Διαφήμιση

 
PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Δελτ?ο Τ?που
 
Επτ? επ?νυμοι εν?νουν τις φων?ς τους: Let’s do it Greece!
 
Τι κοιν? ?χουν οι ?λκηστις Πρωτοψ?λτη, Κ?ρμεν Ρουγγ?ρη, Δο?κισσα Νομικο?,
Γι?ννης Κασταν?κης, Γι?ννης Τσιμιτσ?λης, Λ?να Δανιηλ?δου και Λευτ?ρης
Πετρο?νιας;
Στηρ?ζουν ενεργ? τη Μεγαλ?τερη Ταυτ?χρονη Περιβαλλοντικ? Δρ?ση της Χ?ρας,
την Πανελλ?νια Εθελοντικ? Εκστρατε?α “Let’s do it Greece – Γ?νε η αλλαγ? που
περιμ?νεις”!
Πρ?κειται για μ?α προσπ?θεια η οπο?α οργαν?νεται αποκλειστικ? απ? εθελοντ?ς,
ν?α παιδι? που αγ?πησαν τον εθελοντισμ? μ?σα απ? το σχολε?ο και τ?λμησαν να
κυνηγ?σουν το ?νειρ? τους, να εν?σουν ?λη την Ελλ?δα σε μια μεγ?λη αγκαλι?
εθελοντισμο? και προσφορ?ς. Μ?σα σε μ?α μ?νο ημ?ρα, εθελοντικ?ς ομ?δες,
περιβαλλοντικ?ς οργαν?σεις, σ?λλογοι, δ?μοι, περιφ?ρειες, φορε?ς και πολ?τες
συντον?ζονται για να φροντ?σουν και να ομορφ?νουν πλατε?ες, π?ρκα, γειτονι?ς,
ποτ?μια, παραλ?ες, λ?μνες, βυθο?ς, βουν? και δ?ση, ?να ?νειρο που ?χει πλ?ον
αγκαλιαστε? απ? χιλι?δες εθελοντ?ς, φορε?ς, σχολε?α και ομ?δες σε ?λη την
Ελλ?δα.
Επτ? επ?νυμοι, την ?βδομη χρονι? της εκστρατε?ας, στ?λνουν ηχηρ? μ?νυμα
εθελοντισμο? και καλο?ν ?λους εμας, την Κυριακ? 29 Απριλ?ου, να δ?σουμε λ?γη
απ? τη δ?ναμ? μας για ?να κοιν? σκοπ?: Να συντονιστο?με 150.000 εθελοντ?ς την
?δια ημ?ρα, σε ?λη την Ελλ?δα, για μια μεγ?λη δρ?ση εθελοντισμο? με επ?κεντρο
το περιβ?λλον.
 

Οι δρ?σεις αυξ?νονται καθημερν? στον πανελλαδικ? χ?ρτη της εκστρατε?ας. Μην
χ?νεις χρ?νο! Μπες στο www.letsdoitgreece.org, δι?λεξε δρ?ση και γ?νε η αλλαγ?
που περιμ?νεις!
Η Οργανωτικ? Ομ?δα Εθελοντ?ν της πανελλαδικ?ς εκστρατε?ας “Let’s do it Greece
– Γ?νε η αλλαγ? που περιμ?νεις” ευχαριστε? θερμ? την Asset Ogilvy Public Relations,
Εθνικ? Υποστηρικτ? της Εκστρατε?ας, για την στ?ριξη κι επικοινων?α της δρ?σης
και την Bold Ogilvy & Mather για την επιμ?λεια του σεναρ?ου του β?ντεο, ?πως και
τους επτ? Πρεσβευτ?ς που συνεισ?φεραν στη δημιουργ?α του.
Την Κυριακ? 29 Απριλ?ου, π?με να δ?σουμε τον καλ?τερο εαυτ? μας για τη χ?ρα
που αγαπ?με!
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics