Διαφήμιση

 
?????????? ?????? ??? ?.? ??? ?.?.?.?.? ?? ????????? ?????? ?? ??????? 19-20/04
PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

 

Με μ?α σειρ? απ? σημαντικ?ς συναντ?σεις – επαφ?ς με θεσμικο?ς φορε?ς ξεκ?νησε
το δι?μερο 19-20 Απριλ?ου τις δραστηρι?τητες του το ν?ο Διοικητικ? Συμβο?λιο του
Ε.Ο.Α.Ε.Ν αρχ?ς γενομ?νης απ? εκε?νη με την Υπουργ? Τουρισμο? ?λενα
Κουντουρ?.
Η συν?ντηση ?γινε το πρω? της περασμ?νης Π?μπτης στο Υπουργε?ο και τον
Επιμελητηριακ? ?μιλο Αν?πτυξης Ελληνικ?ν Νησι?ν εκπροσ?πησαν o Πρ?εδρος
κ. Σωτ?ριος Σκιαδαρ?σης, και οι κ.κ. Νικ?λαος Ρε?ζ?κης, Β’ Αντιπρ?εδρος,
Δημ?τριος Συξ?ρης, Οικονομικ?ς Επ?πτης και Εμμανου?λ Ζερβ?κης, μ?λος. Στη
συν?ντηση συμμετε?χαν η Γενικ? Γραμματ?ας Τουρισμο? κα Ευρυδ?κη Κουρν?τα
και η Αντιπρ?εδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελικ? Χονδροματ?δου.
Η Υπουργ?ς συνεχ?ρη το ν?ο Δ.Σ. για την εκλογ? τους και τους ευχ?θηκε καλ?
θητε?α
Συζ?τησαν για το πλα?σιο συνεργασ?ας του Υπουργε?ου και του Ε.Ο.Α.Ε.N με την
Υπουργ? να τον?ζει ?τι «ο τουρισμ?ς ως εθνικ? υπ?θεση αποτελε? ?να απ? τα
κεντρικ? σημε?α της κυβερνητικ?ς στρατηγικ?ς».Χαρακτ?ρισε κεντρικ? π?λο της
πολιτικ?ς του Υπουργε?ου το τρ?πτυχο «στρατηγικ?, ?λεγχος και νομοθετικ?
διαδικασ?α», και στ?θηκε στην ?μφαση που αυτ? δ?νει στον θεματικ? Τουρισμ?
για την τ?νωση της τοπικ?ς αγορ?ς και την εν?σχυση της τοπικ?ς οικονομ?ας
συνολικ?, σε κ?θε νησ? επισημα?νοντας τον σημαντικ? ρ?λο που μπορε? να
επιτελ?σει σε αυτ?ν την κατε?θυνση ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και τα επιμελητ?ρια που
εκπροσωπε?.
H Υπουργ?ς συμφ?νησε με την επισ?μανση του πρ?εδρου του ΕΟΑΕΝ
τον?ζοντας πως «σ’ ?τι αφορ? την επιμελητηριακ? κοιν?τητα ε?ναι θεμελι?δης και
μον?δρομος αποτελεσματικ?ς πρακτικ?ς η συνεργασ?α με την Τοπικ?
Αυτοδιο?κηση και τους Δ?μους, οι οπο?οι και θα πρ?πει να συμπεριλαμβ?νουν
στα τουριστικ? αναπτυξιακ? τους προγρ?μματα τις θ?σεις, τις δρ?σεις, τις
προτ?σεις των επιμελητηρ?ων σε αγαστ? συνεργασ?α με το σ?νολο των
τουριστικ?ν και αναπτυξιακ?ν φορ?ων και τον ιδιωτικ? τομ?α. Σε αυτ? την
προσπ?θεια το Υπουργε?ο θα ε?ναι αρωγ?ς για την δυναμικ? προ?θηση και
προβολ? τους στις διεθνε?ς αγορ?ς.
 
Μιχα?λ Λιβανο? 52, 821 32 Χ?ος, Τ. 22710 41170, F. 22710 44722
Michail Livanou 52, 821 32 Chios, Greece, T. 0030 2271 0 41170, F. 0030 2271 0 41871
 
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Βαγγ?λης Μαυραγ?νης. 697.4747048 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Ακ?μα η κυρ?α Κουντουρ? αναφ?ρθηκε και στα προγρ?μματα χρηματοδ?τησης
απ? το ΕΣΠΑ που αφορο?ν τις μικρομεσα?ες επιχειρ?σεις αλλ? και την τρ?μηνη
εκπα?δευση απασχολο?μενων με τουριστικ?ς δραστηρι?τητες, η εργασ?α των
οπο?ων θα ε?ναι επιδοτο?μενη μ?σω του Εθνικο? Στρατηγικο? Πλαισ?ου
Αναφορ?ς.
Η συν?ντηση που ε?χε δι?ρκεια π?ραν των δ?ο ωρ?ν ολοκληρ?θηκε με την
Υπουργ? να επισημα?νει την αν?γκη εν?ς σταθερο? δια?λου επικοινων?ας των δ?ο
πλευρ?ν.
Σε πρ?τη φ?ση θα συσταθε? απ? τον ΕΟΑΕΝ ομ?δα εργασ?ας η οπο?α θα ε?ναι
σε ανοιχτ? γραμμ? με το Υπουργε?ο και θα ?χει τακτικ? συνεργασ?α σε ?τι αφορ?
τα θ?ματα της τουριστικ?ς- και ?χι μ?νο- αν?πτυξης.
Στη συν?χεια η αντιπροσωπε?α του Ε.Ο.Α.Ε.Ν βρ?θηκε στο Υπουργε?ο Ναυτιλ?ας
και Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς και ε?χε συν?ντηση με τον Γενικ? Γραμματ?α Αιγα?ου και
Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς Γι?ννη Γιανν?λλη, ?που ?γινε μ?α συζ?τηση σχετικ? με το
Μεταφορικ? Ισοδ?ναμο. Ο Πρ?εδρος του ΕΟΑΕΝ ενημ?ρωσε τον Γενικ? για τις
εν?ργειες και δρ?σεις που ?χει προγραμματ?σει ο ?μιλος για το κα?ριο αυτ?
ζ?τημα. Ο κ Γιανν?λλης, επεσ?μανε ?τι η Γενικ? Γραμματε?α Αιγα?ου και
Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς θα ε?ναι αρωγ?ς σε αυτ?ς τις δρ?σεις του ΕΟΑΕΝ και
αναφ?ρθηκε σε μια σειρ? πρωτοβουλι?ν που στ?χο ?χουν την προ?σπιση της
νησιωτικ?τητας
Το κα?ριο αυτ? ζ?τημα- Μεταφορικ? Ισοδ?ναμο -που αφορ? ?λη τη νησιωτικ?
Ελλ?δα- ?ταν το θ?μα και στον επ?μενο σταθμ? για την αντιπροσωπε?α του
EOAEN που συναντ?θηκε στη Βουλ? με τους βουλευτ?ς Οδυσσ?α
Κωνσταντιν?πουλο, Γι?ννη Κο?τσικο και Θαν?ση Καβαδ?, οι οπο?οι διαβεβα?ωσαν
την προ?θηση στο νομοθετικ? σ?μα των προτ?σεων του  Ε.Ο.Α.Ε.Ν αναφορικ?
με αυτ?.
Την επ?μενη ημ?ρα (Παρασκευ? 20/4) οι εκπρ?σωποι του Επιμελητηριακο?
Ομ?λου Αν?πτυξης Ελληνικ?ν Νησι?ν επισκ?φτηκαν το ΕΤΕΑΝ με τον πρ?εδρο
και διευθ?νοντα σ?μβουλο του Αντ?νιο Γεωργακ?κη να αναφ?ρει ?τι
ενεργοποι?θηκε η Δρ?ση «Επιχειρηματικ? Επανεκκ?νηση» του Ταμε?ου
Επιχειρηματικ?τητας (ΤΕΠΙΧ), με στ?χο την προ?θηση της επιχειρηματικ?τητας,
τη διευκ?λυνση της πρ?σβασης των επιχειρ?σεων στη χρηματοδ?τηση και την
εν?σχυση των επενδ?σεων μ?σω της παροχ?ς δανε?ων με εξαιρετικ? ευνο?κο?ς
?ρους, αφο? το μισ? κεφ?λαιο κ?θε δανε?ου ε?ναι ?τοκο, καθ?ς χρηματοδοτε?ται
απ? το Ταμε?ο Επιχειρηματικ?τητας υπ? τη διαχε?ριση του ΕΤΕΑΝ.
 
Το συνολικ? ?ψος των δανε?ων αυτ?ν, που θα χρηματοδοτηθο?ν κατ? 50% απ?
το ΕΤΕΑΝ (€192 εκ.) μ?σω του Ταμε?ου Επιχειρηματικ?τητας και 50% απ? τις
συνεργαζ?μενες τρ?πεζες (€192 εκ.) αν?ρχεται σε 384 εκατ. ευρ?.
Στ?θηκε στην αγαστ? συνεργασ?α που υπ?ρχει αν?μεσα στο ΕΤΕΑΝ και την
επιμελητηριακ? κοιν?τητα και προαν?γγειλε τη θ?σπιση εν?ς ακ?μα εγγυητικο?
προγρ?μματος για τους επιχειρηματ?ες.
 
Ακολο?θησε η σ?σκεψη του Δ.Σ του Ε.Ο.Α.Ε.Ν στα γραφε?α της Κεντρικ?ς
¨?νωσης Επιμελητηρ?ων στην οπο?α π?ραν των κυρ?ων Σκιαδαρ?ση, Συξ?ρη,
Ζερβ?κη και Ρε?ζ?κη, συμμετε?χαν επ?σης οι Ανδρ?ας Παντελι?ς (Επιμελητ?ριο
Κεφαλονι?ς), Φ?της Κ?ττης ( Επιμελητ?ριο Ζακ?νθου) και Αθαν?σιος Ζλατο?δης
(Επιμελητ?ριο Μαγνησ?ας), με πρ?το θ?μα της ημερ?σιας δι?ταξης το
Μεταφορικ? Ισοδ?ναμο, που μετ? την ολοκλ?ρωση της αποτ?λεσε και κεντρικ?
ζ?τημα στη συν?ντηση στη Βουλ? με τους βουλευτ?ς Ηλ?α Καματερ?, Αφροδ?τη
Θεοπευτ?κου και Ελ?νη Σταματ?κη, με τον πρ?το εκ των τρι?ν βουλευτ?ν να
επισημα?νει ?τι ?χι μ?νον οι προτ?σεις του Ε.Ο.Α.Ε.Ν για το προς διαβο?λευση
νομοσχ?διο αυτ? θα προωθηθο?ν στο ελληνικ? κοινοβο?λιο, που θα ξεκιν?σει μ?α
διαδικασ?α κατηγοριοπο?ησης των ελληνικ?ν νησι?ν (παρ?κτια, μεγ?λα,
απομακρυσμ?να), αλλ? και παρ?λληλα ?λα στο μ?λλον τα νομοσχ?δια που
αφορο?ν πολιτικ?ς και για τα νησι? της πατρ?δας μας θα συνοδε?ονται απ?
?κθεση της Βουλ?ς αναφορικ? με την προ?σπιση της νησιωτικ?τητας.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics