργ?α ν?ων θ?σεων εργασ?ας.
9 ον Πολιτικ?ς αγορ?ς εργασ?ας που δεν θα αναπαρ?γουν την εκμετ?λλευση, τη
φτ?χεια και τον αθ?μιτο ανταγωνισμ? μεταξ? των επιχειρ?σεων, αλλ? αντ?θετα θα
αναβαθμ?ζουν το ανθρ?πινο δυναμικ? και θα συμβ?λλουν αποφασιστικ? στην
παραγωγικ? ανασυγκρ?τηση της χ?ρας.
10 ον Ανεξ?ρτητη Δικαιοσ?νη και εμπ?δωση του Κρ?τους Δικα?ου.
 
WWW.SOCIALALLIANCE.GR
E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , T: 2108202296
 
Στις 30 Μα?ου 2018 η #Κοινωνικ?Συμμαχ?α ξεκιν? με την «ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ
ΔΡΑΣΗΣ» εν?ντια στις ασκο?μενες πολιτικ?ς λιτ?τητας, ανεργ?ας και
υπερφορολ?γησης.
Για μια ?λλη Ελλ?δα!
Χωρ?ς «λουκ?τα» και στρατι?ς αν?ργων!!
Στ?χος μας ε?ναι η Ελλ?δα που δουλε?ει, παρ?γει, δημιουργε? και πετυχα?νει!!!
ΟΙ φορε?ς που συγκροτο?με την «Κοινωνικ? Συμμαχ?α»:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
10. ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics