Διαφήμιση

 
???????? ??? ?? ?????????? ??? ??? ????????????????? ???? ????????, ????????? ? ???
PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Σ?μβαση αν?θεσης παροχ?ς υπηρεσι?ν του ?ργου «Μελ?τη για τη στρατηγικ? και τις
κατευθ?νσεις δρ?σεων της ΠΙΝ για τη βελτ?ωση της ανταγωνιστικ?τητας του τουρισμο?»
υπ?γραψε ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων, Θε?δωρος Γαλιατσ?τος, στο πλα?σιο του
Επιχειρησιακο? Προγρ?μματος Περιφ?ρειας Ιον?ων Ν?σων 2014-2020.

 

Το αντικε?μενο της σ?μβασης, που υπογρ?φηκε αφεν?ς απ? τον Περιφερει?ρχη Ιον?ων
Ν?σων, Θε?δωρο Γαλιατσ?το και αφετ?ρου απ? την αν?δοχη εταιρε?α του ?ργου,
«Γε?ργιος Δρακ?πουλος Μονοπρ?σωπη ΙΚΕ», εκπροσωπο?μενη απ? τον Γε?ργιο
Δρακ?πουλο, περιλαμβ?νει, μεταξ? ?λλων, τις ακ?λουθες εργασ?ες:
-Στρατηγικ? διαχε?ρισης ζ?τησης με σκοπ? τη βελτιστοπο?ηση του μ?γματος αγορ?ν
(γεωγραφικ?ν και προ?οντικ?ν) μ?σω στοχοθ?τησης-προτεραι?τητας,
-Ποιοτικ? αναβ?θμιση και εμπλουτισμ?ς χαρτοφυλακ?ου τουριστικ?ν υπηρεσι?ν-
προ??ντων, με σκοπ? τη σταδιακ? επιμ?κυνση της τουριστικ?ς περι?δου,
-Πρ?ταση ερευνητικ?ς υποστ?ριξης του επιχειρησιακο? σχεδ?ου τουριστικ?ς προβολ?ς
-Συνεργασ?α δημοσ?ου-ιδιωτικο? τομ?α και αν?πτυξη συνεργασι?ν και οικονομι?ν
κλ?μακας μεταξ? ?λων των νησι?ν της ΠΙΝ
Η δι?ρκεια υλοπο?ησης του ?ργου ορ?ζεται σε ?ξι μ?νες, εν? ο συνολικ?ς προ?πολογισμ?ς,
της υπογραφε?σας συμβ?σεως, αν?ρχεται στο συνολικ? ποσ? των 69.440 ευρ?.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics