Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Σημαντικ? ημ?ρα στην ιστορ?α της Μον?ς Φανερωμ?νης η σημεριν? Κυριακ? των Μυροφ?ρων. Ο Σεβασμι?τατος Μητροπολ?της Λευκ?δος και Ιθ?κης κ. Θε?φιλος, πρωτοστ?τησε  στην ενθρ?νιση του ηγουμ?νου, αρχιμανδρ?τη  Νικηφ?ρου στην Ιερ? Μον? της Φανερωμ?νης παρουσ?α του Μητροπολ?τη Προικονν?σου κ. Ιωσ?φ.
Πλ?θος κ?σμου , κλ?ρου , αντιπροσωπε?α Ιερομον?χων  απ? το ?γιο  ?ρος αλλ? και η πολιτικ? ηγεσ?α του τ?που βρ?θηκαν στην Μον? στην ιδια?τερη αυτ? τελετ? της ενθρον?σεως του Ηγουμ?νου. Στο τραπ?ζι που ακολο?θησε  ο Σεβασμι?τατος Θε?φιλος πρ?σφερε ?να καλογερικ? μπαστο?νι στον ενθρονισμ?νο Ηγο?μενο της Ιερ?ς Μον?ς και ο π. Νικηφ?ρος με την σειρ? του ανταπ?δωσε προσφ?ροντας ?να σετ ομοφ?ρων  στον Σεβασμι?τατο.  Ο Σενασμι?τατος κ. Θε?φιλος ευχ?θηκε στον ενθρονισμ?νο Ηγο?μενο να ανταπεξ?λθη στα ν?α του καθ?κοντα με τη βο?θεια της Παναγ?ας και να μπορε? να σηκ?σει το Σταυρ? των υποχρε?σεων που απορ?ουν απ? τα καθ?κοντα του Ηγουμ?νου. Στο τ?λος της λειτουργ?ας ο σ?λλογος Βορειοηπειρωτ?ν, ο σ?λλογος φ?λων του Αγ?ου Ορους καθ?ς  και ο σ?λλογος Φ?λων Φανερωμ?νης πρ?σφεραν δ?ρα στον Ηγο?μενο.
πηγ?: LEFKADAPRESS.gr
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics