Διαφήμιση

 
4, 5 ??? 6 ?????, ??? ???????? ??? ?? ???????????? ??? ????????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Το πρ?το τρι?μερο του Μα?ου θα ε?ναι αφιερωμ?νο στη λιμνοθ?λασσα της Λευκ?δας.
Για την Παρασκευ? 4, το Σ?ββατο 5 και την Κυριακ? 6 Μα?ου, ο Δ?μος Λευκ?δας, το
Πνευματικ? Κ?ντρο και η Εταιρε?α Λευκαδικ?ν Μελετ?ν, ?χουν σχεδι?σει εκδηλ?σεις
που σκοπ? ?χουν να αναδε?ξουν τη σημασ?α της λιμνοθ?λασσας στη ζω? και την
ευημερ?α των κατο?κων του νησιο? και της ευρ?τερης περιοχ?ς, να συνδεθε? η
λιμνοθ?λασσα με την ιστορ?α του νησιο?, να προταθο?ν εφαρμ?σιμοι τρ?ποι
γεν?κευσης του ενδιαφ?ροντος γι’ αυτ?, να εξεταστε? η σημασ?α της στο πλα?σιο της
Δημιουργικ?ς Οικονομ?ας.
 
Κεντρικ? θ?ση στο τρι?μερο ?χει η Ημερ?δα που θα πραγματοποιηθε? το Σ?ββατο 5
Μα?ου στο Πνευματικ? Κ?ντρο του Δ?μου Λευκ?δας, κατ? την οπο?α σημαντικο?
ομιλητ?ς θα πραγματευτο?ν τα θ?ματα:
- Η λιμνοθ?λασσα της Λευκ?δας απ? τον 7ο αι. π.Χ. ?ως σ?μερα
- Λιμνοθ?λασσα Λευκ?δας: καταφ?γιο για τα πουλι?, τη φ?ση και τον ?νθρωπο.
- Δρ?σεις που ενδιαφ?ρουν σε λιμνοθ?λασσες σε δι?φορα μ?ρη του κ?σμου.
- Σκ?ψεις για την ποι?τητα ζω?ς, τη βιωσιμ?τητα και τον αστικ? σχεδιασμ? σε
σχ?ση με τη λιμνοθ?λασσα της Λευκ?δας
- Η περ?πτωση του Αλιευτικο? Συνεταιρισμο? «Αναγ?ννηση», το αυγοτ?ραχο ΠΟΠ
και τις δραστηρι?τητες αλιευτικο? τουρισμο?
- Μπορε? μ?α λιμνοθ?λασσα να αποτελ?σει παρ?γοντα για μ?α διαφορετικο?
τ?που αν?πτυξη;
Την Ημερ?δα θα πλαισι?σουν προβολ?ς ταινι?ν και ?λλες εκδηλ?σεις που θα
ανακοινωθο?ν σ?ντομα εν? θα πραγματοποιηθε? και ?κθεση φωτογραφ?ας σε
καλλιτεχνικ? επιμ?λεια της φωτογραφικ?ς ομ?δας ΦΩΤΟ - κ?τταρο.
Για πληροφορ?ες παρακαλ? επικοινων?στε με: Ναταλ?α Κατηφ?ρη 6972345289 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Χορηγ?ς φιλοξεν?ας
 
?κθεση φωτογραφ?ας – Ανοιχτ? κ?λεσμα
Στο πλα?σιο του τριημ?ρου, θα πραγματοποιηθε? ?κθεση φωτογραφ?ας με θ?μα τη
Λιμνοθ?λασσα Λευκ?δας. Για την ?κθεση φωτογραφ?ας, οι διοργανωτ?ς απευθ?νουν
ανοιχτ? κ?λεσμα σε ?ποιον επιθυμε? να λ?βει μ?ρος στ?λνοντας φωτογραφ?ες του.
Οι προ?ποθ?σεις συμμετοχ?ς ε?ναι οι εξ?ς:
1. Κ?θε ενδιαφερ?μενος μπορε? να αποστε?λει ?ως 2 φωτογραφ?ες σε μορφ? jpeg
(χωρ?ς λογ?τυπο), καθ?ς και στοιχε?α επικοινων?ας (ονοματεπ?νυμο, τηλ?φωνο, e-
mail )
2. Οι φωτογραφ?ες πρ?πει να ε?ναι σε υψηλ? αν?λυση και σε φυσικ?ς αναλογ?ες.
3. Η αποστολ? των φωτογραφι?ν θα γ?νει μ?σω e-mail στο:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
4. Προθεσμ?α αποστολ?ς αρχε?ων ?ως και το Σ?ββατο 21 Απριλ?ου.
5. Αν?λογα με το πλ?θος των φωτογραφι?ν που θα συγκεντρωθο?ν, θα καθοριστε?
και το μ?γεθος της εκτ?πωσης.
6. Το κ?στος εκτ?πωσης επιβαρ?νει το διοργανωτ?
 
Καλλιτεχνικ? επιμ?λεια της ?κθεσης
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics