Διαφήμιση

 
?? ???????????? ???????? ??????????? ? ???????? ????????? ?. Jan Schortinghuis, ??? ??????? ??? ????????? ??? ??? ???????.
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

O ερευνητ?ς μελετ? σε συνεργασ?α με Αρχαιολ?γο καθηγητ? Πανεπιστημ?ου του
?μστερνταμ τον ιστορικ? ?μηρο και την «Λευκ?δα-Ομηρικ? Ιθ?κη». Αφορμ? της
συν?ντησης λοιπ?ν, στ?θηκε η λαμπρ? τιμητικ? εκδ?λωση που συνδιοργ?νωσε τον
περασμ?νο Νο?μβριο το Επιμελητ?ριο Λευκ?δας με τον Σ?λλογο για τον Πολιτισμ?
και το Περιβ?λλον Νυδρ?ου Β. Ντα?ρπφελντ με τ?τλο «Η Λευκ?δα τιμ? τον Β?λχελμ
Ντα?ρπφελντ στο Μουσε?ο της Ακρ?πολης Αθην?ν», στη μν?μη του μεγ?λου
Γερμανο? αρχαιολ?γου και φιλ?λληνα Β?λχελμ Ντα?ρπφελντ.
Η συζ?τηση μεταξ? του Προ?δρου κ. Σκιαδαρ?ση και του ερευνητ? κ. Schortinghuis
επικεντρ?θηκε στον Β?λχελμ Ντα?ρπφελντ για τον οπο?ο η Λευκ?δα υπ?ρξε το
κ?ντρο του ονε?ρου και της επιστημονικ?ς του στ?χευσης, αφ?νοντας ?τσι μια διαρκ?
πρ?κληση επιστημονικ?ς και πολιτισμικ?ς αναζ?τησης με κ?ριο στ?χο μια
καινο?ργια εποχ? ερευν?ν, ανασκαφ?ν και κυρ?ως διαρκο?ς παιδε?ας και αγ?πης για
τη γν?ση και την Ιστορ?α.
Ο φορ?ας ευελπιστε? ?τι αυτ? η συν?ντηση θα αποτελ?σει το ?ναυσμα για
συνεργασ?α με τους ερευνητ?ς σχετικ? με τη θεωρ?α του Β?λχελμ Ντα?ρπφελντ και
?χει προγραμματιστε? το Μ?ιο ο Αρχαιολ?γος καθηγητ?ς να επισκεφτε? το νησ? μας
και να φιλοξενηθε? απ? το Επιμελητ?ριο.
Η Διο?κηση του φορ?α ευχαριστε? θερμ? την κα Patricia Hof Μαλακ?ση για τις
μεταφραστικ?ς της υπηρεσ?ες στην Ολλανδικ? γλ?σσα κατ? τη διεξαγωγ? της
συν?ντησης.
 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρ?εδρος
Σκιαδαρ?σης Σωτ?ρης
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics