Διαφήμιση

 
?????????? ??? ????? ???????? ??? ?????? ??? ????? ???????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Δ?ο σημαντικ? ?ργα ?δρευσης ολοκληρ?θηκαν το προηγο?μενο δεκαπενθ?μερο.

Στις 12 Απριλ?ου 2018 ολοκληρ?θηκαν οι εργασ?ες τοποθ?τησης ν?ου αγωγο?
?δρευσης μ?κους 17 χιλιομ?τρων, που ξεκιν?ει απ? την θ?ση "Κοντρι?δα" Εξ?νθειας
και φτ?νει μ?χρι τη δεξαμεν? της Τοπικ?ς Κοιν?τητας Αθαν?ου, προ?πολογισμο?
850.000,00€.
Το ν?ο δ?κτυο δοκιμ?στηκε και τ?θηκε με επιτυχ?α σε λειτουργ?α, απομ?νει η
αποκατ?σταση του οδοστρ?ματος η οπο?α ?δη βρ?σκεται σε εξ?λιξη.
Με την περ?τωση του ?ργου και τις συνεχε?ς προσπ?θειες της Δημοτικ?ς Αρχ?ς
για την βελτ?ωση της ποι?τητας ζω?ς των κατο?κων, εξασφαλ?ζεται η καλ?τερη
υδροδ?τηση στους οικισμο?ς Κομηλι?, Δρ?γανο και Αθ?νι-Π?ρτο Κατσ?κι.
 
Ολοκληρ?θηκε επ?σης το ?ργο με τ?τλο: «Κατασκευ? ν?ου καταθλιπτικο? αγωγο?
?δρευσης στην περιοχ? Αγ?α ?ννα Τ.Κ. Δρυμ?να», προ?πολογισμο? 257.000 €.
Με το ?ργο αυτ? τοποθετ?θηκε καινο?ργιος κεντρικ?ς αγωγ?ς ?δρευσης σε τρ?α
τμ?ματα συνολικο? μ?κους 2.000 μ?τρων που θα βοηθ?σει στη βελτ?ωση της
ποι?τητας των παροχ?ν ?δρευσης των Τοπικ?ν Κοινοτ?των Εξ?νθειας, Δρυμ?να,
Χορτ?των, Κομηλιο?, Δραγ?νου και Αθαν?ου. Επ?σης με το ?διο ?ργο τοποθετ?θηκε
ν?ο τμ?μα αγωγο? για παροχ? νερο? στο Δρυμ?να, μ?κους 500 μ?τρων.
Για την εκτ?λεση και των δ?ο ?ργων οι συμβ?σεις των αναδ?χων με τον Δ?μο
Λευκ?δας υπογρ?φηκαν τον Δεκ?μβρη του 2017 και η περα?ωσ? τους προβλ?πονταν
τον Ιο?νιο του 2018.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics