Διαφήμιση

 
????????? ???? ????? ????????? ??? ????????? ????????? ???????? ??? ??????? 22 ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
…Μα δε θα λ?νε: ?τανε σκοτεινο? καιρο?. Θα λ?νε: Γιατ? σωπα?ναν οι
ποιητ?ς τους; (Μπ?ρτολντ Μπρεχτ)
Την Κυριακ?, 22 Απρ?λη 2018 και ?ρα 8.30 μ.μ. η Λ?σχη Αν?γνωσης και
Στοχασμο? του Συνδ?σμου Φιλολ?γων Λευκ?δας, θα γιορτ?σει την Παγκ?σμια
Ημ?ρα Βιβλ?ου στην καφετ?ρια Μποσκ?το με την παρουσ?αση του
αντιπολεμικο? ?ργου του Μπ?ρτολντ Μπρεχτ, Μ?να Κουρ?γιο, το πρ?το ?ργο
του αφιερ?ματος στη θεατρικ? λογοτεχν?α, με τ?τλο: Επ? σκην?ς.
 
Μαζ? μας, θα ε?ναι η Λουκ?α Κατωπ?δη, σκηνοθ?τις του Θεατρικο? Εργαστηρ?ου
Ενηλ?κων του Πνευματικο? Κ?ντρου του Δ?μου Λευκ?δας, και μ?λη του
θεατρικο? εργαστηρ?ου, που θα συμμετ?χουν με θεατρικ?ς αναγν?σεις.
 
Στη δι?ρκεια της εκδ?λωσης:
? Θα διαβαστε? απ?σπασμα του Θερβ?ντες με αντιπολεμικ? περιεχ?μενο.
? Θα προβληθε? ντοκιμαντ?ρ με τ?τλο: Βιβλιοθ?κες του κ?σμου: Η στ?γη
της ανθρ?πινης σκ?ψης.
? Οι συμμετ?χοντες/-ουσες θα αφηγηθο?ν προσωπικ?ς ιστορ?ες με θ?μα:
Εγ? και τα βιβλ?α.
? Στο χ?ρο της εκδ?λωσης θα λειτουργε? μικρ? ?κθεση αγαπημ?νων
βιβλ?ων των μελ?ν μας και των συμμετεχ?ντων, τους οπο?ους και
καλο?με να ?ρθουν με τα βιβλ?α που αγ?πησαν.
Σας προσκαλο?με ?λους-κι αυτο?ς που αγαπο?ν το βιβλ?ο και την αν?γνωση
αλλ? και ?σους δεν το αγαπο?ν, πιστε?οντας πως…ποτ? δεν ε?ναι αργ?…
 
Εκ μ?ρους του Δ. Σ. του Συνδ?σμου Φιλολ?γων Λευκ?δας
Η Πρ?εδρος Η Γενικ? Γραμματ?ας
Δρ. Παρασκευ? Κοψιδ?-Βρεττο? Κατερ?να Ροντογι?ννη
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics