Διαφήμιση

 
???????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ?? ??? ??????? ??? ?????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Νέα ??ρα?λική ε?ίθε?η ??η Σ?ρία - ? ?: ?εν εμ?λεκ?μα??ε - ?εν?ρική ?ικ?να/Video

Συν?δελφισσες –συν?δελφοι, εργαζ?μενοι
Το πρω? του Σαββ?του 14/4, οι ΗΠΑ, η Μ. Βρεταν?α και η Γαλλ?α, με την στ?ριξη και των
?λλων χωρ?ν του ΝΑΤΟ και της Ευρωπα?κ?ς ?νωσης επιτ?θηκαν στον πολ?παθο λα? της
Συρ?ας, ανο?γοντας τον ασκ? του Αι?λου για γενικευμ?νη αν?φλεξη της περιοχ?ς με
απρ?βλεπτες συν?πειες για τους λαο?ς !
Οι αιτ?ες που επικαλο?νται (χρ?ση χημικ?ν ?πλων απ? τον ?σαντ) ε?ναι προσχηματικ?ς
και το γνωρ?ζουμε ?λοι. Τα ?δια ?λεγαν ?ταν ?θελαν να επιτεθο?ν στο Ιρ?κ. Οι πραγματικ?ς
αιτ?ες ε?ναι η κερδοφορ?α των μεγ?λων επιχειρηματικ?ν ομ?λων και ο σφοδρ?ς
ανταγωνισμ?ς τους για τον ?λεγχο των πλουτοπαραγωγικ?ν πηγ?ν εν?ργειας αλλ? και
των δρ?μων μεταφορ?ς.
Ε?ναι ?λλη μια απ?δειξη ?τι δεν διστ?ζουν να μακελ?ψουν τους λαο?ς, οδηγ?ντας
τους στον π?λεμο. Το καπιταλιστικ? σ?στημα σαπ?ζει, βρ?σκεται σε αδι?ξοδο και δεν μπορε?
να λ?σει με ?λλο τρ?πο τις τερ?στιες αντιφ?σεις του παρ? μ?νο με π?λεμο.
Ε?ναι το ?διο το σ?στημα που υπηρετε? τα μονοπ?λια και που σε καιρ? ειρ?νης
περικ?πτει δαπ?νες στην υγε?α, στην παιδε?α, στις κοινωνικ?ς δομ?ς, ιδιωτικοποιε? και
εμπορε?εται ?λα τα κοινωνικ? αγαθ? , εξα?λ?νει μισθο?ς και συντ?ξεις, οδηγε? τους
εργαζ?μενους στην ανεργ?α και την νεολα?α σε φυγ? , πλειστηρι?ζει τα σπ?τια των λα?κ?ν
οικογενει?ν και που ?χει ως μοναδικ? θε? του το κ?ρδος.
Την ?δια ?ρα η κυβ?ρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κορο?δε?ει τον ελληνικ? λα?, σπ?ρνει τον
εφησυχασμ?, επιδι?κει να μας πε?σει ?τι το ΝΑΤΟ ε?ναι πυλ?νας σταθερ?τητας. Συνεχ?ζει
την ?δια πολιτικ? με τις προηγο?μενες κυβερν?σεις. Συμμετ?χει στο σχεδιασμ?νο ?γκλημα
προκειμ?νου να υπερασπ?σει τα συμφ?ροντα του μεγ?λου κεφαλα?ου διαθ?τοντας τις β?σεις και
τις υποδομ?ς της χ?ρας και δημιουργ?ντας ν?ες. Η συμμετοχ? της Ελλ?δας στο ν?ο
ιμπεριαλιστικ? ?γκλημα ε?ναι κ?νδυνος για το λα? με απρ?βλεπτες συν?πειες.
Οι εργαζ?μενοι της Ελλ?δας τ?ρα πρ?πει μαζικ? να ορθ?σουν το αν?στημα τους
εν?ντια στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπα?κ? ?νωση που δολοφονο?ν λαο?ς, αλλ?ζουν τα
σ?νορα, οδηγο?ν ολ?κληρες χ?ρες και περιοχ?ς στο χ?ος και την καταστροφ? για να
εξυπηρετ?σουν τα συμφ?ροντα των μεγ?λων επιχειρηματικ?ν ομ?λων.
Καν?νας δεν πρ?πει να με?νει αδι?φορος στο ν?ο ?γκλημα ! Ο π?λεμος χτυπ? την π?ρτα
μας! Σ?μερα μας ισοπεδ?νουν οικονομικ? και α?ριο θα μας στε?λουν να σκοτωθο?με
εμε?ς και τα παιδι? μας για τα συμφ?ροντα των μεγαλοεπιχειρηματι?ν ντ?πιων και ξ?νων.
Ο ν?ος ιμπεριαλιστικ?ς π?λεμος θα φ?ρει και ν?α δειν? στους λαο?ς, ξεριζωμ? και ν?α
προσφυγι?.
Καλο?με ?λους τους συναδ?λφους, τους εργαζ?μενους, τη νεολα?α να
καταδικ?σουν τον ν?ο ?γκλημα.  
Απ?ναντι στους πολ?μους των ιμπεριαλιστ?ν, των φονι?δων των λα?ν, οι εργαζ?μενοι,
και λα?ς να αντιτ?ξουμε τη φιλ?α και την Αλληλεγγ?η.
Το Δ.Σ
 
Λευκ?δα 16/4/2018
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics