Διαφήμιση

 
????????? ??? ????????????? ?????? ????? ?? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ??? ???? ??? ??????????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ??????
PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Συν?ντηση με Ινδο?ς επιχειρηματ?ες και αθλητικο?ς παρ?γοντες του Κρ?κετ, καθ?ς και
μ?λη του Διοικητικο? Συμβουλ?ου της Ελληνικ?ς Ομοσπονδ?ας του Κρ?κετ, ε?χε τη Δευτ?ρα
το μεσημ?ρι, στο γραφε?ο του, ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων Θε?δωρος Γαλιατσ?τος.
Στην πενταμελ? αντιπροσωπε?α απ? την Ινδ?α συμμετε?χε ο σ?μβουλος του
Πρωθυπουργο? της Ινδ?ας, Γραμματ?ας του υπουργε?ου Παιδε?ας, κος Dilawar Singh, ο
αθλητικ?ς παρ?γοντας του Κρ?κετ Ινδ?ας και ?φορος του αθλ?ματος στους Ολυμπιακο?ς
Αγ?νες κος B.N. Patel, και οι Ινδο? επιχειρηματ?ες και αθλητικο? παρ?γοντες Praful Patel,
Asif Thakore και Deeti Dave.
Η αθλητικ? επιχειρηματικ? αντιπροσωπε?α της Ινδ?ας , που βρ?θηκε στην Κ?ρκυρα, για
τ?σσερις μ?ρες, μετ? απ? πρ?σκληση του Προεδρε?ου της Ελληνικ?ς Ομοσπονδ?ας Κρ?κετ,
ζ?τησε απ? τον Περιφερει?ρχη Ιον?ων Ν?σων, τη στ?ριξη του αθλ?ματος και τη γ?νιμη
συνεργασ?α μεταξ? των δ?ο πλευρ?ν.
«Η προσπ?θεια απ? την Ελληνικ? Ομοσπονδ?α Κρ?κετ ε?ναι συνεχ?ς και ε?μαστε απ?λυτα
τυχερο? που η ?δρα της βρ?σκεται στην Κ?ρκυρα. Προσπαθο?με να βρ?σκουμε ?λο και
περισσ?τερες ευκαιρ?ες προκειμ?νου να στηρ?ξουμε το Κρ?κετ και αυτ? κ?νουμε» αν?φερε
μεταξ? ?λλων ο Περιφερει?ρχης Ιον?ων Ν?σων Θε?δωρος Γαλιατσ?τος .
 
Η συν?ντηση ολοκληρ?θηκε με ανταλλαγ? δ?ρων απ? του Ινδο?ς επισκ?πτες και τον
Περιφερει?ρχη που τους χ?ρισε τις γκραβο?ρες του Joseph Cartwright με τις ?ψεις των
Ιον?ων Ν?σων το 1821
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics