Διαφήμιση

 
????????? ??? ???????? ??? ????????????? ???????? ??? ???????? ??? ??????????????? ?????? ????????? ????????? ?????? (?.?.?.?.?) ?? ??? ????????????? ?????? ?????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Ο Πρ?εδρος του Επιμελητηρ?ου Λευκ?δας και ν?ος Πρ?εδρος του Επιμελητηριακο? Ομ?λου
Αν?πτυξης Ελληνικ?ν Νησι?ν (Ε.Ο.Α.Ε.Ν), κ. Σκιαδαρ?σης Σωτ?ρης, επισκ?φτηκε τον
Περιφερει?ρχη Ιον?ων Ν?σων Θε?δωρο Γαλιατσ?το, τη Δευτ?ρα στο γραφε?ο του στην
Κ?ρκυρα. Η επ?σκεψη αυτ? αποτελε? την αρχ? εν?ς κ?κλου επισκ?ψεων που θα
πραγματοποι?σει ο Προ?δρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν σε ?λες τις Περιφ?ρειες των νησιωτικ?ν
Επιμελητηρ?ων για να συζητ?σει τα προβλ?ματα αλλ? και τον τρ?πο με τον οπο?ο οι
Περιφ?ρειες θα μπορο?σαν να συνεργαστο?ν με τα Επιμελητ?ρια ?στε να ενισχ?σουν τους
επαγγελματ?ες-συναδ?λφους.
Στη συν?ντηση συζητ?θηκαν, μεταξ? ?λλων, θ?ματα των ν?ων καθηκ?ντων του
νεοκλεγ?ντα Πρ?εδρου σε σχ?ση με την Περιφ?ρεια Ιον?ων Ν?σων, με ?ξονα π?ντα την
ε?ρυθμη και αποτελεσματικ? συνεργασ?α των δ?ο πλευρ?ν. Συζητ?θηκε αναλυτικ? η
αν?ληψη απ? κοινο? πρωτοβουλι?ν για τη στ?ριξη των επαγγελματι?ν, οι συν?ργειες που
μπορο?ν να δημιουργηθο?ν, καθ?ς και η κοιν? συμμετοχ? της Περιφ?ρειας και των
Επιμελητηρ?ων σε εκθ?σεις τουρισμο? και τροφ?μων.
Αναφορ? ?γινε επ?σης σε μια παλαι?τερη ιδ?α του κ. Σκιαδαρ?ση σχετικ? με την προ?θηση
και στ?ριξη του ενδοπεριφερειακο? μαθητικο? τουρισμο? στα Ι?νια νησι? καθ?ς και οι
ενδεχ?μενες παρεμβ?σεις που μπορε? να κ?νει απ? την πλευρ? της η Περιφ?ρεια Ιον?ων
Ν?σων, ?στε να συμβ?λλει προς αυτ? την κατε?θυνση.
Κοιν?ς στ?χος και των δ?ο πλευρ?ν αποτελε? η διε?ρυνση λ?σεων και προτ?σεων για
ουσιαστικ? στ?ριξη, μ?σα απ? μ?α στεν? συνεργασ?α με ουσιαστικ?ς και παραγωγικ?ς
συναντ?σεις.
 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρ?εδρος
Σκιαδαρ?σης Σωτ?ρης
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics