Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Δεκτ? ?γινε, το ψ?φισμα για την προστασ?α της α’ κατοικ?ας απ? τους πλειστηριασμο?ς ,
που κατ?θεσε ο Περιφερει?ρχης Θε?δωρος Γαλιατσ?τος στο πρ?το κοιν? Συν?δριο της της
ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, που διεξ?χθη στην Αθ?να, εκφρ?ζοντας την αντ?θεση του στο συνεχιζ?μενο
κ?μα πλειστηριασμ?ν και κατασχ?σεων που γενικε?ονται πλ?ον και αφορο?ν χρ?η πολιτ?ν
προς το Δημ?σιο, τα Ασφαλιστικ? Ταμε?α και τους ΟΤΑ.
«Η συνεχιζ?μενη οικονομικ? κρ?ση και ανεργ?α, ?χει οδηγ?σει πολλο?ς συμπολ?τες μας,
ιδια?τερα τους οικονομικ? ασθεν?στερα και κοινωνικ? ευπαθ? στρ?ματα, σε αντικειμενικ?
αδυναμ?α να ανταποκριθο?ν στις δανειακ?ς τους υποχρε?σεις. Η αδυναμ?α αυτ? κλον?ζει
σοβαρ? την κοινωνικ? συνοχ?. Αντ? για μ?τρα αντιμετ?πισης του κοινωνικο? προβλ?ματος,
προωθο?νται μ?τρα αυστηροπο?ησης του νομοθετικο? πλαισ?ου και καταστολ?ς των
κοινωνικ?ν αντιδρ?σεων» τ?νισε ο κ. Γαλιατσ?τος κατ? τη δι?ρκεια της ομιλ?ας του στο
κοιν? Συν?δριο της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ.
Στο ψ?φισμα που κατατ?θηκε και υπεψηφ?στηκε, αναφ?ρεται συγκεκριμ?να:
«Ζητ?με,
-Την απ?λυτη προστασ?α της πρ?της λα?κ?ς κατοικ?ας με τη δημιουργ?α αυτοτελο?ς
νομοθετικο? πλαισ?ου για το θ?μα
-Την καθι?ρωση ακατ?σχετου για την πρ?τη κατοικ?α αντικειμενικ?ς αξ?ας ?ως 300.000
ευρ?.
-Την ορθολογικ? διαχε?ριση του ζητ?ματος των δανε?ων, καθ?ς και του πλαισ?ου των
ηλεκτρονικ?ν πλειστηριασμ?ν.
-Την αν?κληση των αστυνομικ?ν και κατασταλτικ?ν μ?τρων σε β?ρος των κινημ?των και
συλλογικοτ?των που κινητοποιο?νται κατ? των πλειστηριασμ?ν
- Την μη εφαρμογ? του μ?τρου των πλειστηριασμ?ν απ? τη 1 η Μα?ου για χρ?η των
δημοτ?ν προς τους Δ?μους».
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics