Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Σ?μφωνα με την υπ.αρ. Φ25α/20871/Δ4, απ?φαση του Υφυπουργο? Παιδε?ας
και Θρησκευμ?των με θ?μα: Συμπληρωματικ?ς καθορισμ?ς σχολικ?ν
μον?δων τοποθ?τησης μελ?ν ΕΕΠ που αν?κουν στον κλ?δο ΠΕ 23
Ψυχολ?γων στο πλα?σιο της Πρ?ξης «Μια Ν?α Αρχ? στα ΕΠΑΛ - Υποστ?ριξη
σχολικ?ν μον?δων ΕΠΑΛ» για το σχολικ? ?τος 2017-18, ?πως
δημοσιε?θηκε στο ΦΕΚ 478/15-2- 2018, το υπουργε?ο στην Περιφ?ρεια
Ιον?ων Ν?σων προχ?ρησε στην τοποθ?τηση τρι?ν ψυχολ?γων.
Ωστ?σο η απ?φαση προβλ?πει ?τι οι δ?ο σχολικ?ς μον?δες ΕΠΑΛ του
Νομο? Λευκ?δας και συγκεκριμ?να το 1 Ο ΕΠΑΛ Λευκ?δας και το ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ Λευκ?δας θα υποστηρ?ζονται απ? ψυχολ?γο εκπαιδευτικ? με ?δρα
τοποθ?τησης την Ζ?κυνθο, στο ΕΠΑΛ της Ζακ?νθου.
Επειδ? θεωρο?με ?τι το Υπουργε?ο Παιδε?ας και Θρησκευμ?των δεν ?λαβε
υπ?ψη του :
1. το ειδικ? χαρακτηριστικ? της νησιωτικ?τητας των περιοχ?ν
2. την ομαλ? μετακ?νηση του συναδ?λφου αναπληρωτ? ψυχολ?γου,
δεδομ?νου ?τι δεν υπ?ρχει απε?θε?ας σ?νδεση, παρ? μονο τους
καλοκαιρινο?ς μ?νες με κλειστ?ς σχολικ?ς μον?δες
3. την μη αποτελεματικ? ?σκηση των καθηκ?ντων του συναδ?λφου
αναπληρωτ?, μιας και θα μετατραπε? σε εργαζ?μενο λ?στιχο,
συνεχ?ς μετακινο?μενο με εναλλασσ?μενες διανυχτερε?σεις μεταξ?
Ζακ?νθου και Λευκ?δας.
4. της μεγ?λης δαπ?νης για κ?λυψη οδοιπορικ?ν εξ?δων.
5. τον κ?νδυνο μη κ?λυψης της θ?σης με τις παρο?σες συνθ?κες
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λευκ?δας διαμαρτ?ρεται για την παρο?σα κατανομ?,
την θεωρε? μη εφικτ? και ζητ? απ? το Υπουργε?ο Παιδε?ας την
προκ?ρυξη αυτ?νομης θ?σης Ψυχολ?γου ΠΕ 23 για τον νομ? Λευκ?δας,
?στε να μεριμν?σει και να εξασφαλ?σει την ουσιαστικ? παρουσ?α των
 
συναδ?λφων στα σχολε?α προκειμ?νου να ασκ?σουν σε ?ναν
ικανοποιητικ? βαθμ? τον ρ?λο τους για τους μ?νες που ακολουθο?ν
καθ?ς και τις επ?μενες σχολικ?ς περι?δους πρ?βλεψης του ?ργου.
Παρ?λληλα ζητ? απ? το Υπουργε?ο Παιδε?ας τη γεν?κευση του θεσμο?
και την τοποθ?τηση ειδικ?ν Ψυχολ?γων με μ?νιμη σχ?ση εργασ?ας σε
?λες τις σχολικ?ς μον?δες, Γυμν?σια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ.
Το Δ.Σ ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics