Διαφήμιση

 
??? ????????????? ?????? ????? ??????????? ? ??????? ???????????? ????? ??????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Θ.Γαλιατσ?τος: «Ε?ναι θαυμαστ? αυτ? που συμβα?νει στην Κ?ρκυρα. Η
?κταση, η συχν?τητα και ο αριθμ?ς των ατ?μων που ασχολε?ται με τις
Τ?χνες και τον πολιτισμ?»
Τον Περιφερει?ρχη Ιον?ων Ν?σων Θε?δωρο Γαλιατσ?το επισκ?φθηκε σ?μερα
το μεσημ?ρι στο γραφε?ο του, στις Αλυκ?ς Ποταμο?, η Μουσικ? Καλλιτεχνικ?
?νωση Περιβολ?ου.
Στη συν?ντηση τα μ?λη του προεδρε?ου κατ?θεσαν πρ?ταση για τη
διοργ?νωση του πρ?του παραδοσιακο? χορευτικο? φεστιβ?λ Επταν?σων με
τη μορφ? ανταμ?ματος, το οπο?ο κ?θε χρ?νο θα φιλοξενε?ται σε διαφορετικ?
Περιφερειακ? Εν?τητα, με στ?χο τ?σο τη συν?ργεια μεταξ? των τοπικ?ν
συλλ?γων ?σο και την αν?δειξη της χορευτικ?ς παρ?δοσης στα νησι? του
Ιον?ου.
?πως αν?φερε ο πρ?εδρος της Μουσικ?ς Καλλιτεχνικ?ς ?νωσης Περιβολ?ου
Κ?στας Κουλο?ρης ?δη ?χουν ?ρθει σε επαφ? με τους Συλλ?γους της
Ζακ?νθου, της Κεφαλονι?ς και της Λευκ?δας, προκειμ?νου να υλοποιηθε? το
Φεστιβ?λ τον ερχ?μενο Οκτ?βριο με τη συμμετοχ? περ?που 150 ατ?μων.
Ο κ.Γαλιατσ?τος εξ?φρασε τη θερμ? υποστ?ριξη της Περιφ?ρειας στο
εγχε?ρημα της ?νωσης δηλ?νοντας ?τι μ?σω της προσπ?θειας αυτ?ς δ?νεται
?να επιπλ?ον κ?νητρο στους κατ? τ?πους Συλλ?γους για την αναβ?θμιση της
παρ?δοσης των Επταν?σων. «Ε?ναι θαυμαστ? αυτ? που συμβα?νει στην
Κ?ρκυρα. Η ?κταση, η συχν?τητα και ο αριθμ?ς των ατ?μων που ασχολε?ται
με τις Τ?χνες και τον πολιτισμ?. Οφε?λουμε να διατηρο?με και να
 
αναβαθμ?ζουμε την παρ?δοσ? μας και να διευρ?νουμε τους ορ?ζοντες του
νου», αν?φερε ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων.
Αξ?ζει να σημειωθε? ?τι στη Μουσικ? Καλλιτεχνικ? ?νωση Περιβολ?ου, στην
οπο?α λειτουργο?ν Τμ?ματα μαντολιν?τας, ζωγραφικ?ς και παραδοσιακ?ν
χορ?ν για εν?λικες και παιδι?, συμμετ?χουν περ?που 145 ?τομα.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics