Διαφήμιση

 
???????????????? ? ???????? "???????? ?? ?? ?????? ??? ??? ???..."
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

«Μιλ?ντας με τα παιδι? μας για ?λα...»
Με μια ?μορφη σ?ναξη γ?ρω απ? ?να σημαντικ? βιβλ?ο
ολοκληρ?θηκαν οι φετινο? «Δι?λογοι Γον?ων»
Μια ?μορφη σ?ναξη με αφορμ? ?να σημαντικ? βιβλ?ο ?λαβε χ?ρα την περασμ?νη
Παρασκευ? 20 Απριλ?ου 2018 στο Πνευματικ? Κ?ντρο του Δ?μου Λευκ?δας.
Στο πλα?σιο των φετιν?ν «Διαλ?γων Γον?ων», το Κ?ντρο Νε?τητας της Ιερ?ς
Μητροπ?λε?ς μας προσκ?λεσε ν?ους συζ?γους και γονε?ς σε μια εκδ?λωση προβληματισμο?
με αφορμ? το ν?ο βιβλ?ο των εκδ?σεων ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, με τ?τλο: «Μιλ?ντας με τα παιδι?
μας για ?λα...»
Την εκδ?λωση ?νοιξε με τον πατρικ? χαιρετισμ? του ο Σεβασμι?τατος Ποιμεν?ρχης μας
κ. Θε?φιλος, ο οπο?ος επεσ?μανε μεταξ? ?λλων τα εξ?ς:
«Ο? ?ν?λικες ε?κολα κα? ?βασ?νιστα ρ?χνουμε τ?ν λ?θο το? ?ναθ?ματος στ? ν?α γενι? γι?
συμπεριφορ?ς πο? ?πικρ?νουμε ?ς παραβατικ?ς ? τουλ?χιστον ?ποκλ?νουσες ?π? τ? κοιν?ς
παραδεκτ? πρ?τυπα. Σπ?νια ?μως μπα?νουμε στ?ν κ?πο ν? κατανο?σουμε τ?ν ?μφισβ?τηση
τ?ν παιδι?ν μας, ν? συζητ?σουμε τ?ς ?νστ?σεις τους, ν? καταθ?σουμε τ?ς δικ?ς μας θ?σεις μ?
πνε?μα ?λευθερ?ας κα? ?χι μ? ?ξουσιαστικ? δι?θεση ?πιβολ?ς.
Δυσκολευ?μαστε, μ? ?λλα λ?για, ν? διαλεχθο?με? ν? συζητ?σουμε? ν? μιλ?σουμε μ? τ?
παιδι? μας γι? ?λα! Κ?ποιες φορ?ς, γι? ν? μ? φανε? ? πνευματικ? μας φτ?χεια, ? γυμν?τητα
τ?ν ?πιχειρημ?των μας. ?λλες φορ?ς δι?τι δ?ν ?χουμε ?παρκ? ?νημ?ρωση γι? ?σα διλ?μματα
φ?ρνει ?ν?πι?ν μας ? σ?γχρονος τρ?πος ζω?ς.
Μ? ?δια?τερη χαρ?, λοιπ?ν, καλωσορ?σαμε τ? περασμ?νο φθιν?πωρο τ?ν καινο?ρια α?τ?
?κδοση πο? ?π?ψε παρουσι?ζεται, δι?τι δ?ν ?μπλουτ?ζει ?πλ?ς τ? βιβλιογραφ?α, ?λλ? μ?ς
προσφ?ρει ?πιπλ?ον τ?ν ?φορμ? γι? ?ναν γ?νιμο κα? ο?σιαστικ? προβληματισμ?.
 
Μ?α δυνατ? ?μ?δα ?μπειρων ποιμ?νων κα? καταρτισμ?νων ?πιστημ?νων προσεγγ?ζουν μ?
ε?αισθησ?α κα? δι?κριση μι? ?ξιοσημε?ωτη ποικιλ?α ζητημ?των πο? ?πειλο?ν ν? διευρ?νουν τ?
διαθρυλλο?μενο χ?σμα τ?ν γενε?ν κα? δοκιμ?ζουν σ?μερα π?σο ?ντ?χει ? σχ?ση τ?ν παιδι?ν
?π? τ? μι? μ? το?ς γονε?ς, ?κπαιδευτικο?ς, κατηχητ?ς ? γενικ?τερα ?ν?λικες ?π? τ?ν ?λλη».
Στη συν?χεια μ?λησαν δ?ο εκ των συγγραφ?ων του βιβλ?ου, ο π. Σπυρ?δων Βασιλ?κος,
εφημ?ριος Ι. Ν. Ευαγγελιστο? Λουκ? Θηβ?ν – Διευθυντ?ς Ρ/Σ «Βοιωτικ? Εκκλησ?α» και η
συντοπ?τισσ? μας ψυχολ?γος – ψυχοθεραπε?τρια κ. Ελευθερ?α Αραβαν?, οι οπο?οι
αν?πτυξαν το θ?μα που συνεισ?φεραν στον συλλογικ? αυτ? τ?μο και μοιρ?στηκαν με το κοιν?
την χαρ? της συμμετοχ?ς σε μ?α τ?σο ουσιαστικ? συλλογικ? προσπ?θεια.
Ακολο?θησε η τοποθ?τηση της κ. Βασιλικ?ς Κατωπ?δη, ψυχολ?γου - επιστ. υπε?θυνης
του Κ?ντρου Πρ?ληψης "Δ?αυλος", η οπο?α δι?τρεξε το πλο?σιο θεματολ?γιο του τ?μου (φιλ?α,
?ρωτας, β?α, πολιτικ?, εφηβε?α, π?στη, ενσυνα?σθηση, ελληνικ? γλ?σσα, γ?μος, εκπα?δευση,
πολιτισμ?ς, σεξουαλικ? διαπαιδαγ?γηση, κατ?θλιψη, ελε?θερος χρ?νος, παιχν?δι, ?ντερνετ,
ναρκωτικ?, καταστροφ? του πλαν?τη, ψυχογεν?ς ανορεξ?α, αναπηρ?α, θ?νατος) σε αναφορ? με
την προσωπικ? της εργασιακ? εμπειρ?α, αναδεικν?οντας την πρακτικ? χρησιμ?τητα του
εγχειρ?ματος για σκεπτ?μενους γονε?ς, εκπαιδευτικο?ς, κατηχητ?ς και γενικ? ανθρ?πους
που επιμ?νουν να στοχ?ζονται π?νω στις προκλ?σεις της επικαιρ?τητας.
Την ωρα?α βραδι? ?κλεισε με θερμ? λ?για ευχαριστ?ας ο υπε?θυνος των εκδ?σεων
«Αρχονταρ?κι», κ. Ν?κος Σαμπαζι?της.
Κατ? κοιν? ομολογ?α και η σ?ναξ? μας αυτ? ?ξιζε τον κ?πο!
Αυτον?ητη ε?ναι η ευχαριστ?α μας προς τους ομιλητ?ς και ?λους ?σους συμμετε?χαν!
 
Τις ομιλ?ες μπορε? κανε?ς να παρακολουθ?σει στον ιστοτ?πο:
https://youtu.be/vlJo8Stt5tM .
 
Με την εκδ?λωση αυτ? ?κλεισε ο φετιν?ς κ?κλος των «Διαλ?γων Γον?ων» που
περιελ?μβανε τρ?α «βιωματικ? σεμιν?ρια για σκεπτ?μενους γονε?ς» και μ?α κεντρικ? εκδ?λωση
με ομιλητ? τον π. Χαρ?λαμπο Παπαδ?πουλο (π. Λ?βυο) τον περασμ?νο Φεβρου?ριο.
Τα δ?ο πρ?τα σεμιν?ρια ε?χαν αντ?στοιχα ως θ?μα: ««Ε?ναι δυνατ?ν να (μας) κ?νει ?,τι
θ?λει; ?ρια και συναισθηματικ? αγωγ? των παιδι?ν» και «Γιατ? δεν με καταλαβα?νει; Η
επικοινων?α στη ζω? της οικογ?νειας».
 
Και το τρ?το σεμιν?ριο ολοκληρ?θηκε με επιτυχ?α σχετικ? πρ?σφατα και συγκεκριμ?να
τη Δευτ?ρα, 26 Μαρτ?ου 2018. Διεξ?χθη σε τ?σσερις δ?ωρες εβδομαδια?ες συναντ?σεις.
Με τ?τλο «Συζητ?ντας για τα συναισθ?ματ? μας», α?τημα της ομ?δας το οπο?ο
αναδ?θηκε απ? τα προηγο?μενα 2 σεμιν?ρια, η δεκαμελ?ς ομ?δα των συμμετεχ?ντων
πραγματε?θηκε με τα συναισθ?ματα της ?πως τον Θυμ? , την Λ?πη , τον Φ?βο και τις Ενοχ?ς
και πως τα αξιοποιο?με για το μεγ?λωμα τ?σο του εν?λικα εαυτο? μας ?σο και το μεγ?λωμα
των παιδι?ν μας που ε?ναι και τελικ?ς στ?χος. Μ?σα απ? βιωματικ?ς τεχνικ?ς, ιστορ?ες και
?χνη προσωπικ?ν εμπειρι?ν, οι γονε?ς ε?χαν την ευκαιρ?α να συνδεθο?ν με κομμ?τια εαυτο?
πιο βαθι? συναισθηματικ? με μπλοκαρ?σματα που αποσαφην?στηκαν εστι?ζοντας σε θ?ματα
εαυτο? με ?λλη ματι?.
Το μο?ρασμα στην ομ?δα εμπεριε?χε απ?λαυση, συζ?τηση, ανταλλαγ?, συναισθ?ματα. Το
απ?σταγμα του σεμιναρ?ου ?ταν ?τι τα συναισθ?ματ? μας χρει?ζεται να γ?νονται αποδεκτ? μια
και αποτελο?ν κομμ?τι του εαυτο? μας αφο? δεν υπ?ρχουν σωστ? και λ?θος συναισθ?ματα. Το
σημαντικ? ε?ναι η ΑΠΟΔΟΧΗ τους χωρ?ς ενοχ?ς και πρ?πει.
Και τους τρεις σεμιναριακο?ς κ?κλους συντ?νισε και εμψ?χωσε με υποδειγματικ?
συν?πεια και δεκτικ?τητα η ψυχολ?γος και επιστημονικ? υπε?θυνη του Κ?ντρου Πρ?ληψης
«ΔΙΑΥΛΟΣ» κ. Βασιλικ? Κατωπ?δη, στην οπο?α οφε?λονται ολ?θερμες ευχαριστ?ες.
 
Λευκ?δα, 12 Απριλ?ου 2018
 
(Απ? το Κ?ντρο Νε?τητος της Ι. Μητροπ?λεως Λευκ?δος και Ιθ?κης)
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics