Διαφήμιση

 
????????? ??????????? 16?? ???????? ??? ?.?. ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Το Δημοτικ? Συμβο?λιο Λευκ?δας, στην Τακτικ? Συνεδρ?αση της 16 ης Απριλ?ου συζ?τησε και
μεταξ? ?λλων αποφ?σισε:
? Την επ?κταση του δικτ?ου Φ.Ο.Π. (Φωτισμ?ς Οδ?ν Πλατει?ν) σε δι?φορες περιοχ?ς
του Δ?μου Λευκ?δας.
? Την ?γκριση της μελ?της και των τευχ?ν δημοπρ?τησης του ?ργου με
τ?τλο: 'ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ' προ?πολογισμο? 800.000,00€ και την υποβολ?ς πρ?τασης
?νταξ?ς του στο Επιχειρησιακ? Πρ?γραμμα «Ι?νια Νησι?», στον ?ξονα
Προτεραι?τητας 2 «Προστασ?α του Περιβ?λλοντος και Αειφ?ρος Αν?πτυξη»
 
Σε Ειδικ? Συνεδρ?αση, την ?δια μ?ρα, αποφασ?στηκε η ?γκριση της ?κθεσης και η κατ?ρτιση
απολογισμο?, ισολογισμο? και αποτελεσμ?των χρ?σης οικονομικο? ?τους 2016 του Δ?μου
Λευκ?δας.
Επιπλ?ον, το Δημοτικ? Συμβο?λιο εξ?δωσε το παρακ?τω ψ?φισμα:
 
Ψ?φισμα του Δημοτικο? Συμβουλ?ου για την επ?θεση που δ?χθηκε η Συρ?α
 
Μετ? απ? 7 χρ?νια εμφυλ?ου πολ?μου στη Συρ?α, εξακολουθε? να παραμ?νει ζητο?μενο η
?μεση κατ?παυση του πυρ?ς και ο τερματισμ?ς του εμφυλ?ου, η ?μεση ?ναρξη ειρηνικ?ν
διαπραγματε?σεων αν?μεσα σε ?λες τις πλευρ?ς που θα δ?σει το δικα?ωμα στον κυρ?αρχο
λα? της Συρ?ας, σε ?λους τους πολ?τες της, ανεξ?ρτητα απ? θρησκευτικ? και εθνοτικ?
καταγωγ?, να αποφασ?σουν δημοκρατικ? για το μ?λλον της χ?ρας τους.
Σ?μερα περισσ?τερα απ? 13 εκατομμ?ρια Σ?ριοι ?χουν αν?γκη απ? ανθρωπιστικ?
βο?θεια, αν?μεσ? τους 6 εκατομμ?ρια πρ?σφυγες στο εσωτερικ? της ρημαγμ?νης χ?ρας.
Περισσ?τεροι απ? 340.000 ?νθρωποι ?χουν σκοτωθε?, ?γνωστος ε?ναι ο αριθμ?ς των
τραυματι?ν και των αγνοουμ?νων.
Πολλο? απ? αυτο?ς, αντ? ανθρωπιστικ?ς βο?θειας, δ?χθηκαν την 14η Απριλ?ου παρ?νομη
διεθν? επ?θεση απ? τις ΗΠΑ, τη Γαλλ?α και τη Βρεταν?α σε μεμονωμ?νους στ?χους. Η
συνακ?λουθη διπλωματικ? αδυναμ?α οδηγε? σε κλιμ?κωση της β?ας και ?χι στην επ?λυση των
εσωτερικ?ν συγκρο?σεων.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
Οι πυραυλικ?ς επιθ?σεις στη Συρ?α εγκυμονο?ν τερ?στιους κινδ?νους για την ευρ?τερη
περιοχ?. Ο ΟΗΕ ε?ναι ο μ?νος αρμ?διος να διενεργ?σει τις ?ρευνες και να παραπ?μψει τους
εν?χους εν?πιον της διεθνο?ς δικαιοσ?νης για την ενδεχ?μενη χρ?ση χημικ?ν ?πλων, η
οπο?α συνιστ? ?γκλημα κατ? της ανθρωπ?τητας.
Το Δημοτικ? Συμβο?λιο του Δ?μου Λευκ?δας πιστε?ει ?τι ο π?λεμος και οι ?ξωθεν
επιθ?σεις και παρεμβ?σεις δεν ε?ναι η λ?ση για το δρ?μα του Συριακο? λαο?, αλλ? θα
δημιουργ?σουν ν?α προβλ?ματα. Μον?δρομος ε?ναι οι διπλωματικ?ς και ειρηνευτικ?ς
πρωτοβουλ?ες και ο ενεργ?ς ρ?λος των διεθν?ν οργανισμ?ν.
Καταδικ?ζουμε τις πυραυλικ?ς επιθ?σεις ΗΠΑ, Γαλλ?ας και Βρεταν?ας καθ?ς και τις
κατοχικ?ς εν?ργειες της Τουρκ?ας στο Αφρ?ν. Ζητ?με να σταματ?σουν ?μεσα οι πολεμικ?ς
διαμ?χες στην περιοχ?, να επιλυθε? το πρ?βλημα με ειρηνικ? μ?σα και να αποχωρ?σουν τα
Τουρκικ? στρατε?ματα κατοχ?ς απ? το Αφρ?ν.
 
?χι στον π?λεμο.
Καμι? συμμετοχ? της χ?ρας μας – καμι? διευκ?λυνση.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics