Διαφήμιση

 
???????? ??????? ? ?????????????? ??? ????????? ??? ?????? ??????????? ????????? ??? ???????? (ASTA) ???? ??????
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Η Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων συμμετε?χε στις εκδηλ?σεις που πραγματοποι?θηκαν στο
πλα?σιο της πραγματοπο?ησης του συνεδρ?ου της ?νωσης Τουριστικ?ν Πρακτ?ρων της
Αμερικ?ς στην Ελλ?δα.
Αυτ? καταγρ?φεται ως κορυφα?ο γεγον?ς της χρονι?ς για τον Ελληνικ? Τουρισμ?, το οπο?ο
σηματοδοτε? πολλαπλ?ς σημασ?ας οφ?λη για την Χ?ρα μας, ?πως τον?ζεται και σε σχετικ?ς
ανακοιν?σεις και δελτ?ο τ?που του Υπουργε?ου Τουρισμο?.
Η Π.Ι.Ν π?ραν της  οικονομικ?ς της συμμετοχ?ς και της εκπροσ?πησης με τον
Αντιπεριφερει?ρχη Τουρισμο? και Νησιωτικ?ς Πολιτικ?ς κ. Σπ?ρο Γαλιατσ?το, ε?χε
καταχωρ?σεις στα παρακ?τω:
·         Καταχ?ρηση προβολ?ς – 1 σελ?δα στην ειδικ? ?κδοση του Συνεδρ?ου που θα
διανεμηθε? κατ? τη δι?ρκεια της δρ?σης και θα αποσταλε? στα Μ?λη της ASTA στις
ΗΠΑ (5.000 τε?χη) [στην αγγλικ? γλ?σσα]
·         Καταχ?ρηση προβολ?ς 1 σελ?δα, στην ειδικ? ηλεκτρονικ? ?κδοση του
Συνεδρ?ου που θα αποσταλε? μετ? την ολοκλ?ρωση της δρ?σης στο σ?νολο των
μελ?ν της ASTA/NACTA διεθν?ς (50.000 χιλι?δες μ?λη) [στην αγγλικ? γλ?σσα]
·         Αναφορ? στις ανακοιν?σεις και στα Δελτ?α Τ?που που αφορο?ν την εκδ?λωση
·         Εμφ?νιση λογοτ?που στο κεντρικ? Roll-up banner του Συνεδρ?ου και των
παρ?λληλων εκδηλ?σεων
·         Εμφ?νιση λογοτ?που στην ειδικ? ?κδοση του Συνεδρ?ου
·         Εμφ?νιση λογοτ?που στο folder του συνεδρ?ου.
Επ?σης σημαντικ? γεγον?ς ε?ναι η επ?σκεψη 20 περ?που Αμερικαν?ν Τουριστικ?ν
Πρακτ?ρων στην Κ?ρκυρα, στους οπο?ους η ΠΙΝ μ?σω της Κερκυρα?ας τουριστικ?ς
πρ?κτορα κ. Κικ?ς Σκ?για (μ?λος του Δ.Σ του FedHATTA), η οπο?α τους συνοδε?ει, δι?νειμε
σ?γχρονο τουριστικ? υλικ? σε μορφ? USB.
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics