Διαφήμιση

 
?????? ???????? ???? ? ????????/WORKSHOP ??? ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Η Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων, σε συνεργασ?α με το Γραφε?ο ΕΟΤ Γερμαν?ας, την αεροπορικ?
εταιρε?α "Condor" και το αεροδρ?μιο του Αμβο?ργου, διοργ?νωσαν εκδ?λωση -
συν?ντηση εργασ?ας (Workshop), με τη συμμετοχ? 105 πωλητ?ν τουριστικ?ν πακ?των,
απ? Τουριστικ? Γραφε?α ?χι μ?νο του Αμβο?ργου αλλ? ευρ?τερα της Β?ρειας Γερμαν?ας.
Αφορμ? για την εκδ?λωση αυτ?, ε?ναι η ουσιαστικ? υποστ?ριξη της ν?ας γραμμ?ς της
"Condor" ( θυγατρικ? του μεγ?λου  Tour Operator "Thomas Cook"), η οπο?α ξεκιν?ει απ?
29/04 ?ως 28/10/2018, με πτ?σεις απ? το Αμβο?ργο προς τη Ζ?κυνθο.
Στους συμμετ?χοντες ?γινε παρουσ?αση γενικ?τερη για τα Ι?νια Νησι?, ?μως ?γινε και
λεπτομερ?στερη σε "video Wall" για τις ομορφι?ς της Ζακ?νθου, τη μοναδικ? της
βιοποικιλ?τητα, καθ?ς και την πληθ?ρα των δραστηριοτ?των που προσφ?ρονται για τους
τουρ?στες - επισκ?πτες του νησιο?.
Επ?σης τους διανεμ?θηκε ηλεκτρονικ? υλικ? (με video και φωτογραφ?ες, QR code), αλλ?
και ?ντυπο.
Εξ?χως ελκυστικ? ?ταν  τα Ζακυνθιν? μαντολ?τα, τα οπο?α φρ?ντισε η Π.Ε Ζακ?νθου.
Στο τ?λος παραχωρ?θηκε δε?πνο απ? το αεροδρ?μιο, στο οπο?ο ?γινε διαγωνισμ?ς
ερωτ?σεων, με δ?ρο στον νικητ? τετρα?μερη παραμον? στο ξενοδοχε?ο "Galaxy" της
Ζακ?νθου, προσφορ? της κ. Χριστ?νας Τετρ?δη.
Οι εκδηλ?σεις αυτ?ς παρ?χουν τη δυνατ?τητα στον πωλητ? τουριστικ?ν πακ?των, να
προωθε?  στον εν δυν?μει ταξιδι?τη, προορισμο?ς τους οπο?ους γνωρ?ζει, με μεγαλ?τερη
ευχ?ρεια.
Ακ?μα αποτελεσματικ?τερη ε?ναι η επιτ?πια στον προορισμ? επ?σκεψη του πωλητ?.
Για τον λ?γο αυτ?, το Γραφε?ο Ε.Ο.Τ. Γερμαν?ας, η Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων και η
αεροπορικ? εταιρε?α Condor συζ?τησαν τη δυνατ?τητα διοργ?νωσης ταξιδιο? εξοικε?ωσης
 
στη Ζ?κυνθο, προκειμ?νου οι συμμετ?χοντες πωλητ?ς των τουριστικ?ν γραφε?ων να
γνωρ?σουν απ? κοντ? το νησ? και να το εντ?ξουν δυναμικ? στα προγρ?μματ? τους. 
Απ? την Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων παραβρ?θηκε ο Αντιπεριφερει?ρχης Τουρισμο?  &
Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς κ. Σπ?ρος Γαλιατσ?τος, απ? το Γραφε?ο ΕΟΤ Γερμαν?ας η υπε?θυνη
δημοσ?ων σχ?σεων κ. Αρετ? Πρ?νου, απ? την "Condor" η κ. Clea Braun και απ? το
αεροδρ?μιο του Αμβο?ργου η δ/ντρια αν?πτυξης και marketing κ. Alexandra Ringel και
?λλα στελ?χη.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics