Διαφήμιση

 




??????? ????????????? ?????????? ?????? ????? ??? ?? ??????????? ??????????? ??????????? ??? 21?? ???????? 1967
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Ψ?φισμα για τη συμπλ?ρωση των 51 χρ?νων, απ? το Πραξικ?πημα της 21ης Απριλ?ου
1967, εξ?δωσε, σ?μερα Σ?ββατο 21 Απριλ?ου 2018 ,το Περιφερειακ? Συμβο?λιο Ιον?ων
Ν?σων, κατ? τη δι?ρκεια της τακτικ?ς συνεδρ?ασης του.
Αναλυτικ? το Ψ?φισμα αναφ?ρει:
«Η 21η Απριλ?ου 1967 αποτελε? μ?α αποφρ?δα μ?ρα για την Ελλ?δα και τη Δημοκρατ?α.
Σ?μερα συμπληρ?νονται 51 χρ?νια απ? το δικτατορικ? πραξικ?πημα της 21ης Απριλ?ου
1967, γρ?φοντας μ?α απ? τις μελαν?τερες σελ?δες της σ?γχρονης ιστορ?ας της Ελλ?δας,
οδηγ?ντας τ?τε τη χ?ρα στην εγκαθ?δρυση της επταετο?ς χο?ντας. Η «απριλιαν?»,
αμερικανοκ?νητη δικτατορ?α και ο φασισμ?ς που επ?βαλε, κατ?λυσε ?λα τα δικαι?ματα
του ελληνικο? λαο?, την ελευθερ?α του λ?γου και τους θεσμο?ς της Δημοκρατ?ας.
Σ?μερα οφε?λουμε να αποδ?σουμε φ?ρο τιμ?ς σε ?λους εκε?νους που αντιστ?θηκαν,
βασαν?σθηκαν, εξορ?στηκαν ? ?χασαν τη ζω? τους, υπερασπιζ?μενοι τη Δημοκρατ?α και
συνεισ?φεραν, με οποιονδ?ποτε τρ?πο, στον αντιδικτατορικ? αγ?να. Το σκ?νδαλο της
οικονομικ?ς διαφθορ?ς της επταετο?ς δικτατορ?ας και η προδοσ?α της Κ?πρου, δε θα
ξεχαστο?ν ποτ? απ? τον ελληνικ? λα?. Οφε?λουμε ?μως να διατηρ?σουμε και να
υπερασπιστο?με τα δημοκρατικ? κεκτημ?να και τα ατομικ? και κοινωνικ? δικαι?ματα των
πολιτ?ν μας. Ειδικ? ?ταν σ?μερα ο φασισμ?ς σηκ?νει ξαν? κεφ?λι στην Ευρ?πη και ?ταν
στην Ελλ?δα η «Χρυσ? Αυγ?», δηλαδ? οι πολιτικο? υποστηρικτ?ς της φασιστικ?ς χο?ντας,
προσπαθο?ν να εξωρα?σουν το καταστροφικ? ?ργο της και να το παρουσι?σουν ως
φιλολα?κ? «οικονομικ? θα?μα».
Καλο?με τον ελληνικ? λα? σε επαγρ?πνηση για τη συνεχ? υπερ?σπιση των δημοκρατικ?ν
θεσμ?ν και λειτουργι?ν και την απ?κρουση κ?θε φασιστικ?ς απειλ?ς».
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics