Διαφήμιση

 
? ?.?.?.? ???????? ??? ??? ????????????? ??????? ???
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Η Νομαρχιακ? Εφορευτικ? Επιτροπ? (Ν.Ε.Φ.Ε.) ΛΕΥΚΑΔΑΣ ενημερ?νει για τις διαδικασ?ες
που προβλ?πονται σχετικ? με τη διεν?ργεια των εσωκομματικ?ν εκλογ?ν των οργαν?σεων
της Πανελλαδικ?ς Οργ?νωσης της Ν?ας Δημοκρατ?ας στις 13 Μα?ου 2018 που αφορο?ν την
κατ?θεση υποψηφιοτ?των.
Σε πρ?τη φ?ση, σ?μφωνα με τη Βασικ? Εγκ?κλιο για τη διεν?ργεια των εσωκομματικ?ν
εκλογ?ν 2018 με αριθμ. πρωτ. 524/19 -3 -2018, συγκροτ?θηκαν οι Δημοτικ?ς Εφορευτικ?ς
Επιτροπ?ς (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.) υπ? την εποπτε?α των οπο?ων διεξ?γεται η εκλογικ? διαδικασ?α στις
Δημοτικ?ς Τοπικ?ς Οργαν?σεις που υπ?γονται στην οικε?α Νομαρχιακ? Οργ?νωση. Οι
ΔΗΜ.ΕΦ.Ε που συγκροτ?θηκαν ε?ναι οι εξ?ς: ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Σχετικ? με τη διαδικασ?α κατ?θεσης υποψηφιοτ?των (ημερομην?ες, τ?πος, δικαιολογητικ?)
στη Ν.Ε.Φ.Ε. Λευκ?δας και στις κατ? τ?πους ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. σας ενημερ?νουμε τα εξ?ς: Ι) Οι
δηλ?σεις υποψηφι?τητας για την εκλογ? στα αξι?ματα του Προ?δρου της Νομαρχιακ?ς
Οργ?νωσης, των μελ?ν της Νομαρχιακ?ς Διοικο?σας Επιτροπ?ς, του Προ?δρου της
ΔΗΜ.Τ.Ο. και των Συν?δρων θα υποβ?λλονται στη Νομαρχιακ? Εφορευτικ? Επιτροπ?
(Ν.Ε.Φ.Ε.) ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
II) Οι δηλ?σεις υποψηφι?τητας για την εκλογ? στα αξι?ματα των μελ?ν της ΔΗΜ.Τ.Ε. θα
υποβ?λλονται στην αρμ?δια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.
?λες οι δηλ?σεις υποψηφιοτ?των, ε?τε προς τη Ν.Ε.Φ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ε?τε προς τις
αρμ?διες ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. (Ι,ΙΙ), θα υποβ?λλονται στα γραφε?α της ΝΟ.Δ.Ε. Λευκ?δας.
Οι ημερομην?ες υποβολ?ς ε?ναι: απ? την Τετ?ρτη, 25 Απριλ?ου 2018 μ?χρι την
Παρασκευ? 27 Απριλ?ου 2018.
Οι ?ρες υποβολ?ς ε?ναι: 10π.μ. – 1μ.μ. και 18:00 – 21:00 για τις ημερομην?ες 25 – 27
Απριλ?ου, με εξα?ρεση το απ?γευμα της τελευτα?ας ημ?ρας (27 Απριλ?ου) ?που η καταληκτικ?
?ρα ε?ναι στις 19:00.
Παρ?λληλα, αξ?ζει να επισημανθε? ?τι ?σοι υποψ?φιοι θ?λουν να ενημερωθο?ν διεξοδικ?
σχετικ? με τα δικαιολογητικ? κατ?θεσης υποψηφιοτ?των (?ντυπα, υπε?θυνη δ?λωση,
αποδεικτικ? κατ?θεσης για τη συμμετοχ? στις εκλογ?ς στο λογαριασμ? της ΝΔ, κ.λπ.) ε?ναι
δυνατ?ν ε?τε τηλεφωνο?ν στο τηλ?φωνο: 2645023522, Ε?τε να επισκεφθο?ν την επ?σημη
ιστοσελ?δα του Κ?μματος www.nd.gr (Εσωκομματικ?ς Εκλογ?ς).
Σημαντικ? Σημε?ωση: ?σοι/?σες μ?χρι σ?μερα δεν ?χουν καταβ?λει την οικονομικ?
συνδρομ? του ?τους 2018, προκειμ?νου να ασκ?σουν το δικα?ωμα του εκλ?γειν, θα πρ?πει
να υποβ?λουν α?τηση για χορ?γηση ? αναν?ωση κ?ρτας μ?λους, ?ως τις 04 Μα?ου 2018,
εφ?σον εξοφλ?σουν το ποσ? της οικονομικ?ς συνδρομ?ς ΜΟΝΟ ηλεκτρονικ?. Ε?ναι
αυτον?ητο ?τι ε?ν κ?ποιος/α δεν ?χει εγγραφε? ? δεν ?χει ανανε?σει την κ?ρτα μ?λους
ηλεκτρονικ? ?ως τις 04 Μα?ου 2018, δεν θα ε?ναι εφικτ? να ψηφ?σει την ημ?ρα της
ψηφοφορ?ας που θα διεξαχθε? στις 13 Μα?ου 2018.
Η ηλεκτρονικ? διε?θυνση ?που γ?νεται η χορ?γηση ? αναν?ωση κ?ρτας μ?λους ε?ναι η εξ?ς:
https://my.nd.gr/
Ωστ?σο, για τη διευκ?λυνση των παλαι?ν ? ν?ων μελ?ν μας σχετικ? με την ηλεκτρονικ?
υποβολ? της οικονομικ?ς συνδρομ?ς, σας ενημερ?νουμε ?τι θα βρ?σκονται καθημεριν? (απ?
25 Απριλ?ου ?ως 04 Μα?ου 2018 που ολοκληρ?νεται η ηλεκτρονικ? υποβολ?) στα γραφε?α
της ΝΟ.Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ εθελοντ?ς ?στε να συνδρ?μουν στην ?λη διαδικασ?α. Οι ?ρες που
θα βρ?σκονται οι εθελοντ?ς μας θα ε?ναι: 10π.μ. – 1μ.μ. και 18:00 – 21:00.
Κλε?νοντας, σας ενημερ?νουμε ?τι μετ? απ? την κατ?θεση των υποψηφιοτ?των η
Ν.Ε.Φ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ θα εκδ?σει ν?ο Δελτ?ο Τ?που σχετικ? με τους χ?ρους ?που θα
διενεργηθε? η ψηφοφορ?α στις 13 Μα?ου 2018.
 
Ν.Ε.Φ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
2
 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α. ΛΑΖΑΝΗΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics