Διαφήμιση

 
????????? ???????? ????????: ??????? ?????????? ????????? 2018>>
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

??ο?έλε?μα εικ?να? για ?? ?Ρ???Σ ΣΥ?????Σ ??Υ????Σ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ: << ΕΑΡΙΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2018>>
Αγαπητο? Συν?δελφοι,
Σ?μφωνα με το ισχ?ον πλα?σιο του ν. 4177/2013, ως ενδι?μεσες εκπτωτικ?ς
περ?οδοι ορ?ζονται καταρχ?ν το πρ?το δεκαπενθ?μερο του Μα?ου και το
πρ?το δεκαπενθ?μερο του Νοεμβρ?ου ,oι 15 ημ?ρες ε?ναι ημερολογιακ?ς
και ?χι εργ?σιμες.
Ως ημ?ρα ?ναρξης του δεκαπενθημ?ρου ε?ναι η Τετ?ρτη, 2 Μα?ου (καθ?ς η
πρωτομαγι? ?πως κ?θε χρ?νο θα κηρυχτε? ως υποχρεωτικ? αργ?α) και
αντ?στοιχα, τελευτα?α ημ?ρα των εκπτ?σεων θα ε?ναι η Τρ?τη, 15 Μα?ου, με
προαιρετικ? λειτουργ?α των καταστημ?των την Κυριακ?, 6 Μα?ου. Κατ? τις
ισχ?ουσες διατ?ξεις, τα καταστ?ματα μπορο?ν να λειτουργ?σουν την
συγκεκριμ?νη Κυριακ?, απ? ?ρα 11.00 ?ως ?ρα 20.00 (παρ. 1 ?ρθρου 23 ν.
2224/1994).
Μεγ?λη προσοχ? πρ?πει να δε?ξουν οι συν?δελφοι, καθ?ς σ?μφωνα με το
ισχ?ον πλα?σιο της παρ. 1 ?ρθρου 3 της Υπουργικ?ς Απ?φασης 56885/10-
11-2014 «κατ? τη διεν?ργεια εκπτ?σεων, εκτ?ς απ? την αναγραφ? της
παλαι?ς και της ν?ας μειωμ?νης τιμ?ς των αγαθ?ν και υπηρεσι?ν που
πωλο?νται με ?κπτωση, επιτρ?πεται και η αναγραφ? και εμπορικ? επικοινων?α
ποσοστο? ?κπτωσης». Στην πρ?ξη αυτ? σημα?νει ?τι η αναγραφ? παλι?ς
και ν?ας τιμ?ς ε?ναι επιβεβλημ?νες, εν? συμπληρωματικ? μ?νο δ?νεται η
δυνατ?τητα αναγραφ?ς ποσοστο? ?κπτωσης.
Σ?μφωνα με πληροφ?ρηση που ε?χαμε απ? την Γενικ? Γραμματε?α Εμπορ?ου,
σε ελ?γχους που πραγματοποι?θηκαν κατ? τις τακτικ?ς χειμεριν?ς εκπτ?σεις
διαπιστ?θηκε ?τι πολλο? επιχειρηματ?ες, στην προσπ?θει? τους να
αποφ?γουν τον σχετικ? φ?ρτο εργασ?ας, δεν αναγρ?φουν στα υπ? ?κπτωση
προ??ντα διπλ?ς τιμ?ς αλλ? καταφε?γουν στην χρ?ση γενικευμ?νου ποσοστο?
με?ωσης. Δεν χρει?ζεται να τον?σουμε ?τι αυτ? η πρακτικ?, ?σο και αν γ?νεται
 
 
καλοπροα?ρετα, παραβι?ζει το ν?μο και επισ?ρει αυστηρ?ς κυρ?σεις,
θεωρο?με δε ?τι αυτ?ν την εποχ? της κρ?σης ε?ναι εντελ?ς αχρε?αστο να
επιβ?λλονται πρ?στιμα που μπορε? να πλ?ξουν την βιωσιμ?τητα της
επιχε?ρησης. Μ?χρι στιγμ?ς, οι ελεγκτικ?ς αρχ?ς της Γενικ?ς Γραμματε?ας
Εμπορ?ου, αντιλαμβαν?μενες ?τι δεν υπ?ρχει κανε?ς δ?λος εξαπ?τησης του
καταναλωτ?, ?χουν προχωρ?σει μ?νο σε απλ?ς συστ?σεις, ωστ?σο αυτ? δεν
θα ισχ?ει για π?ντα. Επιβ?λλεται λοιπ?ν προσοχ? απ? τους συναδ?λφους
που θα συμμετ?σχουν στις φετιν?ς εαριν?ς εκπτ?σεις, ?στε να αναγρ?φουν
πρ?τα απ’ ?λα την παλι? και ν?α τιμ? των προ??ντων και κατ?πιν, ε?ν το
επιθυμο?ν, ποσοστ? ?κπτωσης.
Σ?μφωνα με τις διατ?ξεις του ν?μου (?ρθρο 21 ν. 4177/2013), σε ?σους
παραβα?νουν τις διατ?ξεις περ? εκπτ?σεων επιβ?λλεται πρ?στιμο ποσο? ?σου
με το 0,5% του ετ?σιου κ?κλου εργασι?ν και π?ντως ?χι κατ?τερο απ? π?ντε
χιλι?δες (5.000) ευρ?. Σε περ?πτωση που επιβληθε? για δε?τερη φορ?
πρ?στιμο για την ?δια παρ?βαση μ?σα σε δι?στημα π?ντε (5) ετ?ν, το
πρ?στιμο αυξ?νεται στο 3% του ετ?σιου κ?κλου εργασι?ν της συγκεκριμ?νης
επιχε?ρησης.
Στην επιβαρυντικ? περ?πτωση που οι εκπτ?σεις ε?ναι ανακριβε?ς ?
παραπλανητικ?ς ως προς το ποσοστ? τους ? ως προς την ακρ?βεια των
αναγραφ?μενων τιμ?ν ? ως προς την ποσ?τητα των προσφερ?μενων με
?κπτωση προ??ντων ? εν?χουν οποιασδ?ποτε μορφ?ς απ?κρυψη ?
παραπλ?νηση του καταναλωτ?, επιβ?λλεται πρ?στιμο ποσο? ?σου με το 1%
του ετ?σιου κ?κλου εργασι?ν και π?ντως ?χι κατ?τερο απ? δ?κα χιλι?δες
(10.000) ευρ?. Σε περ?πτωση που επιβληθε? για δε?τερη φορ? πρ?στιμο για
την ?δια παρ?βαση μ?σα σε δι?στημα π?ντε (5) ετ?ν, το πρ?στιμο αυξ?νεται
στο 3% του ετ?σιου κ?κλου εργασι?ν της συγκεκριμ?νης επιχε?ρησης.
Αρμ?διες ελεγκτικ?ς αρχ?ς σ?μφωνα με το ν?μο ε?ναι:
α) Οι υπηρεσ?ες της Γενικ?ς Γραμματε?ας Εμπορ?ου του Υπουργε?ου
Αν?πτυξης και Ανταγωνιστικ?τητας.
β) Οι υπηρεσ?ες της Γενικ?ς Γραμματε?ας Καταναλωτ? του Υπουργε?ου
Αν?πτυξης και Ανταγωνιστικ?τητας.
 
 
γ) Οι υπηρεσ?ες της Γενικ?ς Γραμματε?ας Βιομηχαν?ας του Υπουργε?ου
Αν?πτυξης και Ανταγωνιστικ?τητας.
δ) Οι Διευθ?νσεις Αν?πτυξης των Περιφερει?ν.
στ) Οι Υπηρεσ?ες του Λιμενικο? Σ?ματος, στη ζ?νη δικαιοδοσ?ας τους.
Αρμ?δια αρχ? για την επιβολ? των προστ?μων ε?ναι ο Γενικ?ς Γραμματ?ας της
Αποκεντρωμ?νης Διο?κησης, ?που διαπιστ?νεται η παρ?βαση. Οι αρχ?ς
αυτ?ς ελ?γχουν την εφαρμογ? τ?σο της νομοθεσ?ας για τις εκπτ?σεις ?σο και
αυτ?ς που αφορ? στις Κυριακ?ς.
 
ΛΕΥΚΑΔΑ 25 – 04 - 2018
Για το Διοικητικ? Συμβο?λιο
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΑ Ι. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics