Διαφήμιση

 
??????? ???? ????????? ????????? ?? ?????? ??? ???????????, ?? ??????? ??? ????????????? ?????? ????? ?. ???????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Τ?σσερα ?ργα Αγροτικ?ς οδοποι?ας σε Δ?μους της Περιφ?ρειας, συνολικο?
προ?πολογισμο? 1.140.000€, εντ?χθηκαν με απ?φαση του Περιφερει?ρχη Ιον?ων
Ν?σων Θ. Γαλιατσ?του, στο Πρ?γραμμα Αγροτικ?ς Αν?πτυξης (ΠΑΑ), Δρ?ση 4
«Βελτ?ωση πρ?σβασης σε γεωργικ? γ? και κτηνοτροφικ?ς εκμεταλλε?σεις» του
Μ?τρου 4 του προγρ?μματος, η διαχε?ριση του οπο?ου ?χει εκχωρηθε? στην
Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων.
Πρ?κειται για τα εξ?ς ?ργα:
- Βελτ?ωση προσβασιμ?τητας σε αγροτικ?ς οδο?ς των Δ.Ε. Φαι?κων και
Θιναλ?ων Δ?μου Κ?ρκυρας, προ?πολογισμο? 300.000€
- Βελτ?ωση Αγροτικ?ς οδοποι?ας Δ?μου Λευκ?δας, προ?πολογισμο?
300.000€
- Αγροτικ? οδοποι?α Δ?μου Ζακ?νθου, προ?πολογισμο? 270.000€
- Ασφαλτ?στρωση αγροτικ?ν οδ?ν Δ.Ε. Απολλων?ων Λευκ?δας,
προ?πολογισμο? 270.000€.
 
Μ?σω των ?ργων αυτ?ν προβλ?πεται η κατασκευ? οδοστρ?ματος σε υπ?ρχοντες
αγροτικο?ς δρ?μους που εξυπηρετο?ν αποκλειστικ? αγροτικ?ς δραστηρι?τητες.
Τα ?ργα συγχρηματοδοτο?νται απ? το Ευρωπα?κ? Γεωργικ? Ταμε?ο Αγροτικ?ς
Αν?πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικ? Δημ?σιο.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics