Διαφήμιση

 
??????? ?????????? ??? ??????? ?????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

??ο?έλε?μα εικ?να? για ?δηγίε?  ρο??α?ία? α?? ?α?ικέ?  ?ρκαγιέ?

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
 
Εν?ψει της αντιπυρικ?ς περι?δου, που ξεκιν? την 1 η Μα?ου 2018 και διαρκε? ?ως τις 31
Οκτωβρ?ου 2018, επισημα?νουμε τον αυξημ?νο κ?νδυνο εκδ?λωσης πυρκαγι?ν. Οι πυρκαγι?ς που
κ?θε χρ?νο εκδηλ?νονται στη χ?ρα, επιφ?ρουν πλ?θος δυσμεν?ν ?μεσων ? ?μμεσων
επιπτ?σεων που αφορο?ν το περιβ?λλον, την οικονομ?α, αλλ? και την ?δια την ανθρ?πινη ζω?. Η
ευαισθητοπο?ηση και συνδρομ? ?λων ε?ναι επιτακτικ? αν?γκη, προκειμ?νου: α) να αποτραπε? στο
μ?γιστο βαθμ? το ενδεχ?μενο εκδ?λωσης πυρκαγι?ς, β) να περιοριστε? η επ?κταση της και γ) να
ελαχιστοποιηθο?ν οι επακ?λουθες συν?πει?ς της.
Ο Δ?μος Λευκ?δας στα πλα?σια των αρμοδιοτ?των και των δυνατοτ?των του, αναλαμβ?νει
συγκεκριμ?νες πρωτοβουλ?ες και δρ?σεις πρ?ληψης για αποτροπ? κινδ?νων ?ναντι πυρκαγι?ς. Σε
αυτ?ς περιλαμβ?νεται και η συμμετοχ? του στην ενημ?ρωση του κοινο?, που υλοποιε?ται και απ?
?λλους συναρμ?διους φορε?ς.
Καλο?με λοιπ?ν ?λους τους πολ?τες σε επαγρ?πνηση και πιστ? εφαρμογ? των οδηγι?ν που
ακολουθο?ν. Ιδια?τερα κατ? τις ημ?ρες υψηλο? κινδ?νου, για τις οπο?ες θα υπ?ρχει ?γκαιρη
ενημ?ρωση, θα πρ?πει να αποφε?γονται εν?ργειες που μπορε? να προκαλ?σουν πυρκαγι? απ?
αμ?λεια.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν βρ?σκεστε στην ?παιθρο
? Μην κα?τε σκουπ?δια ? ξερ? χ?ρτα και κλαδι? κατ? τους θερινο?ς μ?νες.
? Μην αν?βετε υπα?θριες ψησταρι?ς στα δ?ση ? σε χ?ρους που υπ?ρχουν ξερ? χ?ρτα το καλοκα?ρι.
? Αποφ?γετε εργασ?ες που ενδ?χεται να προκαλ?σουν πυρκαγι? (π.χ. οξυγονοκολλ?σεις, χρ?ση τροχο? ?
?λλου εργαλε?ου που δημιουργε? σπινθ?ρες).
? Μην πετ?τε αναμμ?να τσιγ?ρα.
? Μην αφ?νετε τα σκουπ?δια στο δ?σος. Υπ?ρχει κ?νδυνος αν?φλεξης.
? Σεβαστε?τε τα απαγορευτικ? πρ?σβασης σε περι?δους υψηλο? κ?νδυνου.
 
Αν το σπ?τι σας βρ?σκεται μ?σα ? κοντ? σε δ?σος
? Δημιουργε?στε μια αντιπυρικ? ζ?νη γ?ρω απ? το σπ?τι καθαρ?ζοντας σε ακτ?να τουλ?χιστον 10 μ?τρων
τα ξερ? χ?ρτα και φ?λλα, τις πευκοβελ?νες και τα κλαδι?.
? Κλαδ?ψτε τα δ?νδρα μ?χρι το ?ψος των 3 μ?τρων, αν?λογα με την ηλικ?α και την κατ?στασ? τους.
? Απομακρ?νετε τα ξερ? κλαδι? απ? τα δ?νδρα και τους θ?μνους.
? Μην αφ?νετε τα κλαδι? των δ?νδρων να ακουμπο?ν στους το?χους, τη στ?γη και τα μπαλκ?νια του
σπιτιο?. Κλαδ?ψτε τα αφ?νοντας απ?σταση τουλ?χιστον 5 μ?τρων απ? το σπ?τι.
? Αραι?στε τη δενδρ?δη βλ?στηση ?τσι ?στε τα κλαδι? του εν?ς δ?νδρου να απ?χουν τουλ?χιστον 3
μ?τρα απ? τα κλαδι? του ?λλου. Για ακ?μη μεγαλ?τερη προστασ?α απομακρ?νουμε τη δενδρ?δη και
θαμν?δη βλ?στηση γ?ρω απ? το κτ?σμα σε απ?σταση τουλ?χιστον 10 μ?τρων εφ?σον οι εργασ?ες
καθαρισμο? της φυσικ?ς βλ?στησης που επιβ?λλονται για την προστασ?α των κτιρ?ων δεν
προσκρο?ουν σε καμ?α περ?πτωση στις διατ?ξεις της δασικ?ς νομοθεσ?ας.
 
? Μην τοποθετε?τε πλαστικ?ς υδρορρο?ς ? σωλ?νες στους το?χους του σπιτιο?.
? Μην τοποθετε?τε παραθυρ?φυλλα απ? ε?φλεκτα υλικ? στα παρ?θυρα και τις μπαλκον?πορτες.
? Φροντ?στε ?στε τα καλ?μματα στις καμιν?δες και τους αεραγωγο?ς του σπιτιο? να ε?ναι απ? ?φλεκτο
υλικ? ?στε να μην διεισδ?σουν σπ?θες.
? Μην αποθηκε?ετε ε?φλεκτα αντικε?μενα κοντ? στο σπ?τι.
? Τοποθετε?τε τα καυσ?ξυλα σε κλειστο?ς και προφυλαγμ?νους χ?ρους.
? Μην κατασκευ?ζετε ακ?λυπτες δεξαμεν?ς καυσ?μου κοντ? στο σπ?τι.
? Προμηθευτε?τε τους κατ?λληλους πυροσβεστ?ρες και φροντ?ζετε για τη συντ?ρησ? τους.
? Εξοπλιστε?τε με σωλ?να ποτ?σματος με μ?κος αν?λογο της περιοχ?ς που θ?λετε να προστατε?σετε.
? Εξοπλιστε?τε με μια δεξαμεν? νερο?, μια απλ? αντλ?α που λειτουργε? χωρ?ς ηλεκτρικ? ρε?μα και ?να
σωλ?να νερο?.
 
 
Μ?λις αντιληφθε?τε μια πυρκαγι?
? Τηλεφων?στε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστικ? Υπηρεσ?α (τηλ.199) και δ?στε σαφε?ς πληροφορ?ες για:
-   την τοποθεσ?α και το ακριβ?ς σημε?ο που βρ?σκεστε,
-   την τοποθεσ?α, το ακριβ?ς σημε?ο και την κατε?θυνση της πυρκαγι?ς.
-   το ε?δος της βλ?στησης που κα?γεται.
Αν η πυρκαγι? πλησι?ζει στο σπ?τι σας
? Διατηρε?στε την ψυχραιμ?α σας.
? Μεταφ?ρετε ?λα τα ε?φλεκτα υλικ? απ? τον περ?γυρο του κτιρ?ου σε κλειστο?ς και προφυλαγμ?νους
χ?ρους.
? Κλε?στε ?λες τις δι?δους (καμιν?δες, παρ?θυρα, π?ρτες κλπ.) ?τσι ?στε να μην διεισδ?σουν οι κα?τρες
στο εσωτερικ? του σπιτιο?.
? Κλε?στε τις παροχ?ς φυσικο? αερ?ου και υγρ?ν καυσ?μων μ?σα και ?ξω απ? το σπ?τι.
? Μαζ?ψτε τις τ?ντες στα μπαλκ?νια και στα παρ?θυρα.
? Διευκολ?νετε την πρ?σβαση πυροσβεστικ?ν οχημ?των ανο?γοντας την π?ρτα του κ?που.
? Τοποθετε?στε σκ?λα στην εξωτερικ? πλευρ? του σπιτιο?, αντ?θετα απ? την κατε?θυνση της πυρκαγι?ς
?στε να υπ?ρχει η δυνατ?τητα ?μεσης πρ?σβασης στη στ?γη.
? Συνδ?στε τους σωλ?νες ποτ?σματος και απλ?στε τους ?στε να καλ?πτεται η περ?μετρος του σπιτιο?.
? Αν η ορατ?τητα ε?ναι μειωμ?νη, αν?ψτε τα εσωτερικ? και τα εξωτερικ? φ?τα του για να γ?νεται ορατ?
μ?σα απ? τους καπνο?ς.
 
Μ?λις περ?σει η πυρκαγι?
? Βγε?τε απ? το σπ?τι και σβ?στε αμ?σως τις μικροεστ?ες που απομ?νουν.
? Ελ?γξτε για τουλ?χιστον 48 ?ρες, αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα, την περ?μετρο και τους εξωτερικο?ς
χ?ρους του σπιτιο? για το ενδεχ?μενο αναζωπυρ?σεων.
 
Αν η πυρκαγι? ?χει φτ?σει στο σπ?τι σας
? Μην εγκαταλε?πετε το κτ?ριο εκτ?ς αν η διαφυγ? σας ε?ναι πλ?ρως εξασφαλισμ?νη.
? Μην μπα?νετε μ?σα σε αυτοκ?νητο. Η πιθαν?τητα επιβ?ωσης σε ?να σπ?τι κατασκευασμ?νο απ? ?φλεκτα
υλικ? ε?ναι πολ? μεγαλ?τερη απ? εκε?νη σε ?να αυτοκ?νητο που βρ?σκεται σε καπνο?ς και φλ?γες.
? Αν παραμε?νετε στο σπ?τι:
-  Κλε?στε καλ? τις π?ρτες και τα παρ?θυρα.
-  Φρ?ξτε τις χαραμ?δες με βρεγμ?να πανι? για να μην μπει μ?σα ο καπν?ς.
-  Απομακρ?νετε τις κουρτ?νες απ? τα παρ?θυρα.
-  Μεταφ?ρετε στο εσωτερικ? των δωματ?ων τα ?πιπλα που βρ?σκονται κοντ? στα παρ?θυρα και τις
εξωτερικ?ς π?ρτες.
-  Κλε?στε τις ενδι?μεσες π?ρτες για να επιβραδ?νετε την εξ?πλωση της πυρκαγι?ς.
-  Γεμ?στε την μπανι?ρα, τους νιπτ?ρες και τους κουβ?δες με εφεδρικ? νερ?.
-  Συγκεντρωθε?τε ?λοι μαζ? σε ?να δωμ?τιο.
-  Φροντ?στε να υπ?ρχει φακ?ς και εφεδρικ?ς μπαταρ?ες μαζ? σας σε περ?πτωση διακοπ?ς ηλεκτρικο?
ρε?ματος.
? Αν το σπ?τι σας ε?ναι ξ?λινο αναζητε?στε καταφ?γιο σε κτιστ? σπ?τι.
? Αν διαταχθε? εκκ?νωση της περιοχ?ς ακολουθε?στε πιστ? τις οδηγ?ες των Αρχ?ν και τις διαδρομ?ς που
θα σας δοθο?ν.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics